Habarlar

“Arkadagymyzyň saýasynda Berkarar Watan” Medeniýet we sungat işgärleriniň güni mynasybetli geçirilen aýdym - sazly baýramçylyk dabaralary:

Ahal welaýatynda

Dabaraly duşuşyk

Aşgabat şäher häkimliginiň “Bagt köşgi” toý dabaralary merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli ýaş ata-eneleriň arasynda ösüp gelýän ýaş nesli terbiýelemekde, olaryň ilhalar ynsanlar edip ýetişdirmekde alyp barmaly işleri baradaky meseleleri boýunça dabaraly duşuşyk geçirildi.

“Aşgabat gözeli”

Paýtagtymyzyň “Parahat” medeni-dynç alyş merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň merkezi Geňeşiniň yglan eden “Aşgabat gözeli” atly bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirilip, oňa Aşgabat şäherimiziň etraplarynda ýeňiji bolan paýtagtymyzda ýaşaýan we onuň çäklerinde ýerleşýän dürli edara-kärhanalarynda zähmet çekýän, bilim alýan, telekeçilik bilen meşgullanýan ýaşy 20-25 aralygyndaky zenan gözeller gatnaşdylar.

Görüşeli Meňli hanym”

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik birleşikleriniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň türkmeniň akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň 290 ýyllygy şeýle hem Galkynyş, Agzybirlik we Magtymguly Pyragynyň şygyrýet güni mynasybetli

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com