Habarlar

Eziz eneler! Mähriban gelin-gyzlar!

Eziz eneler!
Mähriban gelin-gyzlar!
Sizi tebigatyň, jümle-jahanyň oýanyp, gözelligi, ýakymlylygy, ajaýyplygy bilen göwünlere ylham-joşgun paýlaýan bahar paslynyň ilkinji günlerinde giňden hem-de dabaraly bellenýän Halkara zenanlar güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

“ENE MÄHRI” DIÝEN HORMATLY ADA MYNASYP BOLAN ZENANLAR SARPALANDY

“ENE MÄHRI” DIÝEN HORMATLY ADA MYNASYP BOLAN ZENANLAR SARPALANDY
Şu gün paýtagtymyzda Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde ýurdumyzda giňden bellenilýän Halkara zenanlar güni mynasybetli dabara geçirildi. Onuň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, sekiz we ondan-da köp çaga dogran hem-de terbiýeläp ýetişdiren enelere döwlet Baştutanymyzyň Permanyna laýyklykda «Ene mähri» diýen hormatly ady dakmak, şeýle hem köp çagaly maşgalalara döwrebap öýleriň açarlaryny gowşurmak dabarasy boldy.

AÝDYM-SAZLY DABARA

Sarahs etrap Medeniýet öýünde etrap häkimliginiň we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň etrap bölüminiň bilelikde guramagynda «Ahlak arassalygy — nesil terbiýesi» ady bilen aýdym-sazly dabara geçirildi. Oňa etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, dürli ulgamlarda zähmet çekýän zenanlar, mährem eneler, mekdepleriň ýokary synp okuwçy gyzlary gatnaşdy.

HALKARA ZENANLAR GÜNI MYNASYBETLI DABARALAR

Şu gün Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň konserti geçirildi.

Zenanlar maşgala ojagynyň mukaddesligi hökmünde ähli döwürlerde belent sarpa eýe bolupdyrlar, olar ykbalyň agyr günlerinde erkekler bilen egin-egne berip, parasatly maslahatçy hem-de wepadar ýoldaş bolupdyrlar we parahatçylyk, abadançylyk döwründe hem ýanýoldaşlaryny üstünliklere ruhlandyrypdyrlar.

BAÝRAM GELDI BAHAR GÜLLERI BILEN

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Baýramaly şäher bölüminiň we TKA-nyň şäher birleşmesiniň bilelikde gurnamaklarynda şäheriň «Bagtyýar türkmen» toý mekanynda Halkara zenanlar güni mynasybetli çäre geçirildi.

NÄZIK KALPLARYŇ JOŞGUNY

Golaýda Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezinde Medeniýet ministrligi hem-de Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň guramagynda «Zenan kalbynyň joşguny» atly zenan suratkeşleriň döreden şekillendiriş we amaly-haşam sungat eserleriniň sergisi boldy. Serginiň açylyş dabarasyna ýokary okuw mekdepleriniň halypa mugallymlary we talyp ýaşlary, şekillendiriş sungatynyň ussat wekilleri gatnaşdylar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2019      Email: zenan@mail.com