Habarlar

Garaşsyzlyk aýdymy

Şu günler toý lybasa beslenen ähli künjeklerinde şanly Garaşsyzlygymyzyň 26 ýyllyk toýunyň dabaralary diňden tutylýar. Bu toý gününe bagyşlanan dabaralarda Watanyň şan-şöhraty has-da belende galýar. Aýdym-sazlar Watanyň şanyna ýaňlanýar, şygyrlarda beýik ösüşleriň waspy ýetirilýär.

MASLAHAT GEÇIRILDI

Düýn Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň we TürkmenstanyňZenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda ýetip gelýän Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramynyň şanly 26  ýyllygy mynasybetli “Garaşsyzlyk gadamlary” diýen at bilen maslahat geçirildi.

 

Maslahata Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň işgärleri, arkalaşygyň pudaklar boýunça guramalarynyň wekilleri, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň agzalary we talyp ýaşlar gatnaşdylar.

zenan mertebesi belentde

Kiimüş BAYRAMOWA, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň Ilkinji zenanlar guramasynyň başlygy, Türkmenistanyň at gazanan bilim işgäri:

 

2015-2020-nji ýyllar üçin Milli Hereketleriniň Meýilnamasy barada jemgyýetçilik habarlylygy

Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat Gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we adam hukuklary baradaky Türkmen milli instituty bilen bilelikde Aýallar barada kemsitmäniň ähli görnüşlerini ýok etmek hakyndaky konwensiýa, şeýle hem Türkmenistanda gender deňligi boýunça 2015-2020-nji ýyllar üçin Milli Hereketleriniň Meýilnamasy barada jemgyýetçilik habarlylygyny ýokarlandyrmak boýunça okuw maslahatlaryny oktýabr, noýabr aýlarynda geçirmekligi meýilleşdirýär.

SAGDYN NESLIŇ aladasy

Tejen şäherindäki medeniýet öýünde Türkmenistanyň Ze- nanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Sagly- gy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň bilelikde gura- maklarynda «Süýt mäzleriniň howply täze döremelerine garşy göreş» atly biraýlyk mynasybetli wagyz-nesihat maslahaty ge- çirildi. Oňa welaýatyň Sarahs, Altyn asyr, Tejen etraplarynyň we Tejen şäheriniň edara-kärhanalaryndan, bilim, saglygy goraýyş medeniýet ulgamlaryndan, jemgyýetçilik guramalaryndan we- killer we gelin-gyzlar, şeýle-de kümüş saçly eneler gatnaşdylar.

TÜRKMEN SPORTUNYŇ ŞÖHRATLY PURSATLARY TÜRGEN ZENANLARY

Arkadag Prezidentimiziň başda durmagynda ak mermerli paýtagtymyzda giň möçberli halkara bäsleşigiň Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň ýokary derejede geçirilmegi türkmen sportunyň taryhynda şöhratly pursatlar bilen dabaralandy. 2017-nji ýylyň V Aziýa oýunlary gatnaşyjylaryň düzümi boýunça hem, sport ugurlarynyň sany boýunça hem köp babatda aýratyn häsiýete eýe boldy.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2019      Email: zenan@mail.com