Habarlar

“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi”

Golaýda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde gurnamaklarynda Hormatly Prezidentimiziň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi”atly çap edilen täze kitabynyň tanyşdyrylyş çäreleriniň ýazgylary gurnaldy.

Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde  gurnamaklarynda tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik tele ýazgysy geçirildi.

2020-nji “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynyň 1-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde  gurnamaklarynda tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik tele ýazgysy geçirildi.

 

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň guramagynda Türkmenabat şäherindäki «Bagt köşgi» toý-dabaralar merkezinde bilim, medeniýet we sungat işgärleriniň gatnaşmaklarynda «tegelek stoluň» başynda söhbetdeşlik geçirildi.

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň guramagynda Türkmenabat şäherindäki «Bagt köşgi» toý-dabaralar merkezinde bilim, medeniýet we sungat işgärleriniň gatnaşmaklarynda «tegelek stoluň» başynda söhbetdeşlik geçirildi.

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň ösüşlerini wagyz etmek maksady

2020-nji “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynyň 18-nji awgustynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we “Altyn asyr” teleýaýlymynyň bilelikde gurnamaklarynda Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň ösüşlerini wagyz etmek maksady bilen tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik ýazgysy geçirildi.

JEMGYÝETIŇ ÖŇDEBARYJY GÜÝJI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň saýasynda zenanlar aýratyn uly hormata mynasypdyr. Ýurdumyzda işlemäge, eşretli durmuşda ýaşamaga, döretmäge, bilim almaga, hünär öwrenmäge bolan mümkinçilikler her birimiziň göwün guşumyzy ganatlandyrýar. Zenanlaryň zähmeti, durmuşy we dynç almagy, olaryň syýasy, ykdysady we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlaryna gatnaşmagy üçin ykrar edilen oňaýly kanunçylyk kadalary döwletimizde zenanlaryň uly alada bilen gurşalýandygynyň subutnamasydyr.

tegelek stoluň başynda

2020-nji “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynyň 12-nji awgustynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we “Altyn asyr” teleýaýlymynyň bilelikde gurnamaklarynda Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 25 ýyllygy döwründe ýetilýän sepgitleri, ene-mamalarymyzdan galan milli däp-dessurlarymyzy, edep-terbiýäni, maşgala mukaddesligini wagyz etmek maksady bilen tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik ýazgysy geçirildi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com