2021-nji ýyl,
«Türkmenistan – parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýyly

Habarlar

“Düzgünleri kämilleşdirýän borçnamalary esaslandyrmak we hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek”

2021-nji ýylyň 21-nji iýunynda “Düzgünleri kämilleşdirýän borçnamalary esaslandyrmak we hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek” atly sebitleýin maslahat geçirildi.

“Sagdyn çagalar biziň röwşen geljegimizdir”

2021-nji, “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň 1-nji iýunynda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli, Hormatly Prezidentimiziň Enäniň we çaganyň Saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezinde eden taryhy çykyşynda “Sagdyn ene-sagdyn çaga- sagdyn geljek” diýen şygary esasynda, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, şeýle hem ýurdumyzyň ministrlikleriniň we edara-kärhanalarynyň ilkinji zenanlar guramalarynyň bilelikde gurnamaklarynda “Sagdyn çagalar biziň röwşen geljegimizdir” diýen at bilen wagyz-nesihat maslahatlary geçirildi.

Ene mährinden kemal tapan sungat

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň welaýat komiteti Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi bilen bilelikde gelin-gyzlaryň arasynda «Ýürek mähri siňen sungat» atly duşuşyk geçirdi.

Maşgalam — baş galam

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Gumdag şäher geňeşi bilen bilelikde edara- -kärhanalarda zähmet çekýän gelin-gyzlaryň arasynda maşgala mukaddesligini goramak, ýaşlary maşgala durmuşyna taýýarlamak maksady bilen, wagyz-nesihat çäresini geçirdik. «Türkmen maşgalasynyň terbiýesiniň gözbaşynda ata-babalarymyzdan galan mertlik, ene-mamalarymyzdan galan edeplilik ýörelgeleri durýar. «Maşgalam — baş galam» diýýän halkymyz ogul-gyzlarynyň döwletli öý-ojak bolup, bagtyýar ýaşamaklaryny isleýär.

MAŞGALA MUKADDESLIGI WAGYZ EDILDI

Geçen hepdäniň çarşenbe güni welaýat häkimliginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy Gülşat Mämmedowanyň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň başlygy Gurbangül Ataýewanyň gatnaşmagynda maslahat geçirildi. Welaýat zenanlar bölümi tarapyndan guralan maslahata Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputatlary, welaýat, etrap, şäher, jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de bilim, saglyk, medeniýet ulgamlarynyň işjeň zenanlary, kümüş saçly eneler we talyp gyzlar gatnaşdylar.

Gyz edebi — uz edebi

Şeýle at bilen Tejen etrap häkimliginiň mejlisler zalynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Oňa etrabyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän işgärler, geňeşlikleriň arçynlary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, il sylagly ýaşulular hem-de mährem eneler gatnaşdy. Duşuşykda etrap häkiminiň orunbasary, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň etrap bölüminiň başlygy Gülşirin Gandymowa, etrabyň Garaşsyzlyk oba geňeşliginiň ýaşaýjysy, mährem ene Göwher Aşyrberdiýewa, etrap bilim bölüminiň hünärmeni Amangül Hümmedowa dagy çykyş etdiler.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2021      Email: tzb@online.tm