2021-nji ýyl,
«Türkmenistan – parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýyly

Habarlar

Kesbinden kemal tapan

Annasoltan Nyýazdurdyýewanyň Balkanabat şäherindäki orta mekdeplerde zähmet çekip gelýänine elli ýyla golaý wagt bolupdyr. Şu geçen wagtyň içinde ol ýaş nesilleriň, gör, näçesiniň ylymly, bilimli bolup ýetişmegine goşandyny goşdy. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri kalbyňy joşduryp, buýsanjyňy, guwanjyňy artdyrýar. Şeýle buýsanç duýgusy baýry mugallymy has-da yhlasly, döredijilikli zähmet çekmäge, jemgyýetçilik işlerine işeňňir gatnaşyp, döwrümizi il arasynda wagyz etmäge ruhlandyrýar. Annasoltan mugallymy welaýatymyzda geçirilýän çärelerde, bäsleşiklerde we sergilerde görmek bolýar.

JEMGYÝETI ÖSDÜRMEKDE, MAŞGALANY BERKITMEKDE ULY GÜÝÇ

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mukaddes öý-ojaklarymyzyň eýeleri bolan zenanlara çäksiz hormat-sarpa goýulýar. Döwlet Baştutanymyzyň özleri hakynda edýän aladalaryna bagtyýar zenanlar tutanýerli zähmetleri bilen jogap berýärler. Häzirki wagtda zenanlar önümçiligiň dürli pudaklarynda göreldeli zähmetiň nusgasyny görkezip, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşine mynasyp goşantlaryny goşýarlar.

”Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gender deňliginiň oňyn ösüşi hem-de Türkmenistanyň dünýä ýüzündäki sport abraýyny artdyrmakda zenanlaryň orny”

Golaýda Halkara agyr atletika federasiýasyndan gelip gowşan hoş habar mynasybetli
Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde gurnamaklarynda Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan sport syýasatyna bagyşlap”Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gender deňliginiň oňyn ösüşi hem-de Türkmenistanyň dünýä ýüzündäki sport abraýyny artdyrmakda zenanlaryň orny” atly dabaraly maslahat geçirildi.

“SAGDYN JEMGYÝET-BAGTYÝAR DURMUŞYŇ KEPILI” ATLY MASLAHATY GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Milli Merkeziniň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda “Sagdyn jemgyýet-bagtyýar durmuşyň kepili” atly maslahaty geçirildi.

«tegelek stoluň» başynda

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Mer-kezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek, dünýä ösüşiniň häzirki zaman şertleri hem-de zenanlaryň hukugynyň üpjün edilmegi we demok-ratik esaslaryň pugtalandyrylmagy bilen baglanyşykly meseleler boýunça «tegelek stoluň» başynda pikir alyşmalar boldy.

“GURŞAP ALÝAR BU GÜN ULY DÜNÝÄNI, PARAHATLYK YNANYŞMAK WATANY” ADY BILEN AÝDYM-SAZLY SÖHBETDEŞLIK GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň edara binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi bilen “Miras” Teleýaýlymynyň bilelikde gurnamagynda “2021-nji ýyl, Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly mynasybetli “Gurşap alýar bu gün uly dünýäni, Parahatlyk ynanyşmak Watany” ady bilen aýdym-sazly söhbetdeşlik geçirildi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2021      Email: tzb@online.tm