Habarlar

GÖZELLIGIŇ güllerdäki beýany

 

...NUSGA BOLUP GALSYN ILDEN-ILLERE

Düýn Türkmenistanyň Jemgy­ýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Kärdeşler arkala­şyklarynyň Milli merkeziniň hem-de Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňe­ şiniň bilelikde guramaklarynda ata-babalarymyzdan miras galan halk senetçiliginiň, sungatyň gymmatyny ýaşlara wagyz etmek maksady bilen «Senet — eliň altyn bilezigi» atly maslahat geçirildi. Oňa kärdeş­ler arkalaşyklarynyň dürli ulgamda zähmet çekýän agzalary, jemgyýet­ çilik işgärleri, il sylagly ýaşulular gatnaşdylar.

El hü­nä­ri il gezer

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň öň­den­ gö­rü­ji­lik­li sy­ýa­sa­ty ne­ti­je­sin­de bu gün­ki gün türk­men me­de­ni­ýe­ti, sun­ga­ty, milli mi­ra­sy­myz dün­ýä ýa­ýyl­ýar. Kö­kü­ni ga­dy­my­ýe­tiň jüm­mü­şin­den alyp gaýd­ýan mil­li mi­ra­sy­myz bo­lan ke­çe­le­ri­miz hem-de halylarymyz bize ene-mamala­ry­myz­dan ga­lan aja­ýyp sun­gat­dyr.

ÄLE­ME MEŞ­HUR SE­NET­LER

Bu türkmeniň äleme meşhur milli senetleri sanardan köp. Enelerimiziň sünnäläp, senet derejesine ýetiren gadymy el hünärleriniň biride göli owadan halylarymyzdyr güli gözel keçelerimizdir. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň bilelikde yglan eden “Gü­ lüň owadan!” bäsleşiginiň jemleýji döwlet tapgyry Mary topragynda belent ruhubelentlikde, aýdymsazly, hakyky toý ruhunda geçirilip, türkmeniň baý milli mirasynyň hormat-sarpasynyň belentdigini Diýarymyza ýaýdy.

ALKYŞLARYŇ GÖZBAŞYSY SIZ, ARKADAG!

Şeýle mowzukda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, wela- ýat häkimliginiň bilelikde guramagynda Mary şäheriniň merkezindäki ajaýyp “Mary” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda giňişleýin maslahat geçirildi.

DÖWÜR. ZENAN. MAŞGALA. AHLAK.

Dur­muş mek­de­bin­de kö­pi gö­ren ene­le­ri­miz maş­ga­la oja­gyn­da­ky gyz-ge­lin­le­ri­ni her dö­wür­dede mil­li ru­hu­my­za mu­wa­pyk de­re­je­de ter­bi­ýe­läp bi­lip­dir­ler. Maş­ga­la, ni­ka, öý-ojak, per­zent ter­bi­ýesi dü­şün­je­le­ri­ni ene­le­ri­miz mu­kad­des sa­ýyp­dyr­lar. Türk­men ze­na­ny özü­niň asyl­ly­gy, be­lent ah­la­gy, adam­kär­çi­li­gi bi­len sar­pa­lan­sa, uly gyz­la­ry­myz maş­ga­la­nyň na­mys tu­gy hök­mün­de gör­lüp­dir.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2019      Email: zenan@mail.com