Habarlar

Gyz gözelligi sandykda

ÇEPER ELLI HALYÇYLARYŇ USSATLYGY

Bäherden etrabyndaky çeper halyçylyk kärhanasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Dokma senagaty ministrliginiň bilelikde yglan eden «Haly türkmen halkynyň gadymy hem müdimi sungatydyr» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli halyçy gelingyzlaryň arasynda geçirilýän bäsleşigiň nobatdaky tapgyryny Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi we Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi bilelikde gurady.

HALYÇYLAR BÄSLEŞDILER

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Dokma senagaty ministrliginiň bilelikde yglan eden «Haly türkmen halkynyň gadymy hem müdimi sungatydyr» atly hünär bäsleşiginiň welaýat tapgyry jemlendi.

“SAGDYN JEMGYÝET – BAGTYÝARLYGYŇ KEPILI” ATLY WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Hukuk goraýjy edaralaryň bilelikde bilelikde guramagynda “Sagdyn jemgyýet – bagtyýarlygyň kepili” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Gyzykly geçen bäsleşik

Ýakynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde yglan eden «Ajap döwri peşgeş berdiň, Arkadag!» atly bäsleşiginiň Balkan welaýat Türkmenbaşy etrap tapgyry geçirildi. Zenanlar guramasynyň Türkmenbaşy etrap Geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Türkmenbaşy etrap birleşmesiniň guramagynda geçirilen bu bäsleşik örän gyzykly boldy.

Zenan kalbynyň mähri

Ýakynda Aşgabat şäheriniň Çagalar we ýetginjekler köşgünde «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly mynasybetli Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde guramagynda «Ajap döwri peşgeş berdiň Arkadag» diýen at bilen geçirilen bäsleşigiň şäher tapgyry üstünlige beslendi. Gyzykly bäsleşikde ata Watanymyzyň, eziz Arkadagymyzyň beýik işleriniň waspy belentden ýaňlandy.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2019      Email: zenan@mail.com