Habarlar

Türkmenistan rowaçlygyň watany

2019-njy ýylyň 20-nji fewralynda, “Türkmenistan rowaçlygyň watany” ýylynda, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Ruhabat dokma toplumynda, Türkmenistanyň Zenanalar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem- de Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň bilelikde yglan eden “Bagtyýarlyk döwrüniň çeper elli zenanlary” atly bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi.

“Biziň ýolumyz-döretmek ýolydyr”

2019-njy ýylyň 20-nji fewralynda, “Türkmenistan rowaçlygyň watany” ýylynda, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda, Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň jemgyýetçilik guramalarynyň, syýasy partiýalaryň hem-de medeniýet edaralarynyň işgärleriniň öňünde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň gurnamagynda “Biziň ýolumyz-döretmek ýolydyr” atly maslahaty geçirildi,

ÝYLYŇ ZENANY

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» şygary astynda geçýän ýylymyzda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi tarapyndan yglan edilen «Ýylyň zenany» atly bäsleşigi täze many-mazmuna eýe bolýar. Munuň şeýledigine Halkara zenanlar güni mynasybetli geçirilen bu bäsleşigiň welaýat tapgyry aýdyňlygy bilen aýan etdi.

Hormatly Prezidentimiziň, Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň edarasyna gelip, bu ýerde ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň, şeýle hem medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirmegi biziň başymyzy göge ýetiren be

Soňky ýyllarda ajap eýýamymyzyň kämil kanunçylygyny raýatlara düşündirmeklige uly ähmiýet berilýär. Hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryndan ugur alnyp geçirilýän şeýle çäreler raýatlaryň hukuk sowatlylyklaryny ýokarlandyrmaga oňyn täsirini ýetirýär.
Golaýda Mary şäher häkimliginiň uly ýygnaklar zalynda geçirilen maslahat

ROWAÇLYKLARDAN RUHLANYP

Hormatly Prezidentimiziň, Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň edarasyna gelip, bu ýerde ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň, şeýle hem medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirmegi biziň başymyzy göge ýetiren begençli hem-de buýsançly taryhy waka boldy.

ZENAN—GOZELLIK DÜNÝÄSI

Taňry tarapyndan ýaradylandan soň, gözelligiň özi zenan dünýäsine aşyk bolup, ony hemişelik mekan edinen bolmaly. Ýogsam, ähli taraplaýyn gözelligiň birsynada ýerleşmegi başgaça mümkin däl. Bir, serediň-ä, biziň zenanlarymyzyň görk-görmeginden başlap, edebem, işeňňirligem, çeper elliligem, owazdan doly dünýäsem, mähremligem, watanperwerligem, maşgalasyna, saýlan hünärine wepalylygam durşuna gözellik. Dünýäde şygyr, çepersöz diýilýän düşünje döräli bäri wasp edilip gelinýän zenanlaryň waspnamalarynyň heniz-henizlerem dowam etmeginiň asyl sebäbi hem şu bolsa gerek.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com