Habarlar

Dostluk Ýollary

Türkmenistanyň dünýä ýüzüne ýaýran bedew batly ykdysady we durmuş ösüşlerini eşidip, ony öz gözleri bilen synlamaga gelen Ýewropa parlamentiniň ýolbaşçylary hem-de Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynyň deputatlary ak mermere beslenip oturan gözel paýtagtymyza geň galyjylyk bilen gezelenç etdiler. «Eşiden deň bolmaz, gören göz bilen» diýlişi ýaly, dünýä ülňülerine laýyk edilip salnan belent binalar, ýaşaýyş jaýlary, seýilgähler, suw çüwdürimleri, şäheriň her bir çatrygyna gelşik berýän heýkeller olarda özboluşly täsir galdyrdy.

HALAL ZÄHMET — BAGTYÝAR DURMUŞ

Korrupsiýa garşy göreşmek we ösüp gelýän nesli terbiýelemek wezipelerine bagyşlanan maslahat geçirildi

HYZMATDAŞLYGYŇ AÝDYŇ ÝÖRELGELERI

Türkmenistanyň 2018 — 2020–nji ýyllar üçin Birleşen Milletler Guramasynyň Zenanlaryň Çagalar gaznasynyň Ýerine ýetiriji Geňeşine, şeýle hem 2018 – 2022-nji ýyllar üçin Zenanlaryň statusy boýunça komissiýasyna saýlanylmagy ýurdumyzyň halkara jemgyýetindäki ornunyň barha pugtalanýandygyny ýene bir gezek tassyklady.

Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi: geljek üçin wezipeler kesgitlendi

Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň üçünji giňişleýin mejlisi geçirildi. Onda ýurdumyzyň iri jemgyýetçilik guramasynyň hasabat döwründe ýerine ýetiren işleriniň netijelerine garaldy. Mejlise milli parlamentiň ýolbaşçysy, hökümet agzalary, Zenanlar birleşiginiň köp sanly düzüm bölümleriniň wekilleri, şeýle hem Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň derňew toparynyň agzalary gatnaşdylar. 

IŞJEŇ HYZMATDAŞLYGYŇ AÝDYŇ ÝÖRELGELERI

Türkmenistanyň 2018-2020-nji ýyllar üçin Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň Ýerine ýetiriji Geňeşine, şeýle hem 2018-2022-nji ýyllar üçn Zenanlaryň statusy boýunça komissiýasyna saýlanmagy ýurdymyzyň halkara jemgyýetçilikdäki orunyň bara pugtalanýandygyny ýene bir gezek tassykladyTürkmenistanyň 2018-2020-nji ýyllar üçin Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň Ýerine ýetiriji Geňeşine, şeýle hem 2018-2022-nji ýyllar üçn Zenanlaryň statusy boýunça komissiýasyna saýlanmagy ýurdymyzyň halkara jemgyýetçilikdäki orunyň bara pugtalanýandygyny ýene bir gezek tassyklady

ПУСТЬ СОПУТСТВУЕТ ВАМ УСПЕХ!

Союз женщин Туркменистана совместно с Академи­ей наук объявил конкурс «Женщины в науке». Он про­водится по инициативе Клуба женщин-учёных, действу­ющего при Союзе женщин Туркменистана. К участию в конкурсе организаторы приглашают всех женщин, работающих в институтах Академии наук Туркмени­стана. Цель конкурса — повысить их творческий по­тенциал и усилить вклад в реализацию национальных программ Президента Гурбангулы Бердымухамедова, а также поддержать широкую научно-просветительскую деятельность женщин-учёных. Конкурс «Женщины в науке» станет вкладом Союза женщин и Академии наук Туркменистана по достойной встрече Дня науки, который ежегодно отмечается 12 июня.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com