Habarlar

MIRASA SARPANYŇ BEÝANY

Go­laý­da «Gü­lüň owa­dan!» ady bi­len ge­çi­ri­len bäs­le­şiginiň welaýat tapgyry Mil­li «Ak bugdaý» mu­ze­ýin­de ýaý­baň­lan­dy. Ony Türk­me­nis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi hemde Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler arka­la­şyk­la­ry­nyň Mil­li mer­ke­zi bi­lelik­de yg­lan et­di.

EL HÜNÄRINIŇ EZBERLERI

«Ak bugdaý» muzeýinde «Zenan kalbyndan dörän nepislik nusga bolup galsyn ilden illere» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň ýurdumyzyň dokmaçy gelin-gyzlarynyň arasynda bilelikde yglan eden bäsleşiginiň nobatdaky tapgyryna welaýatymyzda hereket edýän dokma senagatyna degişli kärhanalaryň işgärleri gatnaşdy.

Edep bilen ezizlenen

Welaýat kitaphanasynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda «Edep bilen ezizlenen» ady bilen edara- -kärhanalarda zähmet çekýän zenanlaryň arasynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

MÄHIR-MUHABBETIŇ ÇEŞMESI

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe eziz Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen maşgala gymmatlyklaryny pugtalandyrmaklyga uly ähmiýet berilýär. Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan dörän kitaplarynda hem halkymyzyň edimgylymlary, zenan edebi, ene mukaddesligi hakda söz açylýar. Şeýle hormata mynasyp zenanlar Watanymyza wepaly, edep-terbiýeli, görüm-göreldeli, sowatly, watansöýüji ýaşlary terbiýeläp ýetişdirýärler. Şonuň üçin her günümiz bagt nurundan dolup, kalplarymyzy hem durmuşymyzy has gözelleşdirýär.

HALKYMYZA AJAÝYP SOWGAT

Golaýda «Daşoguz» şypahanasynyň mejlisler zalynda welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi bilen bilelikde guramagynda hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ylmy-ensiklopedik kitabyň täze — 12-nji jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Oňa jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, il sylagly ýaşulular, welaýatymyzyň saglygy goraýyş edaralarynyň lukmanlarydyr hünärmenleri gatnaşdylar.

EL HÜNÄRINIŇ EZBERLERI

Ýakynda Änew şäherindäki Milli «Ak bugdaý» muzeýinde «Zenan kalbyndan dörän nepislik nusga bolup galsyn ilden illere» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň ýurdumyzyň dokmaçy gelin-gyzlarynyň arasynda bilelikde yglan eden bäsleşiginiň nobatdaky tapgyryna welaýatymyzda hereket edýän dokma senagatyna degişli kärhanalaryň işgärleri gatnaşdy.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: tzb@online.tm