Habarlar

ZENANLARYŇ HÜNÄR USSATLYGY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde yglan eden «Bitin çörek — bitin rysgal» atly bäsleşigiň döwlet derejesindäki jemleýji tapgyrynda welaýatymyzdan gatnaşan zenanlar — Gökdepe etrabynyň ýaşaýjylary Oguljemal Artyklyýewa hem-de Hallygözel Annaorazowa baýrakly birinji orna mynasyp boldular. Hormatly Prezidentimiziň «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly gymmatly kitaby esasynda guralan bäsleşigiň bu tapgyry Daşoguz welaýatynda geçirildi.

MYHMANSÖÝERLIGIŇ ASYLLY NUSGASY

Türkmenistanyň Prezidenti

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

— Ene biziň üçin ähli gowy zatlaryň, ynsanlyga mahsus asylly ýörelgeleriň jemini aňladýar. Şonuň üçinem ene iň mähriban we mukaddes ynsandyr. Eneler biziň üçin ähli baýlyklaryň seresidir. Olar ýanymyzdaka dünýämiz doludyr.

 

TALYPLAR BÄSLEŞDILER

Türkmenistanyň Prezidenti

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

— Döwletimizi mundan beýläk-de ösdürmek we özgertmek ýolundaky beýik maksatlarymyzy durmuşa geçirmekde bilim ulgamynda zähmet çekýän mugallymlaryň, bilim işgärleriniň, talyp ýaşlaryň, mekdep okuwçylarynyň uly paýy bardyr.

 

MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu ýylyň sentýabr aýynda gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherinde milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda geçirilen. Türkmenistanyň Halk maslahatynyň birinji mejlisi, hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly eseriniň 2-nji kitabynyň çapdan çykmagy üstümizdäki ýylyň şanly wakalary boldy. Häzirki wagtda bolsa, Halk Maslahatynyň birinji mejlisinde kabul edilen döwlet ähmiýetli, il-gün bähbitli çözgütleri hem-de döwlet Baştutanymyzyň ady agzalan kitabyny ilatyň arasynda  wagyz etmek giň gerimde ýaýbaňlandyrylýar.

ENE MUKADDESLIGI HORMATLANÝAR

Ol gün demir ýol menzilinden Daşoguz welaýatynda geçiriljek çärelere gatnaşmaga barýanlaryň ýüz-gözleri şatlykdan nurlanypdy. Ýurdumyzyň ähli welaýatyndan gelen myhmanlaryň özara mesawy gürrüňdeşlikleri hormatly Prezidentimiziň «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly ajaýyp eserine syrygýardy. Bu pursatlarda gymmatly kitabyň söhbetiniň kalplara nur paýlap, ýüreklere mähir çaýýandygyny duýmak kyn däldi.

MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu ýylyň sentýabr aýynda gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherinde milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda geçirilen. Türkmenistanyň ,Halk maslahatynyň birinji mejlisi, hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly eseriniň 2-nji kitabynyň çapdan çykmagy üstümizdäki ýylyň şanly wakalary boldy. Häzirki wagtda bolsa, Halk Maslahatynyň birinji mejlisinde kabul edilen döwlet ähmiýetli, il-gün bähbitli çözgütleri hem-de döwlet Baştutanymyzyň ady agzalan kitabyny ilatyň arasynda  wagyz etmek giň gerimde ýaýbaňlandyrylýar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com