Habarlar

Habarlar

2020-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýyly mynasybetli şeýle hem, berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine bagyşlanan Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde guramagynda “Bitaraplyk taglymaty-parahatçylygyň gözbaşy” atly duşyşyk- maslahaty geçirildi.

Bagt nury bolup gel!

Täze ýyl baýramy mynasybetli «Ak ýol» toý dabaralary merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň welaýat ýörite sungat mekdebi bilen bilelikde guramaklarynda aýdym-sazly çäre geçirildi. «Bagt nury bolup gel!» ady bilen geçirilen baýramçylyk çäresine dürli ugurlarda zähmet çekýän adamlar, talyp ýaşlar gatnaşdylar. Şatlyk-şowhuna beslenen çärede çykyş edenler bu ýere ýygnananlary Täze ýyl baýramy bilen tüýs ýürekden gutladylar.

Ýylyň iň göreldeli wagyzçy zenany

SUNGATYŇ WASPÇYLARY
Paýtagtymyzda Türkmenistan — — rowaçlygyň Watany ýyly mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkezi Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň merkezi Geňeşi bilen bilelikde ata-babalarymyzdan galan medeni, edebi gymmatlyklary tapmakda we ony ýaş neslimize wagyz-nesihat etmekde zenanlarymyzyň bitirýän hyzmatlaryna bagyşlanyp «Ýylyň iň göreldeli wagyzçy zenany» atly bäsleşigiň döwlet tapgyry geçirildi.

Haly—halkymyzyň gözellik dessany

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe belent maksatly tutumlar barha rowaçlanýar. Döwletimizde medeni gymmatlyklarymyzy gorap saklamaga, kämilleşdirip, ösdürip, geljekki nesillere ýetirmäge uly üns berilýär. Türkmen halylarynyň şan-şöhraty älem-jahana ýaýylýar.

JOŞGUNLY DABARANYŇ RUHUBELENTLIGI

Täze, 2020-nji ýyl baýramçylygyna bagyşlanyp, Ak bugdaý etrabynyň çägindäki “Nowruz ýaýlasynyň ak öýi” binasynyň köpçülikleýin çäreleriniň geçýän desgasynda dabara geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň bilelikde guramagynda geçirilen dabara aýratyn ruhubelent joşguny bilen alamatlandy. Oňa halk hojalygynyň dürli pudaklarynda, edara-kärhanalarda işleýän öňdebaryjy zähmetkeşler, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdy.

HALYÇYLYK SUNGATYNYŇ MERTEBESI

16-njy dekabrda hormatly Prezidentimiziň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren nobatdaky iş maslahaty «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylyny buýsanç bilen jemleýän berkarar döwletimiziň zer harplar bilen ýazylýan iň täze taryhynda özüne mynasyp orun tapjak ajaýyp habar bilen başlandy. Gahryman Arkadagymyza türkmen milli halyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilendigi buýsanç bilen habar berildi. Şu hoş habar mynasybetli, Balkanabatdaky welaýat döwlet drama teatrynda «Haly — halkymyzyň gözellik dessany» diýen at bilen dabaraly çäre geçirildi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com