Habarlar

ZENANLAR MERTEBELENÝÄR

Mähriban Arkadagymyzyň saýasynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň her bir güni şanly wakalara, toý-baýramlara beslenýär. Üstümizdäki ýylyň oktýabr aýynda türkmen wekiliýeti Ženewa şäherine saparyň dowamynda Parlamentara Bileleşigiň 139-njy Assambleýasynyň çäklerinde geçirilýän Zenan parlamentarileriň forumuna gatnaşdy.

TÄZE ÝYL ARÇASYNYŇ ŞOWHUNY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň saýasynda ýurdumyzda toýlanýan baýramçylyklar uly şatlyk-şowhun bilen bellenilýär. Ajaýyp toýdur baýramlar mynasybetli guralýan aýdym-sazly dabaralar bolsa, ruhubelentlige beslenýär. Ine, şeýle dabaralaryň biri hem Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli Tejen şäherindäki «Bagt ýoly» toý mekanynda Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesiniň hem-de welaýatyň Zenanlar bölüminiň, Tejen şäher häkimliginiň bilelikde guramaklarynda boldy.

«ROWAÇLYGYŇ WATANY» ATLY DABARALY MASLAHAT GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň «Türkmenistan - rowaçlygyň Watany» diý/ip atlandyrylmagy mynasybetli «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş merkezinde dabaraly maslahat geçirildi. «Rowaçlygyň Watany» atly dabaraly maslahaty Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi hem-de Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilelikde gurady. Oňa ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan we paýtagtymyzdan halk hojalygynyň dürli pudaklarynda zähmet çekýän kärdeşler arkalaşyklarynyň işeňňir agzalary, öňdebaryjy gelin-gyzlar we ak gyňaçly mährem eneler gatnaşdylar.

GENDER DEŇLIGI ZENANLARYŇ DURMUŞYNDA

Halk arasynda bir söz bar: «Durmuşda bir mesele çözmeli bolsa, zenan ilki duýgusyna, erkek kişiler bolsa, akylyna daýanýar» diýilýär. Meniň pikirimçe, bu zenanyň duýga, mähre has baý bolanlygy üçin şeýledir. Sebäbi, «Enä dünýäniň gözbaşy, ýaşaýşyň başlangyjy» diýlip, ýöne ýere aýdylanok. Ene dünýä jan getirip bilýänligi üçin hem mukaddesdir. Şonuň üçin dünýäniň öňdebaryjy adamlary ene, zenana hormat goýmagy edepliligiň, medeniýetliligiň, adamkärçiligiň iň ýokary nusgasy hasaplaýarlar.

ZENAN MERTEBESI DÖWLET SYÝASATYNDA

Hormatly Prezidentimiziň «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly kitaby türkmen zenanlarynyň mertebesini has-da beýgelden, örän çeper hem tolgundyryjy durmuş wakalary be- ýan edilip ýazylan ajaýyp publisistik eserdir. Bu kitapda durmuşyň hakyky keşbi bar. Halkymy zyň ruhy durmuşynda zenanyň, enäniň mukaddes orny baradaky dana pikirler bar.

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşinde mähriban Arkadagymyzyň «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly kitaby ýurdumyzda zenan mertebesiniň belentligini has çuňdan açyp görkezýän wagyz işlerini alyp barmakda täze badalga boldy.

Ýörän ýoly ýörelge, eden işi nusgalyk

Golaýda welaýatymyzda hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan dörän «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly ajaýyp eseriniň esasynda «Ýörän ýoly ýörelge, eden işi nusgalyk» ady bilen dabaraly maslahat geçirildi. Ýurdumyzyň ähli sebitlerinden gelen işjeň zenanlar, kümüş saçly eneler dabaraly garşylandy. Welaýat häkimliginiň giň eýwanynda guralan milli lybaslaryň, el işleriniň, şaý-sepleriň, Gahryman Arkadagymyzyň ýiti zehininň önümi, bolan gymmatly kitaplarynyň sergileri, şekillendiriş sungatyna degişli eserler maslahata gatnaşyjylarda ýakymly täsirleri galdyrdy.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2019      Email: zenan@mail.com