Habarlar

KÄBELERIMIZ WASP EDILDI

Golaýda Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň medeniýet öýünde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň guramagynda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýiti pähiminden joşup çykan «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly kitaby esasynda «Türkmeniň mährem käbesi ahlak, maşgala gymmatlygydyr» atly bäsleşigiň etrap tapgyry geçirildi.

BAŞ BAÝLYGYŇ GORAGY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe adam saglygy barada edilýän üns-alada mese-mälim duýulýar. Diýarymyzyň dürli künjeklerinde gurlup ulanylmaga berilýän täze

binalardyr desgalaryň esasy böleginiň saglyk ulgamyna degişlidigi hemmelere mälimdir. Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününiň giňden bellenilmegi hem muňa aýdyň şaýatlyk edýär.

GÜLÜŇ OWADAN

Golaýda Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde çeper elli zenanlaryň arasynda «Gülüň owadan!» atly keçe bäsleşiginiň jemleýji döwlet tapgyry geçirildi.

АКВАРЕЛИ ВОЙЛОЧНЫХ РИСУНКОВ

С бытом туркменского народа давно сроднилось искусство обработки войлока. В прошлом войлок — это и жилище, и постель, и одежда, и утварь, и убранство коня. И в сегодняш­нем дне войлочные изделия пользуются большой популяр­ностью у туркменского народа. Финальный тур конкурса по изготовлению самой оригинальной кошмы проводится в столице ежегодно. Его организаторами выступают Управле­ние нематериального культурного наследия Министерства культуры. Министерство текстильной промышленности и Союз женщин Туркменистана.

KEÇE NAGŞY — ÖÝÜŇ KÜMŞI

Düýn paýtagtymyzdaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň Medeniýet, Dokma senagaty ministrlikleriniň, Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda çeper elli zenanlaryň «Gülüň owadan!» atly keçe sungaty bilen baglanyşykly bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Däp bolan bäsleşikde Aşgabat şäherinden hem-de welaýatlardan deslapky

ALYM ZENANLARYŇ BÄSLEŞIGI

Ýurdumyzda ylmy ösdürmek, ony ösüşiň täze belentliklerine çykarmak babatda il-ýurt bähbitli işlere ýurdumyzyň alym zenanlary hem özleriniň mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Olar döwlet we halkara maslahatlara gatnaşyp, ylmy neşirlerde, gazet-žurnallarda, teleýaýlymlarda ylmyň derwaýys meseleleri boýunça yzygiderli çykyş edip, türkmen ylmynyň gazananlaryny halkymyza ýetirmekde we dünýä ýaýmakda hem uly hyzmatlary bitirýärler.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2019      Email: zenan@mail.com