Habarlar

Mähriban Arkadagymyzyň ýurdumyzda kümüş saçly enelerimize, ak sakgally ýaşulularymyza goýýan hormaty çäksizdir. Ony her bir ädimde duýýan ildeşlerimiziň milli Liderimize alkyşlary çäksizdir. Ine, şular hakynda 2017-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda Ahal welaýa

            Mähriban Arkadagymyzyň ýurdumyzda kümüş saçly enelerimize, ak sakgally ýaşulularymyza goýýan hormaty çäksizdir. Ony her bir ädimde duýýan ildeşlerimiziň milli Liderimize alkyşlary çäksizdir. Ine, şular hakynda 2017-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda Ahal welaýatyndaky «Nowruz ýaýlasynyň ak öýi» binasynda bolup geçen Türkmenistanyň Ýaşulularynyň nobatdaky maslahatynyň belent münberinden eden çykyşynda Lebap welaýatynyň Halaç şäheriniň ýaşaýjysy, pensioner Ogulsapar Çaryýewa ene kalbyndan çykýan sözleri bilen nygtady.

GYZYKLY BÄSLEŞIK

          Balkan welaýat döwlet drama teatrynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň bilelikde yglan eden hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly gymmatly kitaby esasynda «Gahryman Arkadagyň kitaby umumadamzat gymmatlygydyr» at­ly bäsleşigiň Balkanabat şäher tapgyry ýokary ruhubelentlik ýagdaýynda geçdi.

BAGTDAN PAÝLY ZENANLAR

          Golaýda Türkmenistanyň Mejlisi Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde Türkmenistanyň kanunçylyk namalary we halkara hukuk resminamalary boýunça «Türkmenistanda zenanlaryň hukuklary» atly okuw maslahatyny geçirdi. Oňa ýurdumyzyň dürli pudaklarynda zähmet çekýän zenanlar gatnaşdy.

Zeminiň zynaty-zenan

Žurnalistiň iň ýatda galýan pursatlary haýsydyr bir edara-kärhana ýa-da etraba, şähere baryp, şol ýerde işleýän, ýaşaýan adamlar, zenanlar bilen döredijilik duşuşyklaryny geçiren günleridir diýip, pikir edýärin. Sebäbi ozal saňa tanyş bolmadyk adamlar bilen tanyşmak, olar bilen ýüzbe-ýüz bolup, hal-ahwallary, ýaşaýyş-durmuşlary, gündelik aladalary, şatlyklary, geljekki meýilnamalary bilen tanyşmak, olaryň ykbalyna az-kem bolsa-da, dahylly bolmak žurnalistler üçin bahasyna ýetip bolmajak gymmatly hazynadyr.

Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi

Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan syzylyp çykan ýene bir ajaýyp eser — «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitap türkmen halkyna Garaşsyzlygymyzyň 26 ýyllyk toýy mynasybetli uly sowgat boldy. Kitabyň ilkinji tanyşdyrylyş dabarasy Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler zalynda bolup geçdi. Oňa ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ýaşulular, medeniýet we sungat işgärleri, ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary hem-de talyp ýaşlar gatnaşdylar.

Bäsleşik ökdäni saýlar

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde yglan eden döredijilik bäsleşigi hem iň ökdeleri öňe saýlady. Ýurdumyzyň Jemgyýetçilik guramalarynyň mer­kezi edara binasynda gözel paýtagtymyzda ilkinji gezek geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlanyp yglan edilen bu döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlendi. Edara binasynyň giň eýwanynda ýaýbaňlandyrylan sergi bada-bat ünsüňi çekýär.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2019      Email: zenan@mail.com