Habarlar

BERKARAR DÖWLETIŇ SARSMAZ SÜTÜNI

Her bir adamyň bagtyýarlygy maşgala ojagyndan başlanýar. Şonuň üçin maşgala binýadynyň berkden tutulmagy döwlet syýasatynyň möhüm ugry hasaplanýar. Hormatly Prezidentimiz nesilleriň pederlerimiziň nusgalyk ýol-ýörelgeleri esasynda terbiýelenmelidigi barada aýratyn belleýär we bu işde ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň öňünde möhüm wezipeleriň durýandygyny nygtaýar.
Ýakynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň,

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ УСТОЙЧИВОЕ ГОСУДАРСТВО

Под таким девизом прошла встреча общественников столицы с представителями правоохранительных ор¬ганов Туркменистана. Мероприятие организовано На-циональным центром профсоюзов и Союзом женщин Туркменистана в рамках работы по развитию право¬вой культуры Туркменистан дев, претворению в жизнь государственной политики Президента Гурбангулы Бердымухамедова, направленной на укрепление семьи и семейных ценностей. Как подчёркивает лидер нации, «чем крепче семья, тем всестороннее и богаче общество».

«HALAL MAŞGALA — ABADAN DÖWLET»

Ýakynda şeýle at bilen paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Zenan/ar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Baş prokuraturanyň, Ýokary kazyýetiň, Içeri işler ministrliginiň bilelikde guramagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Oňa jemgyýetçilik gurama/arynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri bilen birlikde, paýtagtymyzyň ýaşaýjylary, dür/i ugurda zähmet çekýän hünärmenler gatnaşdylar.

TERBIÝE MAŞGALADAN BAŞLANÝAR

Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýyly mynasybetli, türkmeniň milli däp-dessurlaryny, edep-terbiýe kadalaryny ündemek maksady bilen etrap häkimligi, etrap ýaşlar geňeşi, etrap zenanlar geňeşi, kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesi, TDP-niň etrap komiteti tarapyndan etrabyň medeniýet öýünde edara-kärhanalarda, mekdeplerde zähmet çekýän öňdebaryjy zenanlaryň, mährem eneleriň gatnaşmaklarynda «Terbiýe maşgaladan başlanýar» ady bilen wagyz-nesihat ýygnagy geçirildi.

ZENAN MERTEBESI BELENTDE

Ýakynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň Mary şäher geňeşi welaýat baş bilim müdirligi bilen bilelikde şäher häkimliginiň mejlisler zalynda zenan edebi hakynda wagyz-nesihat çäresini geçirdi Bu maslahaty şäher häkiminiň orunbasary, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň şäher geňeşiniň başlygy Bahar Torumowa alyp bardy. 01 ilki bilen hormatly Arkadagymyzyň zenanlar baradaky aladalary, sekiz we sekizden köp çagany dünýä inderip, terbiýeläp ýetişdiren enelere goýulýan hormat we döwletimiz tarapyndan edilýän ýeňillikler hakynda giňişleýin çykyş etdi.

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Hormatly Prezidentimiziň: «Ýurdumyzyň döwleti dolandyryş edaralarynda, halk hojalygynyň dürli pudaklarynda, ylymda, bilimde, medeniýetde, jemgyýetçilik işlerinde we beýleki ugurlarda zenanlarymyz yhlasly zähmetleri bilen mähriban Watanymyzyň gülläp ösmegi, dünýäde parahatçylyk we halklaryň dost-doganlygy ugrunda amala aşyrylýan beýik işlerimize özleriniň mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Şonuň üçin hem bu gün Garaşsyz döwletimizde olaryň sylag-sarpasy, abraý-mertebesi belentdir» diýen sözleri bu gün zenanlaryň ýüreklerine egsilmez buýsanç duýgularyny berýär.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com