Habarlar

Bitarap döwletiň bagtyýar maşgalalary

Balkanabat şäherindäki «Nebitçi» myhmanhanasynyň giň meýdançasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda «Bitarap döwletiň bagtyýar maşgalalary» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Bäsleşigiň açylyş dabarasynda welaýatymyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň aýdym-sazlaryna, folklor we tans toparlarynyň çykyşlaryna giň orun berildi.

Ene — keramat

Golaýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly nurana kitaby esasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de Türkmen döwlet binagärlikgurluşyk institutynyň ilkinji Zenanlar guramasynyň bilelikde guramagynda bu ýokary okuw mekdebinde ylym-bilim alýan talyp gelin-gyzlaryň arasynda aýdym-sazly dabara geçirildi. Dabara professor mugallymlar, talyp ýaşlar, eneler gatnaşdylar. Joşgunly dabarada zenanlar, Türkmen döwlet binagärlikgurluşyk institutynyň jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň mugallymlary çykyş etdiler.

USSAT HALYÇY

Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli ýurdumyzyň halyçy zenanlarynyň arasynda «Arkadagyň ylhamynyň nury sen, gözellik dessany türkmen halysy» ady bilen yglan edilen bäsleşik Bäherden etrabynyň ýaşaýjysy Annasoltan Mämmedowa şowlulyk getirdi. Bu çeper elli halyçy bäsleşikde baýrakly üçünji orna mynasyp boldy. Annasoltan Mämmedowanyň ady ussat, çeper elli halyçylaryň arasynda ilkinjileriň hatarynda agzalýar. Ýaşlykdan haly dokamagyň inçe tärlerini ele alan bu zenan zähmet ýolunyň 30 ýyla golaýyny Bäherdeniň çeper halyçylyk kärhanasynda geçirdi.

GADYMY HEM MÜDIMI SUNGAT

Ýakynda paýtagtymyzda ýerleşýän Türkmenistanyň Jemgy¬ýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda «Haly türkmeniň gadymy hem müdimi sungatydyr» diýen at bilen maslahat geçirildi.

GYZ EDEBI — IL EDEBI

Ýakynda Aşgabat şäherindäki 132-nji orta mekdebinde «Milli mirasymyz — egsilmez baýlygymyz» ady bilen şäheriň orta mekdepleriniň 10-njy synpynda okaýan gyzlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi. Hawa, millilik — ýüzümiziň tuwagy, hiç haçan könelmejek baýlygymyz. Ösüp gelýän ýaş nesliň zehin-başarnygyny ýüze çykarmak, ösdürmek, şeýlelikde, olaryň millilige, sungata, bilime bolan höwesini yzygiderli artdyrmakda geçirilýän şeýle bäsleşikleriň ähmiýeti uludyr.

Сохраним исконные тради

В Национальном музее туркменского ковра были подведены итоги творческого конкурса, ежегодно проводимого среди ковровщиц всех велаятов нашей страны. Организаторы этого мероприятия – Союз женщин Туркменистана, Национальный центр профсоюзов и Государственное объединение «Туркменхалы». Основной целью проведения этого конкурса является популяризация искусства ручного ковроткачества и сохранение его лучших традиций. На несколько часов под сводами музея воцарилась особая атмосфера творчества. Представительницы каждого велаята выступили в трёх номинациях.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com