Habarlar

EKOLOGIÝA SYÝASATYNA BAGYŞLANAN MASLAHAT

Ýakynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde «Ekologiýa we daşky gurşawy goramak ählumumy wezipe» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda geçirilen çäre «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli, şeýle-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, tebigaty aýawly saklamak bilen baglanyşykly gelip çykýan wezipelere bagyşlanyldy.

DOKMAÇY ZENANLAR

 

  •  
  •  

  ZENAN — ZEMINIŇ ZYNATY

  Türkmen zenanlarynyň maşgaladaky ornunyň uly bolşy ýaly, olaryň jemgyýetdäki orny hem uludyr. Şunlukda bedew bady bilen öňe barýan ýurdumyzda zenan sarpasy has-da belentde tutulýar, olar halk hojalygynyň dürli ugurlarynda ak ýürekden zähmet çekýärler.

  UKYP-BAŞARNYKLARYNY GÖRKEZDILER

  Şu günler Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň her ýyl yglan edýän «Ýylyň zenany» bäsleşiginiň deslapky tapgyrlary işjeň ýagdaýda dowam edýär. Oňa jemgyýetçilik durmuşynyň dürli ugurlarynda döredijilikli zähmet çekýän gelin-gyzlar gatnaşmak bilen, olar türkmen zenanlarynyň ajaýyp döwrümize, bagtyýar durmuşymyza, hormatly Prezidentimiziň özleri hakyndaky çynlakaý aladalaryna hoşallyklaryny ukyp-başarnyklary, görkezme çykyşlary bilen beýan edýärler.

  BERKARAR ÝURDUŇ BAGTYÝAR GÖZELLERI

  BERKARAR ÝURDUŇ BAGTYÝAR GÖZELLERI

   •  
   •  

   ÇEPER ELLI ZENANLARYŇ HÜNÄR BÄSLEŞIGI

   Hal­ka­ra ze­nan­lar gü­ni myna­sy­bet­li Türk­me­nis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň Mer­kezi Ge­ňe­şi, Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň Mil­li mer­ke­zi hem-de Türkme­nis­ta­nyň Dok­ma se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi ta­ra­pyn­dan yg­lan edi­len «He­mi­şe­lik Bi­ta­rap Diýa­ryň çe­per el­li ze­nan­la­ry» at­ly bäs­le­şi­giň ýer­li tap­gyr­lary do­wam ed­ýär. El hü­nä­ri­ne ez­ber zenanlaryň ara­syn­da­ky bu bäs­le­şik we­la­ýa­ty­myz­da gu­ra­ma­çy­lyk­ly we tä­sir­li ge­çiril­ýär.

   Pages

   © TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com