Habarlar

Bäsleşigiň jemi jemlendi

15-nji maýda Aşgabat şäherinde ýerleşýän, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň «Türkmenhaly» önümçilik birleşiginiň Türkmen halysynyň Milli Muzeýinde «Haly türkmen halkynyň gadymy hem müdimi sungatydyr» diýen at bilen halyçy gelin-gyzlaryň ara­synda guralan bäsleşigiň döwlet derejesindäki jemleýji tapgyry geçirildi.

ZENAN MERTEBESINIŇ ROWAÇLY MENZILLERI

Şu günler Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň guramagynda welaýatymyzyň etrap-şäherlerinde «Arkadagly rowaç Watanyň buýsançly zenanlary» diýen at bilen aýdym-sazly, öwüt-ündew çäreleri geçirilýär. Öňňin Türkmenabat şäherindäki Zeliliniň ýadygärliginiň öňündäki meýdançada h.em amaly-haşam sungatynyň sergisi guraldy. Başarnygyny baş zynaty hasaplaýan zenanlar dürli el işlerini ýerine ýetirmegiň, datly milli tagamlary taýýarlamagyň nusgasyny görkezdiler. On barmagy hünärli zenanlar biri-birinden başarjaňlygy bilen tapawutlandylar.

RAOWAÇLYK ÝOLY BILEN

Halkymyz asyrlaryň dowamynda özboluşly maddy we ruhy medeniýetini hem-de milli mirasyny nesillere geçirip, aýawly saklap gelipdir. Milli mirasymyzyň özboluşlylygy, gözelligi gadymdan gelýän şadessanlarymyzda, şekillendiriş sungatynda, milli binagärlik ulgamynda, halyçylykda, zergärçilikde, keçe we palas önümleriniň taýýarlanylyşynda, ýüpekçilikde, milli egin-eşiklerde, gelin-gyzlarymyzyň şaý-seplerinde, aýdym-sazlarymyzda, tanslarymyzda, toý dabaralaryny geçirmegiň däp-dessurlarynda özüniň beýanyny tapýar.

BUÝSANJA BESLENEN MASLAHAT

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni-sport toplumynda Türkmenistan—rowaçlygyň Watany ýyly mynasybetli Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň we welaýat bölüminiň Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda maslahat geçirildi. «Arkadagly rowaç Watanyň buýsançly zenanlary» ady bilen geçirilen maslahata jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, edara-kärhanalarda zähmet çekýän zenanlar, mährem eneler, ýaşlar gatnaşdylar.

TÄSIRLI GEÇEN MASLAHAT

Ýakynda Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-niň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň merkezi geňeşi bilen Bilim ministrliginiň bilelikde guramaklarynda terbiýeçilik ähmiýetli maslahat geçirildi. Oňa ýokary okuw mekdebiniň talyp gelingyzlary, professor-mugallymlar, hukuk goraýjy, saglygy goraýyş edaralarynyň wekilleri, mährem eneler gatnaşdylar.

“BAKYLYGA ÖWRÜLEN MERTLER TÜRKMEN ÝAŞLARY ÜÇIN GÖRELDE MEKDEBIDIR” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda 1941 — 1945-nji ýyllaryň urşunda gazanylan Beýik Ýeňşiň 74 ýyllygy mynasybetli “Bakylyga öwrülen mertler türkmen ýaşlary üçin görelde mekdebidir” atly maslahat geçirildi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2019      Email: zenan@mail.com