Habarlar

ene-mamalarymyzdan galan milli däp-dessurlarymyzy, edep-terbiýäni, maşgala mukaddesligini wagyz etmek maksady bilen tele ýazgy geçirildi.

“Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynyň 5-nji awgustynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we “Altyn asyr” teleýaýlymynyň bilelikde gurnamaklarynda ene-mamalarymyzdan galan milli däp-dessurlarymyzy, edep-terbiýäni, maşgala mukaddesligini wagyz etmek maksady bilen tele ýazgy geçirildi.

Öýlerimiziň bezegi—güli owadan keçeler

Her bir sungat ýönekeý zatlardan başlanýar. Ene-mamalarymyz el hünärini nesilden-nesle geçirip, dowam etdiripdirler. Wagtyň geçmegi bilen olar täze öwüşginlere beslenip, gitdigiçe kämilleşdirilipdir. Häzirki wagtda türkmen zenanlarynyň döreden sungaty halkymyzyň milli buýsanjyna öwrülip, döwrümiziň ösüşleri bilen sazlaşýar. Muny üstümizdäki «Türkmenistan—Bitaraplygyň mekany» ýylynda zenanlaryň arasynda geçirilen keçe bäsleşigi hem açyk-aýdyň görkezdi.

Asyrlardan aşan alaja

Welaýat döwlet drama teatrynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda «Bir ak bilen bir gara, işseň bolar alaja» diýen at bilen geçirilen çärä dürli ulgamlarda zähmet çekýän zenanlar gatnaşdylar.

GÜLÜŇ OWADAN

Şeýle at bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde ýylyň-ýylyna yglan edýän bäsleşiginiň deslapky tapgyrlary dowam edýär. Golaýda TZB-niň Daşoguz şäher guramasynyň guramagynda bu bäsleşigiň şäher tapgyry hem baý many-mazmunly, ýokary guramaçylyk derejesinde geçirildi.

Zenanlar guramasynda MASLAHAT GEÇIRILDI

Golaýda S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň Gaýrat geňeşligindäki oba medeniýet öýünde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň guramagynda maslahat geçirildi.

TAMDYR ÇÖREGINIŇ SARPASY

Golaýda şeýle at bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň guramagynda «Mary» myhmanhanasynyň mejlisler jaýynda maslahat geçirildi. Işjeň ýagdaýda geçen bu maslahata welaýatymyzyň dürli edara-kärhanalarynda, saglyk, bilim, medeniýet ulgamlarynda zähmet çekýän zenanlar, mährem eneler we talyp gyzlar gatnaşdylar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com