Habarlar

BAŞ MAKSAT

       Türk­me­nis­tan — ro­waç­lygyň Wa­ta­ny ýy­lyn­da ge­çi­ri­len Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­laha­ty­nyň ikin­ji mej­li­sin­de hormat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ka­bul eden Ka­rar­la­ry­dyr çöz­güt­le­ri­ni dur­mu­şa ge­çir­mek we gelin-gyz­la­ryň ara­syn­da mil­li­lik, edep-ekramlylyk ýaly hä­si­ýet­le­ri wa­gyz et­mek mak­sa­dy bi­len Türk­me­nista­nyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň we­la­ýat bö­lü­mi ta­ra­pyn­dan ýö­ri­te me­ýil­na­ma esa­syn­da wa­gyz-ne­si­hat çä­re­si ge­çiril­di.

TÄSIRLI GEÇEN ÇÄRE

“Sag­dyn dur­muş ada­my be­ze­ýär, çünki, sag­lyk ba­ha­sy­na ýe­tip bol­ma­jak gymmat­lyk­dyr” diý­ýän hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz hal­ky­my­zyň sag­ly­gy ug­run­da be­ýik iş­le­ri üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çir­ýär. Yn­san sag­lygy­ny go­ra­mak we ke­sel­le­riň öňü­ni al­mak bo­ýun­ça mas­la­hat­lar­dyr çä­re­ler yzy­gi­der­li ge­çi­ril­ýär.

«DOKMA DOKAR ELLERIM»

Şeýle at bilen ýurdumyzyň çeper halyçylyk hem-de tikinçilik kärhanalarynda göreldeli zähmet çekýän gelin-gyzlaryň arasynda yglan edilen bäsleşigiň welaýat tapgyry Serdar şäheriniň medeniýet öýünde geçirilip, täsirli pursatlary bilen tapawutlandy. Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de TMÝG-niň Merkezi geňeşiniň bilelikde yglan eden bäsleşigine gatnaşyjylar şertleriň dördüsi boýunça ukyp-başarnyklaryny, toplan iş tejribelerini ýüze çykardylar.

GÖZEL GÖRKI ŞUGLALY

Hormatly Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen baky buýsanjymyza, parahatçylyk hemde rowaçlyk merkezine öwrülen gözel paýtagtymyzyň gözelligi, ýaşamak üçin amatlylygy, işlemäge, dynç almaga döredilen şertler hemmeleri haýrana goýýar, müňlerçe syýahatçylary özüne çekýär. Geçen sanlyja ýyllaryň içinde Aşgabadyň çäkleri giňeldi. Bagy-bossanlyga, ter gülleriň älemgoşar öwüşginlerine beslenen şaýollardyr köçeleriň ugry, ak mermere beslenen binalaryň daş-töwerekleri, seýilgähleriň özboluşly görke beslenen täsin keşbi her bir türkmenistanlyda uly buýsanç duýgularyny döredýär.

KÖRPE NESLIŇ ALADASY

Ýakynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň Aşgabat şäheriniň Saglygy goraýyş müdirliginiň ilkinji zenanlar guramasy bilen bilelikde guramagynda 15-nji saglyk öýünde «Enäniň we çaganyň saglygyny goramak hem-de ene süýdi bilen iýmitlendirmek» ady bilen maslahat geçirildi.

KONSTITUSION TOPARYŇ MEJLISI: aýdyň çelgiler, wajyp wezipeler

Taryhdan mälim bolşy ýaly, türkmen halky ähli döwürlerde-de il-ýurt bähbitli, döwletli işleriň başyny başlanda ýaşululara sala salyp, geňeş edipdir. «Maslahatly biçilen don gysga bolmaz» diýen pähime eýerýän halkymyz bu asylly däbi häzirki döwürde hem dowam etdirýär. Döwletliligiň, agzybirligiň, demokratiýanyň dabaralanmasyny aňladýan Türkmenistanyň Halk Maslahaty halkymyzyň geçmiş taryhy hem-de häzirki günümiz bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com