Habarlar

Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi: geljek üçin wezipeler kesgitlendi

Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň üçünji giňişleýin mejlisi geçirildi. Onda ýurdumyzyň iri jemgyýetçilik guramasynyň hasabat döwründe ýerine ýetiren işleriniň netijelerine garaldy. Mejlise milli parlamentiň ýolbaşçysy, hökümet agzalary, Zenanlar birleşiginiň köp sanly düzüm bölümleriniň wekilleri, şeýle hem Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň derňew toparynyň agzalary gatnaşdylar. 

IŞJEŇ HYZMATDAŞLYGYŇ AÝDYŇ ÝÖRELGELERI

Türkmenistanyň 2018-2020-nji ýyllar üçin Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň Ýerine ýetiriji Geňeşine, şeýle hem 2018-2022-nji ýyllar üçn Zenanlaryň statusy boýunça komissiýasyna saýlanmagy ýurdymyzyň halkara jemgyýetçilikdäki orunyň bara pugtalanýandygyny ýene bir gezek tassykladyTürkmenistanyň 2018-2020-nji ýyllar üçin Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň Ýerine ýetiriji Geňeşine, şeýle hem 2018-2022-nji ýyllar üçn Zenanlaryň statusy boýunça komissiýasyna saýlanmagy ýurdymyzyň halkara jemgyýetçilikdäki orunyň bara pugtalanýandygyny ýene bir gezek tassyklady

ПУСТЬ СОПУТСТВУЕТ ВАМ УСПЕХ!

Союз женщин Туркменистана совместно с Академи­ей наук объявил конкурс «Женщины в науке». Он про­водится по инициативе Клуба женщин-учёных, действу­ющего при Союзе женщин Туркменистана. К участию в конкурсе организаторы приглашают всех женщин, работающих в институтах Академии наук Туркмени­стана. Цель конкурса — повысить их творческий по­тенциал и усилить вклад в реализацию национальных программ Президента Гурбангулы Бердымухамедова, а также поддержать широкую научно-просветительскую деятельность женщин-учёных. Конкурс «Женщины в науке» станет вкладом Союза женщин и Академии наук Туркменистана по достойной встрече Дня науки, который ежегодно отмечается 12 июня.

USATLYGA SARPA

Ýakynda şeýle at bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komitetiniň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň binasynda türkmen türgenleri bilen duşuşyk geçirildi. Oňa ýurdumyzyň türgenleri, Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň, Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň, A.Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň meýletinçileri, Zenanlar birleşiginiň işewürleri gatnaşdylar.

BAGTYÝAR ENELERIŇ SARPASY BELENTDIR

Halkara zenanlar gününiň dabaralary gadymy Ahal ýaýlasyny alaýaza besledi. Sekiz we şondan köp çagany dünýä indirendikleri we terbiýeläp ýetişdirendikleri üçin «Ene mähri» diýen hormatly ada mynasyp bolan eneleri sylaglamak mynasybetli geçirilen dabara baýramçylyk çärelerine ajaýyp öwüşgin çaýdy. Änew şäherindäki Medeniýet öýünde bolan bu dabarany Ahal welaýat häkimligi hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Ahal welaýat bölümi bilelikde guradylar.

ZENANLARYŇ WASPY ÝETIRILDI

Halkara zenanlar güni mynasybetli Änew şäherindäki Medeniýet öýünde uly ruhubelentlige beslenen şowhunly aýdym-sazly dabara geçirildi. Welaýatymyzyň edara-kärhanalarynda, jemgyýeçilik guramalarynda zähmet çekýän gelin-gyzlaryň, şeýle-de talyp gyzlardyr mährem eneleriň gatnaşmagynda geçirilen dabarany Ahal welaýat häkimligi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Ahal welaýat bölümi, welaýat medeniýet müdirligi bilelikde guradylar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com