Habarlar

TA­RY­HY ÖZ­GERT­ME­LE­RE BUÝ­SANÇ

Änew şä­he­rin­dä­ki Me­de­ni­ýet öýünde ge­çi­ri­len wa­gyz-ne­si­hat hä­si­ýet­li da­ba­ra­ly du­şu­şyk we­la­ýat hä­kim­li­gi hem-de jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­ma­la­ry ta­rapyn­dan gu­ral­dy. Oňa we­la­ýa­ty­my­zyň dür­li ýe­rin­den jem­gy­ýe­tiň dür­li gat­lakla­ry­nyň we­kil­le­ri, eda­ra-kär­ha­na­la­ryň iş­gär­le­ri, ta­lyp ýaş­lar, şeý­le-de Türkme­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň de­pu­tat­la­ry gatnaş­dy.

Edep—ynsan bezegi

            Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň wela­ ýat we Balkanabat şäher bölümleri «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Burnebitgazhyzmat» müdirliginiň tehniki wagyz ediş we durmuş maksatly hyzmatlar merkezinde «Edep—ynsan bezegi» atly wagyz-nesihat çäresini geçirdiler. Oňa nebitgaz ulgamynda zähmet çekýän zenanlar gatnaşdylar. Türkmen zenanlaryny edep-ekramlylyk bezeýär. Olar özleriniň edepliligi, akyl-paýhaslylygy bilen ýaşlara görelde bolmalydyr. Maş­ galada gyzlar edep-ekramly, arassaçyl, dogry sözli, eli çeper, milli ýörelgelerden baş çykar­ ýan adamlar edip ýetişdirilmelidir.

ÝAŞLARA ÜNDEW EDILDI

TMÝG-niň Tejen şäher Geňeşiniň, şäheriň beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de hukuk goraýjy edaralarynyň bilelikde guramagynda şäher hassahanasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň sagdyn durmuş ýörelgelerini jemgyýetimize ornaşdyrmak, adam saglygy üçin zyýanly serişdeleriň we ýaramaz endikleriň garşysyna barlyşyksyz göreşmek, ýaşlaryň boş wagtlaryny ýerlikli peýdalanmaklaryny gazanmak maksady bilen «Bagtyýar döwrüň sagdyn ýaşlary» diýen at bilen geçirilen duşuşyga ýaş saglygy goraýyş işgärleri gatnaşdy.

По пути плодотворного сотрудн

В Центре общественных организаций Туркменистана состоялась конференция, посвящённая итогам заседания Совета глав государств СНГ, на которой была принята Ашхабадская Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве. Мероприятие организовано совместно Меджлисом Туркменистана и общественно-политическими организациями при поддержке Министерства образования Туркменистана. Конференция проходила в большом зале Центра общественных организаций и собрала более 500 участников.

Täsirli geçen maslahat

We­la­ýat ma­li­ýe we yk­dy­sa­dy­ýet mü­dir­ligi­niň mej­lis­ler za­lyn­da Türk­me­nis­ta­nyň Zenan­lar bir­le­şi­gi­niň Türk­me­na­bat şä­her gura­ma­sy­nyň, TMÝG-niň şä­her ge­ňe­şi­niň we şä­her ka­zy­ýe­ti­niň bi­le­lik­de gu­ra­mak­la­ryn­da «Maş­ga­lam — baş ga­lam» at­ly wa­gyz-ne­sihat du­şu­şy­gy ge­çi­ril­di. Maş­ga­la ag­zy­bir­li­gi­ni has-da pug­ta­lan­dyr­mak, ge­lin-gyz­la­ry­my­za mah­sus bo­lan asyl­ly­ly­gy, ag­ras­ly­gy wa­gyz et­mek, şeý­le-de ýaş ça­tyn­ja­la­ryň ara­syn­daky ni­ka bo­zul­ma­la­ryň öňü­ni al­mak ýa­ly mese­le­ler du­şu­şy­gyň gün ter­ti­bi­ni düz­di.

BAŞ MAKSAT

       Türk­me­nis­tan — ro­waç­lygyň Wa­ta­ny ýy­lyn­da ge­çi­ri­len Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­laha­ty­nyň ikin­ji mej­li­sin­de hormat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ka­bul eden Ka­rar­la­ry­dyr çöz­güt­le­ri­ni dur­mu­şa ge­çir­mek we gelin-gyz­la­ryň ara­syn­da mil­li­lik, edep-ekramlylyk ýaly hä­si­ýet­le­ri wa­gyz et­mek mak­sa­dy bi­len Türk­me­nista­nyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň we­la­ýat bö­lü­mi ta­ra­pyn­dan ýö­ri­te me­ýil­na­ma esa­syn­da wa­gyz-ne­si­hat çä­re­si ge­çiril­di.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2019      Email: zenan@mail.com