Habarlar

ROWAÇLY WATANYŇ BAGTYÝAR MAŞGALALARYNDAN ALKYŞ SIZE ARKADAG!” ATLY DUŞUŞYK GEÇIRILDI

Bagtly durmuşymyzy wagyz etmek maksady bilen şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Aşgabat şäher häkimliginiň bilelikde gurnamagynda “Rowaçly Watanyň bagtyýar maşgalalaryndan alkyş size Arkadag” atly duşuşyk geçirildi.

SAGDYN ENE — SAGDYN NESIL

Ak bug­daý et­ra­by­nyň Gä­mi oba­synyň Me­de­ni­ýet öýün­de wa­gyz-ne­si­hat mas­laha­ty ge­çi­ril­di. “Sag­lyk” Döw­let mak­sat­na­masy­nyň çäk­le­rin­de enä­niň, ça­ga­nyň sag­ly­gy­ny go­ra­mak we ene süý­di bi­len iý­mit­len­dir­me­gi wa­gyz-ne­si­hat et­mek mak­sa­dy bi­len ge­çi­ri­len mas­la­hat Türk­me­nis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şigi­niň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň me­ýil­na­ma­sy esasyn­da gu­ral­dy. Oňa halk ho­ja­ly­gy­nyň dür­li pudak­la­ryn­da zäh­met çek­ýän ze­nan­lar, ýaş ge­lin-gyz­lar gat­naş­dy.

EL HÜNÄRINIŇ ÖWÜŞGINI

Ka­ka et­ra­by­nyň Me­de­ni­ýet öýün­de «Gü­lüň owa­dan» at­ly bäs­le­şi­giň et­rap tap­gy­ry ge­çi­ril­di. Türk­me­nis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şigi­niň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi ta­ra­pyn­dan çe­per el­li, zäh­met­sö­ýer ze­nan­laryň ara­syn­da yg­lan edi­len bäsle­şi­giň bu tap­gy­ry­na el hü­nä­ri­ne us­sat ze­nan­la­ryň uly to­pa­ry gatnaş­dy. Bäs­le­şige gatnaşanlar öňi bilen, ze­nan­la­ryň el hü­nä­ri­ne degiş­li kä­mil iş­le­ri­ň ser­gi­si bi­len ta­nyş­dy­lar.

BAGTYÝAR GELJEGIŇ ALADASY

Ge­çen hep­dä­niň an­na gü­ni Kaka et­ra­by­nyň Me­de­ni­ýet öýün­de wa­gyz-ne­si­hat mas­la­ha­ty ge­çi­ril­di.

Synmaz Söýginiň eýeleri

Mähriban Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, «Zenan mähek daşydyr» diýen pähimi döreden halkymyz adamzat taryhynyň örän irki döwürlerinden bäri ýaşaýşyň gözelligi hem-de gönezligi bolan gelin-gyzlara aýratyn söýgi we hormat bilen garaýar». Hormatly Prezidentimiz halkymyzyň öňden gelýän ajaýyp ýörelgelerini ösdürmek barada yzygiderli alada edýär. Milli Liderimiziň zenanlarymyza bolan nusgalyk sarpasyndan gözbaş alýan başlangyçlaryň gerimi barha giňeýär. Enelerimize öý-ojaklarymyzyň diregi, durmuşymyzyň sütüni hökmünde

WASPY DILLERDE DESSAN

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe her bir günümiz şanly wakalara beslenýär. Ýurdumyzyň, halkymyzyň durmuşyndaky oňyn özgerişler eziz Watanymyzyň nurana geljegi we onuň halkara abraýynyň barha ýokarlanmagy üçin öňde goýlan syýasy, ykdysady we medeni-durmuş maksatnamalarynyň üstünlikli amala aşyrylmagynyň miweleridir. Hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde, ösüşli gadamlary bedew badyny ýadyňa salýan Watanymyzy söýýän, guwanýan, onuň mertebesiniň has-da beýgelmegine, barha gülläp ösmegine goşant goşýan ildeşlerimiziň her biri uly bagtyň eýesi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2019      Email: zenan@mail.com