Habarlar

EŞRETLI GELJEK — ZENAN KALBYNDA

Wa­ta­ny­my­zyň ebe­di aba­dan­çy­ly­gy, hal­kymy­zyň bag­ty­ýar, eş­ret­li dur­mu­şy üçin nus­ga­lyk iş­ler ama­la aşy­ryl­ýan eziz Di­ýa­ry­myz uly to­ýa — mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň 28 ýyl­lygynyň şan­ly baý­ra­my­ny giň­den toý­la­ma­ga taý­ýar­lanýar. Ýur­du­my­zyň baş baý­ra­my­nyň şa­ny­na geçi­ril­ýän aý­dym-saz­ly çä­re­ler­dir mas­la­hat­lar wela­ýa­ty­my­zyň dur­mu­şy­ny gur­şap al­ýar. Şeý­le mas­la­hat­la­ryň bi­ri Baý­ra­ma­ly şä­he­rin­dä­ki S. Türk­men­ba­şy adyn­da­ky şy­pa­ha­na­nyň mej­lis­ler za­lyn­da hem gu­ral­dy.

HABARLAR

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 28 ýyllygynyň uludan toýlanylýan “Türkmenistan-rowaçlygyň Watany” ýylynyň her bir güni şanly wakalara beslenýär. Eziz Diýarymyzda Garaşsyzlyk ýyllary içinde Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda halk hojalygynyň ähli ugurlarynda ýetilen belent sepgitler türkmen halkynyň, ýurdymyzyň  zenanlarynyň göwünlerini galkyndyrýar. Gahryman Arkadagymyzyň ýurdymyzy çalt depginler bilen ösdürmäge gönükdirilen il-ýurt bähbitli işleri üstünlikli durmuşa ornaşdyrylýar.

СОЗИДАТЬ НА БЛАГО ОТЧИЗНЫ

В столице в Центре общественных организаций состоялись форум и выставка женского предпринимательства. Инициаторами мероприятия выступили Союз женщин и Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана при поддержке Национального центра профсоюзов. В числе участников — известные женщины-предприниматели, победительницы конкурсов мастериц декоративно прикладного искусства, участницы международных и национальных выставок.

HÜNÄR BAÝRAMÇYLYGYNYŇ ŞANYNA

ÖŇŇIN welaýatymyzda Gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy işgärleriniň güni dabaraly bellenilip geçildi. Bu sene mynasybetli Änew şäheriniň merkezi seýilgähinde welaýat derejesinde geçirilen dabara köp adamly boldy. Ony welaýat häkimligi, welaýatyň jemgyýetçilik guramalary hem-de Medeniýet müdirligi bilelikde gurady.

ABADAN ÝAŞAÝŞYŇ ÖZENI

Bagtyýarlyga beslenen eşretli döwrümizde döwletimizde hereket edýän kanunçylyk namalarynyň dürs we dogry ýerine ýetirilmegini gazanmak, jemgyýetçilik gatnaşyklarynyň sazlaşygyny emele getirmek ýurdumyzyň harby-hukuk goraýjy edaralarynyň esasy wezipeleriniň biri bolup durýar. Bu ugurda hormatly Belent Serkerdebaşymyz tarapyndan tassyklanan birnäçe iş Meýilnamalar üstünlikli amala aşyrylýar. «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlygiň çägindäki çäreler hem üstünlikli durmuşa geçirilýär.

HABARLAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe 2019-njy ýylyň 12-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 28 ýyllygy mynasybetli hem-de Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2011-2030-njy ýyllar üçin Milli maksatnamasyny ýerine ýetirmekde telekeçilik ulgamynda  netijeleri gazanýan zenanlaryň arasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň bilelikde guramagynda “Biziň başarnyklarymyz” atl

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com