Habarlar

ENELER ŞAT-DÜNÝÄ ŞAT

Tebigatda ýaz paslynyň joşa gelýän wagtynda, ýagny, mart aýynda bellenilýän zenanlaryň baýramy mynasybetli Baýramaly şäherindäki «Bagtyýar türkmen» toý mekanynda aýdym-sazly baýramçylyk çäresi geçirildi. Şäher häkimligi, şäheriň jemgyýetçilik guramalary, TAP-nyň şäher komiteti tarapyndan geçirilen çärä edara-kärhanalarda, jemgyýetçilik guramalarynda, bilim, medeniýet ulgamynda zähmet çekýän zenanlar, zähmetde tapawutlanýan öňdebaryjylar, köp çagaly enelerdir ýaşlar, döwlet sylagyna eýe bolan zenanlar, ýaşuly eneler gatnaşdylar.

BAÝRAM GELDI BAHAR GÜLLERI BILEN

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Baýramaly şäher bölüminiň we TKA-nyň şäher birleşmesiniň bilelikde gurnamaklarynda şäheriň «Bagtyýar türkmen» toý mekanynda Halkara zenanlar güni mynasybetli çäre geçirildi.

ZENANLAR SARPALANDY

Paýtagtymyzda Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde ýurdumyzda giňden bellenilýän Halkara zenanlar güni mynasybetli dabara geçirildi.
Onuň çäklerinde, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, sekiz we şondan köp çagany dünýä inderen hem-de terbiýeläp ýetişdiren enelere, döwlet Baştutanymyzyň Permanyna laýyklykda, «Ene mähri» diýen hormatly ady dakmak, şeýle hem köp çagaly maşgalalara döwrebap öýleriň açarlaryny gowşurmak dabarasy boldy.

«Ýylyň zenany» bäsleşiginiň ýeňijisi

Baharyň ilkinji günlerinde paýtagtymyzda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi tarapyndan yglan edilen «Ýylyň zenany» bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Etrap-şäher we welaýat tapgyrlarynda saýlanyp, ýurdumyz boýunça ýeňijini kesgitlejek aýgytlaýjy tapgyra paýtagtymyzdan we berkarar Diýarymyzyň welaýatlaryndan öňdebaryjy zenanlaryň 40-dan gowragy gatnaşdy. Olaryň arasynda bäsleşigiň Lebap welaýat tapgyrynda ýeňiji bolan zenanlar hem bar.

WATANYMYZYŇ BAGTYÝAR ENELERINIŇ WE ZENANLARYNYŇ ŞANYNA

Şu gün Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň konserti geçirildi.
Zenanlar maşgala ojagynyň mukaddesligi hökmünde ähli döwürlerde belent sarpa eýe bolupdyrlar, olar ykbalyň agyr günlerinde erkekler bilen egin-egne berip, parasatly maslahatçy hem-de wepadar ýoldaş bolupdyrlar we parahatçylyk, abadançylyk döwründe hem ýanýoldaşlaryny üstünliklere ruhlandyrypdyrlar.

MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

7-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň iki aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine hem-de döwlet durmuşyna degişli möhüm meselelere we taýýarlanylan resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2019      Email: zenan@mail.com