Habarlar

Ene mukaddesligine tagzym

«TürkmenistanBeýik Yüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň ýakymly wakalary ýüreklere mähir paýlaýar. Kalby joşgunly ildeşlerimiziň agzybirliginde toýlanýan baýramçylyklar many-mazmuna baýlygy bilen tapawutlanýar.

Ýeňiji bolmak ýakymly

Sungata bolan söýgi, hyjuw ýürekden bolanda öz erkine goýmaýan eken. Bu Gahryman Arkadagymyzyň peşgeş beren bagtyýar zamanasynda-ha hasam şeýle. Bu döwürde döredijiligiň, zehindir zähmetiň sarpasy belentde. Halk hakynda alada her bir ädimde duýulýar. Aýratyn-da, Gahryman Arkadagymyzyň mähriban enelere goýýan hormat-sylagy her birimizi buýsandyrýar.

Belent sarpadan nyşan

Hormatly Prezidentimiziň «Enä tagzym-mukaddeslige tagzym» atly kitabynyň halkymyza gowuşmagy şatlykly waka öwrüldi. Bu ajaýyp eser her bir ynsany mähir ummanyna atarýar, ene hakda ýakymly oýpikirlere batyrýar.

Gender deňligi: DEŇ MÜMKINÇILIKLER WE HUKUKLAR ÜPJÜN EDILÝÄR

Türkmenistan öz syýasy, durmuş-ykdysady we medeni ösüşiniň hil taýdan täze tapgyryny başdan geçirýär. «TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň şöhratly ösüşlerini wagyz etmekde we ýurdumyzda amala aşyrylýan köpugurly beýik özgertmeleri durmuşa ornaşdyrmakda saldamly goşantlaryny goşýarlar.

 

 

GYZYKLY BÄSLEŞIK

27-nji oktýabrda Aşgabat şäheriniň Saglygy goraýyş müdirliginiň 11-nji Saglyk öýünde hormatly Prezidentimiziň «Enä tagzymmukaddeslige tagzym» atly ajaýyp eserine bagyşlanyp «Öý-ojagyň gelşigi kümüş saçly eneler» atly bäsleşik geçirildi.

 

HABARLAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe 2018-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Ykdysady jenaýatlara garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň we Türkmenistanyň Içeri işleri ministrliginiň bilelikde guramagynda Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda “Halal zähmet – bagtyýar durmuşyň kepili” atly maslahat geçirildi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2019      Email: zenan@mail.com