Habarlar

MILLI RUHA BESLENDI

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň welaýatlary boýunça amala aşyran iş saparlarynyň barşynda çöregiň, tamdyryň mukaddesligi, tamdyra çörek ýapmagyň mukaddes iş hasaplanylýandygy, halkymyzyň dürli görnüşli çörek önümlerini we tagam taýýarlamakda nusgalyk ýolunyň bardygy, şeýle-de zenanlaryň yhlasly tagallasy netijesinde nusgalyk el hünärleriň ösdürilýändigi, nusgalyk ýörelgeleriň nesilden-nesle geçirilip, barha kämilleşdirilýändigi hem-de ýagşy dessurlaryň mundan beýläkde dowam etdirilmelidigi bilen baglanyşykly aýdanlary bagtyýar halkymyzyň, aýratyn-da, türkmen zenanlarynyň göwün guşuny

“Bitarap dowletiň bagtyýar maşgalalary”

2020-nji “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynyň 17-nji iýunynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde gurnamaklarynda Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe bol-elin eşretli durmuşda ýaşaýan bagtly maşgalalaryň arasynda “Bitarap döwletiň bagtyýar maşgalalary” atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry  geçirildi.

“Zenan kalbyndan dörän nepislik nesillere görelde”

2020-nji “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynyň 30-nyy maýynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde gurnamaklarynda “Zenan kalbyndan dörän nepislik nesillere görelde” atly teleýazgy geçirildi.

“Haly el bilen döredilen gudrat”

2020-nji “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynyň 30-nyi maýynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde gurnamaklarynda “Haly el bilen döredilen gudrat” atly aýdym-sazly dabaraly maslahat geçirildi.

SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGELERINI, MAŞGALA GYMMATLYGYNY, ÇAGANYŇ IRKI ÖSÜŞINI, NESIL TERBIÝESINI, MILLI MIRASYMYZY WAGYZ EDÝÄN TEGELEK STOLUŇ BAŞYNDAKY SÖHBETDEŞLIK GEÇIRILDI

2020-nji “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynyň 27-nji maýynda sagdyn durmuş ýörelgelerini, maşgala gymmatlygyny, çaganyň irki ösüşini, nesil terbiýesini, milli mirasymyzy wagyz etmek maksady bilen Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde gurnamaklarynda tegelek stoluň ýazgysy geçirildi.

HABARLAR

2020-nji “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynyň 27-nji maýynda sagdyn durmuş ýörelgelerini, maşgala gymmatlygyny, çaganyň irki ösüşini, nesil terbiýesini, milli mirasymyzy wagyz etmek maksady bilen Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde gurnamaklarynda tegelek stoluň ýazgysy geçirildi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com