Habarlar

ÇEKELEŞIKLI GEÇEN BÄSLEŞIK

Düýn Aşgabat şäheriniň 11-nji Saglyk öýünde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň bilelikde guramagynda ýurdumyzyň saglygy goraýyş pudagynyň işgärleriniň arasynda «öý-ojagyň gelşigi — kümüş saçly eneler» atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi. Bäsleşik ýurdumyzyň welaýatlarynyň, şeýle hem paýtagtymyzyň çäginde geçirilip, onda tapawutlananlar ýaryşyň döwlet tapgyryna gatnaşmaga mümkinçilik aldylar.

В честь хранительницы домашнего очага

В ашхабадском Доме здоровья№ 11 состоялся итоговый тур конкурса работников здравоох­ранения под девизом «Öý-ojagyň gelşigi kümiiş saçly eneler». Его участ­ники оспаривали зва­ние лучшего знатока книги уважаемого Пре­зидента Гурбангулы Бердымухамедова «По­клонение матери—пре­клонение перед святы­ней».

GENDER SYÝASATY IŞJEŇ ALYNYP BARYLÝAR

Hormatly Prezidentimiziň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe alyp barýan «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesi ýurdumyzda her bir adamyň we raýatyň hukuklaryny amala aşyrmaga, adalatly jemgyýetde bagtyýar ýaşamagyny üpjün etmäge gönükdirilendir.

ENE SÜÝDÜNIŇ PEÝDASY

Ýakynda Mary şäherindäki iç keselleri hassahanasynyň mejlisler zalynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Welaýat saglygy goraýyş müdirligi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi hem-de Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý milli jemgyýetiniň welaýat bölümi tarapyndan guralan bu çärä ady agzalan hassahananyň işgärleri gatnaşdylar. Bu wagyz-nesihat çäresinde ene süýdüniň inçekesele garşy göreşmekdäki ähmiýeti bilen bagly durmuşa geçirilýän hem-de geljekde geçirilmeli işler dogrusynda giňişleýin we täsirli gürrüň edildi.

Däbaraly maslahat geçirildi

Ýakynda paýtagtymyzda ýerleşýän Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary merkeziniň mejlisler zalynda dabaraly maslahat geçirildi.

Ene mukaddesligine tagzym

«TürkmenistanBeýik Yüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň ýakymly wakalary ýüreklere mähir paýlaýar. Kalby joşgunly ildeşlerimiziň agzybirliginde toýlanýan baýramçylyklar many-mazmuna baýlygy bilen tapawutlanýar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com