Habarlar

Alkyş Size,Arkadag!

 

Rowaçlyk ýoly bilen

    Halkymyz asyrlaryň dowamynda özboluşly maddy we ruhy medeniýetini hem-de milli mirasyny nesillere geçirip, aýawly saklap gelipdir. Milli mirasymyzyň özboluşlylygy, gözelligi gadymdan gelýän şadessanlarymyzda, şekillendiriş sungatynda, milli binagärlik ulgamynda, halyçylykda, zergärçilikde, keçe we palas önümleriniň taýýarlanylyşynda, ýüpekçilikde, milli egin-eşiklerde, gelin-gyzlarymyzyň şaý-seplerinde, aýdym-sazlarymyzda, tanslarymyzda, toý dabaralaryny geçirmegiň däp-dessurlarynda özüniň beýanyny tapýar.

HABARLAR

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde guramaklarynda «Ajaýyp döwri peşgeş berdiň, Arkadag!» ady bilen yglan edilen bäsleşiginiň welaýat boýunça jemleýji tapgyry geçirildi. Oňa bäsleşigiň deslapky tapgyrlarynda ýeňiji bolan gelingyzlar gatnaşdylar.

Bäsleşigiň jemi jemlendi

15-nji maýda Aşgabat şäherinde ýerleşýän, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň «Türkmenhaly» önümçilik birleşiginiň Türkmen halysynyň Milli Muzeýinde «Haly türkmen halkynyň gadymy hem müdimi sungatydyr» diýen at bilen halyçy gelin-gyzlaryň ara­synda guralan bäsleşigiň döwlet derejesindäki jemleýji tapgyry geçirildi.

ZENAN MERTEBESINIŇ ROWAÇLY MENZILLERI

Şu günler Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň guramagynda welaýatymyzyň etrap-şäherlerinde «Arkadagly rowaç Watanyň buýsançly zenanlary» diýen at bilen aýdym-sazly, öwüt-ündew çäreleri geçirilýär. Öňňin Türkmenabat şäherindäki Zeliliniň ýadygärliginiň öňündäki meýdançada h.em amaly-haşam sungatynyň sergisi guraldy. Başarnygyny baş zynaty hasaplaýan zenanlar dürli el işlerini ýerine ýetirmegiň, datly milli tagamlary taýýarlamagyň nusgasyny görkezdiler. On barmagy hünärli zenanlar biri-birinden başarjaňlygy bilen tapawutlandylar.

RAOWAÇLYK ÝOLY BILEN

Halkymyz asyrlaryň dowamynda özboluşly maddy we ruhy medeniýetini hem-de milli mirasyny nesillere geçirip, aýawly saklap gelipdir. Milli mirasymyzyň özboluşlylygy, gözelligi gadymdan gelýän şadessanlarymyzda, şekillendiriş sungatynda, milli binagärlik ulgamynda, halyçylykda, zergärçilikde, keçe we palas önümleriniň taýýarlanylyşynda, ýüpekçilikde, milli egin-eşiklerde, gelin-gyzlarymyzyň şaý-seplerinde, aýdym-sazlarymyzda, tanslarymyzda, toý dabaralaryny geçirmegiň däp-dessurlarynda özüniň beýanyny tapýar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com