Habarlar

AÝDYM-SAZA UTGAŞDY

Tejen şäherindäki Medeniýet öýünde şäher häkimliginiň we şäheriň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly mynasybetli aýdym-sazly dabara geçirildi. Oňa edara-kärhanalarda, bilim we saglygy goraýyş ulgamlarynda zähmet çekýän kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynyň işjeň agzalary, il sylagly ýaşulular we mährem eneler gatnaşdy. Dabara medeniýet merkeziniň bilbil owazly aýdymçylary, şeýle-de wäşiler özleriniň göwün göteriji çykyşlary bilen şowhun goşdular.

SAGDYN DUR¬MUŞ — ÜSTÜNLIGIŇ AÇARY

Şeýle at bilen “Ahaltelekom” welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň mejlisler jaýynda maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ak bugdaý etrap birleşmesi we etrabyň beýleki jemgyýetçilik guramalary tarapyndan bilelikde guralan maslahata welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynda zähmet çekýän gelin-gyzlar gatnaşdy.

Maslahat geçirildi

­Ka­ka et­rap Gal­la önüm­le­ri kär­ha­na­sy­nyň mejlis­ler ja­ýyn­da «Ze­nan gö­zel­li­gi» di­ýen at bi­len wa­gyz-ne­si­hat mas­la­ha­ty ge­çi­ril­di. Ony TDP-niň et­rap ko­mi­te­ti hem-de Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň et­rap bö­lü­mi bi­le­lik­de gu­ra­dy. Mas­la­hat­da her bir mu­kad­des oja­gyň eýe­si bol­jak ýaş gyz­la­ryň päk ah­lak­ly, leb­zi ha­lal, sa­da, gö­zel görk­li bo­lup ýe­tiş­mek­le­ri ba­ra­da­ky söh­be­de aý­ra­tyn orun be­ril­di.

Işleriň sazlaşykly guralmagy üstünliklerimiziň gözbaşydyr

Ge­çen du­şen­be gü­ni we­la­ýat häkim­li­gin­de mas­la­hat ge­çi­ril­di. Oňa Türk­me­na­bat şä­he­ri­niň we kä­bir et­rap­la­ryň hä­kim­le­ri, eda­ra-kär­hana­la­ryň ýol­baş­çy­la­ry, jem­gy­ýet­çilik gu­ra­ma­la­ry­nyň we­kil­le­ri ça­gyryl­dy.

ÖSÜŞLERIŇ BAŞ BINÝADY

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň şu ýy­lyň 16-njy sent­ýab­ryn­da sanly ul­gam ar­ka­ly ge­çi­ren wi­deo­kon­fe­ren­si­ýa­synda ýur­du­my­zyň baş­lan­gy­jy bo­ýun­ça BMG-niň Baş As­samb­le­ýa­sy ta­ra­pyn­dan «2021-nji ýyl — Hal­ka­ra pa­ra­hat­çy­lyk we yna­nyş­mak ýy­ly» at­ly Ka­rar­na­ma­nyň ka­bul edi­len­di­gi bi­len bag­la­ny­şyk­ly aý­dy­lan hoş ha­bar we­la­ýa­ty­my­zyň bag­ty­ýar ila­tyn­da eg­sil­mez şat­lyk duý­gusy­ny dö­ret­di.

Baky bagtyň güwäsi

Garaşsyzlyk döwletimiziň berkararlygynyň, halkymyzyň agzybirliginiň mizemez esasy bolup durýar. Şonuň üçinem pederlerimiziň Garaşsyz döwlet gurmak baradaky arzuw-isleglerini, halkymyzyň guwanç-buýsanjyny we ak ertirlerimize bolan ynamyny özünde jemleýän Garaşsyzlyk baýramy şatlyk-şowhunly dabaralar we mynasyp zähmet üstünlikleri bilen garşylanýar. Ýurt Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllyk şanly baýramyna bagyşlanyp, welaýat merkezi Balkanabat şäherindäki «Aýly agşam» toý-dabaralary merkezinde geçirilen aýdym- -sazly çäre bagtyýar raýatlary üsti naz-nygmatly türkmen saçagynyň başyna jemledi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2019      Email: zenan@mail.com