Habarlar

Ýylyň iň göreldeli wa­gyz­çy zenany

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky edaralarda zähmet çekýän zenanlaryň arasynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan guralan «Ýylyň iň göreldeli wagyzçy zenany» atly bäsleşigiň döwlet tapgyry geçirildi. Ösüşiň täze belentliklerini nazarla- ýan Diýarymyzyň waspçy zenanlary döwürleýin metbugat sahypalarynda çap edilen iň gowy makalalarynyň nusgasyny, teleradioýaýlymlardaky çykyşlarynyň ýazgysyny bäsleşige hödürlediler.

Zenan yhlasyndan altyn-dür önýär

Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleş- mesiniň, «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärdeşler arkalaşygy komitetiniň hem-de zenanlar guramasynyň bilelikde guramaklarynda «Arkadagym bilen Watan gülleýär, zenan yhlasyndan altyn-dür önýär» atly dabaraly maslahat geçirildi.

MILLI SUNGATYMYZA SARPA

Türkmen milli halyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmeginiň şanyna Änew şäherindäki "Bagt ýyldyzy" toý mekanynda milli öwüşgine beslenen dabara geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň hem-de welaýat medeniýet müdirliginiň bilelikde guramagynda geçirilen bu dabara ezber halyçylarymyzdan başgada halk hojalygynyň dürli pudaklarynda zähmet çekýän öňdebaryjy gelin-gyzlar hem-de mährem eneler gatnaşdy.

HOŞ HABARYŇ ŞATLYGY

Türkmen milli halyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilendigi hakdaky şatlykly habar welaýatymyzyň uludan-kiçä ähli ilatyny begendirdi. Täze ýyl baýramçylygynyň öňüsyrasynda gelip gowşan bu hoş habaryň şanyna welaýat merkezindäki Milli «Ak bugdaý» muzeýinde dabaraly maslahat geçirildi. «Haly — halkymyzyň gözellik dessany» ady bilen geçirilen bu dabaraly maslahaty Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi bilelikde gurady.

GÖZELLIK DESSANY

Düýn Ahal welaýat merkezindäki Milli «Ak bugdaý» muzeýinde «Haly — halkymyzyň gözellik dessany» ady bilen dabaraly maslahat geçirildi. Türkmen milli haly¬çylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmeginiň şanyna geçirilen çäräni Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi hem-de bu birleşigiň Ahal welaýat bö¬lümi bilelikde gurady. Oňa welaýatyň işewür zenanlary, halyçylar, jemgyýetçilik guramalarynda zähmet çekýän gelin-gyzlar, talyp gyzlardyr mährem eneler gatnaşdy.

HALKYŇ GÖZELLIK DESSANY

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, TKA-nyň Milli Merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi, şeýle-de, welaýat häkimligidir welaýat zenanlar bölümi tarapyndan «Haly — halkymyzyň gözellik dessany» ady bilen Sakarçäge etrap medeniýet öýünde aýdym-sazly dabara geçirildi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com