Habarlar

HALY — TÜRKMENIŇ NEPIS SUNGATY

Ýakynda Änew şäherindäki Milli “Ak bugdaý” muzeýinde “Arkadag saýasynda ady dünýä dolan türkmen halysy” atly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Ahal welaýat zenanlar bölüminiň, Türkmen halysynyň Milli muzeýiniň bilelikde guramagynda geçirilen maslahata welaýatymyzyň işewür zenanlary, halyçylar, jemgyýetçilik guramalarynyň işjeň agzalary, dürli kärde işleýän gyz-gelinler, mährem eneler, şeýle-de beýleki hormatly myhmanlar gatnaşdy.

DU­ŞU­ŞYK GE­ÇI­RIL­DI

TMÝG-niň Bäherden etrap Geňeşi etrap bilim bölümi hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň etrap bölümi bilen bilelikde etrapdaky 4-nji, 26-njy, 29-njy orta mekdeplerde zähmet çekýän mugallymlaryň, şeýle hem ýokary synp okuwçy gyzlaryň arasynda «Gyzly öý — gyzylly öý» ady bilen wagyz-nesihat duşuşygyny gurady. Mekdeplerde geçen wagyz-nesihat çärelerinde jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, şeýle hem mährem eneler ýaşlaryň edep-ekramy, maşgala gymmatlygy, zähmetsöýerlik, ata Watanymyza wepaly nesil bolup ýetişmekleri barada çykyş etdiler.

Gyz edebi—gözellik

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda, jemgyýetimizde gelin-gyzlarymyza goýulýan sarpa, zenanlar barada edilýän alada ata-baba ýol ýörelgelerimizden, milli däp-dessurlarymyzdan ugur alýar.

Bagtdan paýly zenanlar

Mukaddes ojaklaryň bezegi bolan zenanlaryň mertebesini belent tutmak nesilden-nesle geçip, bagtyýarlyk döwrümizde has-da rowaçlanýan asylly ýörelgämizdir. Milli ýörelgelerimizi dabaralandyrmakda, agzybirligimizi pugtalandyrmakda, gadymy mirasymyzy, däp- -dessurlarymyzy ýaş nesillere öwretmekde, kä- milleşdirmekde, ýaş nesli halal, zähmetsöýer, watansöýüji ruhda terbiýelemekde zenanlarymyzyň tutýan orny örän uludyr.

Sport — saglykdyr

Ýakynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Daşoguz şäher guramasynyň, welaýat Baş bilim müdirliginiň, «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň Daşoguz şäher bölüminiň, beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI spartakiadanyň çäklerinde oglanlaryň hem-de gyzlaryň arasynda sportuň gandbol görnüşi boýunça ýaryş geçirildi.

YNSAN SAGLYGY

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birle­şiginiň Merkezi Geňeşiniň “In­çekesele garşy göreş çärelerine jemgyýetçilik guramalaryny we raýat toparlaryny çekmek” bo­ýunça bilelikdäki iş meýilnamasyna laýyklykda Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde “Ynsan saglygy — ýurduň baý­lygy” ady bilen saglygy goramaga bagyşlanan çäre guraldy.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com