Habarlar

BAGTYÝAR GELJEGIŇ ALADASY

Ge­çen hep­dä­niň an­na gü­ni Kaka et­ra­by­nyň Me­de­ni­ýet öýün­de wa­gyz-ne­si­hat mas­la­ha­ty ge­çi­ril­di.

Synmaz Söýginiň eýeleri

Mähriban Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, «Zenan mähek daşydyr» diýen pähimi döreden halkymyz adamzat taryhynyň örän irki döwürlerinden bäri ýaşaýşyň gözelligi hem-de gönezligi bolan gelin-gyzlara aýratyn söýgi we hormat bilen garaýar». Hormatly Prezidentimiz halkymyzyň öňden gelýän ajaýyp ýörelgelerini ösdürmek barada yzygiderli alada edýär. Milli Liderimiziň zenanlarymyza bolan nusgalyk sarpasyndan gözbaş alýan başlangyçlaryň gerimi barha giňeýär. Enelerimize öý-ojaklarymyzyň diregi, durmuşymyzyň sütüni hökmünde

WASPY DILLERDE DESSAN

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe her bir günümiz şanly wakalara beslenýär. Ýurdumyzyň, halkymyzyň durmuşyndaky oňyn özgerişler eziz Watanymyzyň nurana geljegi we onuň halkara abraýynyň barha ýokarlanmagy üçin öňde goýlan syýasy, ykdysady we medeni-durmuş maksatnamalarynyň üstünlikli amala aşyrylmagynyň miweleridir. Hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde, ösüşli gadamlary bedew badyny ýadyňa salýan Watanymyzy söýýän, guwanýan, onuň mertebesiniň has-da beýgelmegine, barha gülläp ösmegine goşant goşýan ildeşlerimiziň her biri uly bagtyň eýesi.

EL HÜNÄRI — NESILLERE NUSGALYK

Ene­le­ri­mi­ziň müň­ler­çe ýyl­la­ryň do­wa­mynda sün­nä­läp dö­re­den, aň-paý­ha­sy­nyň özbo­luş­ly be­ýa­ny bo­lan el hü­nä­ri ar­ka­ma-ar­ka do­wam edip, hä­zir­ki gün­ler­de-de öz gymmaty­ny ýi­tir­män, ula­nyş­dan gal­man gel­ýär. Enele­ri­miz­den mi­ras, ze­nan­la­ry­my­zyň kalp gö­zelli­gin­den dö­rän el hü­nä­ri ze­nan mer­te­be­si­ni beý­gel­dip, il için­de hor­ma­ty­ny art­dyr­ýar.

KITABY WAGYZ ETMEGIŇ MEDENIÝETI

Golaýda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi we Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi tarapyndan Aşgabat şäheriniň kitaphanalaryndan öňdebaryjy işjeň wagyzçy kitaphana hünärmenlerini ýüze çykarmak we kitaphanalarda alnyp barylýan işleriň netijeliligini artdyrmak maksady bilen, «Rowaç döwrüň belent ruhy - Arkadagyň kitaplary» atly bäsleşik geçirildi.

ROWAÇLYGYŇ GÖZBAŞY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, «Türkmenistanrowaçlygyň Watany» ýylynda, hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, türkmen halkymyzyň bagtyýar geljegi ugrunda uly işler alnyp barylýar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2019      Email: zenan@mail.com