Habarlar

ENE MUKADDESLIGI HORMATLANÝAR

Ol gün demir ýol menzilinden Daşoguz welaýatynda geçiriljek çärelere gatnaşmaga barýanlaryň ýüz-gözleri şatlykdan nurlanypdy. Ýurdumyzyň ähli welaýatyndan gelen myhmanlaryň özara mesawy gürrüňdeşlikleri hormatly Prezidentimiziň «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly ajaýyp eserine syrygýardy. Bu pursatlarda gymmatly kitabyň söhbetiniň kalplara nur paýlap, ýüreklere mähir çaýýandygyny duýmak kyn däldi.

MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu ýylyň sentýabr aýynda gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherinde milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda geçirilen. Türkmenistanyň ,Halk maslahatynyň birinji mejlisi, hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly eseriniň 2-nji kitabynyň çapdan çykmagy üstümizdäki ýylyň şanly wakalary boldy. Häzirki wagtda bolsa, Halk Maslahatynyň birinji mejlisinde kabul edilen döwlet ähmiýetli, il-gün bähbitli çözgütleri hem-de döwlet Baştutanymyzyň ady agzalan kitabyny ilatyň arasynda  wagyz etmek giň gerimde ýaýbaňlandyrylýar.

RUHY BAÝLYGYMYZ

Golaýda etrap medeniýet merkeziniň ýygnaklar zalynda döwlet Baştutanymyzyň «Türkmenistan Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmegiň ýolunda» atly hem-de «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly 2-nji kitaplary bilen tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Bu dabara edara-kärhanalaryň işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem-de önümçiligiň öňdebaryjylary gatnaşdylar.  

MILLETIŇ KÄBESI – NUSGALYK ENE

Halkymyz ähli döwürlerde-de öý-ojagynyň eýesi zenanlaryň mertebesine, şahsyýet gymmatlygyna hormat-sarpaly bolupdyr. Muny biz taryhda yz goýan, at galdyran mertebeli zenanlarymyzyň durmuşy, beýik şalary, han-begleri, akyldar dana ogullary dünýä beren enelerimiz hakynda taryhy çeşmeleriň üsti bilen tanşanymyzda has aýdyň duýýarys.

УСПЕХИ РАДУЮТ И ВООДУШЕВЛЯЮТ

     Нынешний год, проходящий под девизом «Туркменистан — сердце Великого Шелкового пути», труженики сельского хозяйства страны ознаменовали большими трудовыми успехами. Успешно завершены две важнейшие кампании года— косовица хлебов и хлопкоуборочная страда.

Watançy nesli kemala getirmek — enäniň belent wezipesi

Daşoguz welaýatynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atlу kitabyna bagyşlanan giň gerimli jemgyýetçilik çäreleri ýokary ruhubelentlik ýagdaýynda geçirildi. Bu çäreleri Zenanlar guramasynyň Merkezi geňeşi, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli mer­kezi hem-de Daşoguz welaýatynyň häkimligi guradylar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com