Habarlar

GENDER SYÝASATY IŞJEŇ ALYNYP BARYLÝAR

Hormatly Prezidentimiziň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe alyp barýan «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesi ýurdumyzda her bir adamyň we raýatyň hukuklaryny amala aşyrmaga, adalatly jemgyýetde bagtyýar ýaşamagyny üpjün etmäge gönükdirilendir.

ENE SÜÝDÜNIŇ PEÝDASY

Ýakynda Mary şäherindäki iç keselleri hassahanasynyň mejlisler zalynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Welaýat saglygy goraýyş müdirligi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi hem-de Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý milli jemgyýetiniň welaýat bölümi tarapyndan guralan bu çärä ady agzalan hassahananyň işgärleri gatnaşdylar. Bu wagyz-nesihat çäresinde ene süýdüniň inçekesele garşy göreşmekdäki ähmiýeti bilen bagly durmuşa geçirilýän hem-de geljekde geçirilmeli işler dogrusynda giňişleýin we täsirli gürrüň edildi.

Däbaraly maslahat geçirildi

Ýakynda paýtagtymyzda ýerleşýän Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary merkeziniň mejlisler zalynda dabaraly maslahat geçirildi.

Ene mukaddesligine tagzym

«TürkmenistanBeýik Yüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň ýakymly wakalary ýüreklere mähir paýlaýar. Kalby joşgunly ildeşlerimiziň agzybirliginde toýlanýan baýramçylyklar many-mazmuna baýlygy bilen tapawutlanýar.

Ýeňiji bolmak ýakymly

Sungata bolan söýgi, hyjuw ýürekden bolanda öz erkine goýmaýan eken. Bu Gahryman Arkadagymyzyň peşgeş beren bagtyýar zamanasynda-ha hasam şeýle. Bu döwürde döredijiligiň, zehindir zähmetiň sarpasy belentde. Halk hakynda alada her bir ädimde duýulýar. Aýratyn-da, Gahryman Arkadagymyzyň mähriban enelere goýýan hormat-sylagy her birimizi buýsandyrýar.

Belent sarpadan nyşan

Hormatly Prezidentimiziň «Enä tagzym-mukaddeslige tagzym» atly kitabynyň halkymyza gowuşmagy şatlykly waka öwrüldi. Bu ajaýyp eser her bir ynsany mähir ummanyna atarýar, ene hakda ýakymly oýpikirlere batyrýar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com