Habarlar

HÜNÄR BÄSLEŞIGINIŇ WELAÝAT TAPGYRY

ÖŇ­ŇIN Gökdepe etrabyndaky pagta egriji fabriginde “Hemişelik Bitarap Diýaryň çeper elli zenanlary” atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi hem-de Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi tarapyndan yglan edilen bu bäsleşigiň etrap tapgyrlary welaýatymyzda ýokary guramaçylykly we gyzykly geçdi. Şol tapgyrlar el hünärine ussat gelin-gyzlaryny öňe saýlady we olara welaýat derejesindäki bäsleşige gatnaşmaga mümkinçilik berdi.

ZENAN BAŞARNYGY

Ajap eýýamymyzda bagtyýar durmuşda ýaşaýan zenanlarymyz mähriban Prezidentimiziň özlerine goýýan belent hormat-sarpasyndan, Watanymyzyň abraý-mertebesini galdyrmakda türkmen topragymyzda bitirilýän beýik işlerden ganatlanýarlar. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi hormatly Prezidentimiziň zenanlara goýýan sarpasyna jogap hökmünde zenanlaryň ukyp-başarnygyny açyp görkezmek maksady bilen Watanymyzyň hem halkymyzyň öňünde guwandyryjy işleri bitirýän zenanlaryň arasynda “Ýylyň zenany” bäsleşigini yglan etdi.

ZEMINIŇ GÖRKI — ZENAN

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde guraýan medeni-köpçülik çäreleri, dürli bäsleşikleri Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bagtyýar zenanlarymyzyň çekýän döredijilikli zähmetlerini wasp etmekde, höwesjeň zenanlaryň ukyp-zehinlerini açyp görkezmekde oňyn netijeleri berýär.

ÇEPER ELLI ZENANLARYŇ BÄSLEŞIGI

Ýakynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň bilelikde yglan eden «Hemişelik Bitarap Diýaryň çeper elli zenanlary» atly bäsleşiginiň Gökdepe etrap tapgyry geçirildi.

GELIN-GYZLAR BÄSLEŞDILER

Häzirki zaman jemgyýetinde zenanlaryň ornuny, olaryň maşgala ojagyny berkitmekde, nesillerimizi terbiýelemekde, halkymyzyň ruhy-medeni we durmuş-ykdysady ösüşlerinde goşýan saldamly goşandyny görkezmek wajyp bolup durýar.

«ÝYLYŇ ZENANY» ATLY BÄSLEŞIK

Hormatly Prezidentimiziň «Ýurdumyzyň döwleti dolandyryş edaralarynda, halk hojalygynyň dürli pudaklarynda, ylymda, bilimde, medeniýetde, jemgyýetçilik işlerinde we beýleki ugurlarda zenanlarymyzyň yhlasly zähmetleri bilen mähriban Watanymyzyň gülläp ösmegi, dünýäde parahatçylyk we halklaryň dost-doganlygy ugrunda amala aşyrylýan beýik işlerimize özleriniň mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Şonuň üçin hem bu gün Garaşsyz döwletimizde olaryň sylag-sarpasy, abraý-mertebesi belentdir» diýen sözleri bu gün zenanlaryň ýüreklerine egsilmez buýsanç duýgularyny berýär.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com