Habarlar

NESILLERIMIZE MIRAS

Şeýle at bilen Änew şäherindäki Medeniýet öýünde baýramçylyk duşuşygy geçirildi. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Ahal welaýat häkimliginiň bilelikde guramagynda geçirilen bu çäre Halkara zenanlar gününe bagyşlandy. Oňa zenanlar guramalarynyň işjeň agzalary, edara-kärhanalarda zähmet çekýän gelin-gyzlar hem-de mährem eneler gatnaşdylar. Ýurdumyzyň welaýatlaryndan gelen zenanlar bolsa baýramçylyk duşuşygynyň iň arzyly myhmanlary boldular.

BAÝRAMÇYLYK DABARASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň toý-baýramlary many-mazmuna baýlygy bilen tapawutlanyp, halkymyzyň bagtyýarlygynyň beýanyna öwrülýär.
Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň bilelikde guramagynda Halkara Zenanlar güni mynasybetli paýtagtymyzdaky «Toý mekany» dabaralar merkezinde «Güller gözelligi sizden öwrener!» atly baýramçylyk dabarasy geçirildi.

Öýüm — ömrümiň örki

Gözel bahar paslynyň ilkinji günleri mähriban zenanlarymyz üçin şatlykly pursatlardan başlanýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gelin-gyzlara goýulýan belent sarpa olaryň durmuşa bolan ruhuny galkyndyrýar. 8-nji mart — Halkara zenanlar güni mynasybetli sekiz we ondan köp çagany dünýä inderip, kemala getiren, «Maşgalam — baş galam» diýip, döwletli ojaklarynyň başynda yhlas bilen durýan enelerimiz hormatly Prezidentimiz tarapyndan aýratyn alada bilen gurşalýar. Olara «Ene mähri» diýen hormatly atlar dakylýar.

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ ZENANLARYNA

Eziz eneler!
Mähriban gelin-gyzlar!
Sizi gözelligi we ýakymlylygy bilen ynsan köňüllerine ylham-joşgun paýlaýan bahar paslynda giňden bellenýän Halkara zenanlar güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynyň ýaşyl begrese beslenen ýazynyň ilkinji günlerinde bu ajaýyp halkara baýramyň şanyna geçiriljek dabaralaryň, medeni-jemgyýetçilik çäreleriniň mähriban enelerimiziň, eziz uýalarymyzyň, ähli gelin-gyzlarymyzyň kalbynda tolgundyryjy we ýatdan çykmajak täsirleri galdyrjakdygyna ynanýaryn.

ВЕЧНО ПРОСЛАВЛЯТЬ ЖЕНЩИНУ, ЧЬЁ ИМЯ – МАТЬ!

В череде праздничных событий, посвящённых Международному женскому дню 8 Марта, особое место всегда занимает торжество во славу женщины-матери. Отдавая дань огромного уважения многодетным матерям, признавая их заслуги в достойном воспитании детей, в нашей стране по инициативе лидера нации Гурбангулы Бердымухамедова было учреждено почётное звание «Ene mähri». Это знаковое событие навсегда будет вписано золотыми буквами в летопись эпохи могущества и счас­тья независимого нейтрального Туркменистана.

IŞIN NETIJELILIGI GAZANYLÝAR

Garaşsyz, baky Bitarap Diýarymyzda zenanlara goýulýan sarpa örän belentdir. Çünki zenanlar ýurdumyzy durmuş-ykdysady, medeni taýdan ösdürmäge, maşgala ojagyny abat saklamaga, sagdyn nesli kemala getirmäge, ýaşlarda milli ruhy gymmatlyklarymyza söýgi döret- mäge, olary Watanymyza, hormatly Prezidentimize, halkymyza wepaly adamlar edip ýetişdirmäge saldamly goşant goşýarlar. Biz hem etrap zenanlar guramamyzyň işini kämiileşdirmäge, geçirýän işlerimiziň netijeliligini gazanmaga çalyşýarys. Häzir etrap zenanlar guramamyz ilkinji guramalaryň 26-syny özüne birleşdirýär.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2019      Email: zenan@mail.com