2021-nji ýyl,
«Türkmenistan – parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýyly

Geçirilýän çäreler

 • Türkmen halysynyň baýramy hem-de Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli Serdar şäher medeniýet öýünde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň yglan eden «Arkadag paýhasyndan ady dünýä dolan türkmen halysy» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Oňa gatnaşanlar... Dowamy

 • Serdar şäheriniň medeniýet öýünde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň bilelikde yglan eden «Arkadagly Diýarda gözelligiň nusgasy — dokmaçy gelin-gyzlar» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Bäsleşige gatnaşan dokmaçy gelin- -gyzlar hormatly Prezidentimiziň «Enä... Dowamy

 • Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň yglan eden «Ýylyň zenany» bäsleşiginiň Balkanabat şäher tapgyry geçirildi. Oňa dürli ulgamlarda zähmet çekýän zenanlar gatnaşdylar.

  Bäsleşikde her bir gatnaşyjy özüniň iş ýeri, zähmet we durmuş ýoly, bagtyýar maşgalasy we... Dowamy

 • Ýurdumyzda mähriban Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda 2020-nji «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly ýokary zähmet üstünliklerine, taryhy wakalara baý ýyllaryň biri boldy. Ýurdumyzyň ähli pudaklarynda ýokary zähmet üstünlikleri gazanyldy.

  Hormatly Prezidentimiziň parasatly, oýlanyşykly içeri we daşary syýasaty netijesinde, häzirki döwürde dünýäde dowam edýän çylşyrymly... Dowamy

 • Jemgyýetiň demokratiýa ýoly bilen has-da ilerlemegi birnäçe görkezijiler bilen ölçelýär. Zenanlar we erkekler üçin deň hukuklaryň we mümkinçilikleriň üpjiin edilmegi şolaryň biridir. Zenanlaryň hukuklarynyň goraglylygy deňhukuklylygy, her bir maşgalanyň abadançylygy, sagdyn nesilleriň dowamaty hem-de jemgyýet üçin sagdyn ruhly, berk bedenli, kämil şahsyýetleriň kemala gelmegi nukdaýnazaryndan... Dowamy

MASLAHATLAR

 • В ознаменование Международного женского дня в Центре обще­ ственных организаций Туркменистана состоялся праздничный маслахат с участием женщин-депутатов Меджлиса, представителей министерств, ведомств, общественно-политических организаций. Почётное место в первом ряду занимали седовласые женщины, которые активно участвуют в работе женсоветов.

  Основной доклад о статусе женщин в Dowamy

Gender hakynda

 • BMG-den gelip gowşan hoş habarlar Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň belent halkar abraýynyň, Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygyň strategik häsiýetiniň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. 2021-nji ýylyň 20-nji aprelinde BMG-niň Ykdysady we Durmuş geňeşiniň (EKOSOS) nobatdaky mejlisiniň dowamynda Türkmenistan 2022 — 2024-nji ýyllar döwri üçin BMG-niň Gender deňligi hem-de zenanlaryň... Dowamy

Makalalar

 • Эти слова колыбельной, которую из века в век напевают сво­им дочерям туркменские женщины, стали путеводной нитью для организаторов конкурса—Союза женщин Туркменистана. Мероприятие под названием «Женщина — творец красоты и изящества» состоялось в Центре общественных организаций. Конкурс проходил среди народных мастериц национальной... Dowamy

WIDEO GALEREYA

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2021      Email: tzb@online.tm