Habarlar

Türkmen türgenleriniň taryhy ýeňşi

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda türkmen türgenleri ynamly ýeňiş gazandy. Medallaryň sanawynda ýaryşyň ilkinji gününden kerweniň başyny çeken ildeşlerimiz 245 medal, ýagny 89 altyn, 70 kümüş hem-de 86 bürünç medalyň eýesi boldular. Tutuşlygyna Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň jemleri boýunça Türkmenistanyň ýygyndy topary öz bäsdeşlerinden has uly tapawut bilen umumy hasapda öňdeligi eýeledi.

 

Şa serpaýyňyz gutly bolsun, türgenler!

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda geçirilen Aziýa yklymynyň iri sport ýaryşy bolan dünýä sportunyň sahypalarynda öz mynasyp ornuny olan Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda  ussatlyk görkezip, ýaşyl Tugumyzy al-asmanda pasyrdadan türkmen türgenlerine hem-de tälimçilerine şa serpaýyny ýapdy. Milli Liderimiz tarapyndan ýurdumyzyň sportjemgyýetçiligniň wekillerine ýokary  döwlet sylaglary "Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi" hem-de "Türkmenistanyň at gazanan sport ussady" diýen hormatly atlar berildi.

BAGTYÝAR ZENANLAR — WATAN BUÝSANJY

 

OLIMPIÝA ŞÄHERÇESINIŇ DESGALARY ÝOKARY SYLAGA MYNASYP BOLDY

Aziýanyň iri sport baýramyna 10 gün galmagy mynasybetli uly dabaralar geçirildi. Dabaranyň çäklerinde hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň myhmany, Ginnesiň rekordlar kitabynyň önüm marketingi boýunça ýolbaşçysy jenap Wiktor Fenes Wakasa söz berdi. Myhman Ginnesiň rekordlar kitabyna hödürlenen degişli maglümatlaryň doly we içgin öwrenilmeginiň netijeleri barada habar berip, hormatly Prezidentimizi hem-de Türkmenistanyň ähli halkyny paýtagtymyz Aşgabadyň dünýä rekordlarynyň arasynda ýene-de bir gezek my­nasyp orny eýeländigi bilen gutlady.

Честь и слава по труду

21 июля медицинские работники отмечают свой профессиональный праздник - День работников здравоохранения и медицинской промышлен­ности. В преддверии этой даты в Центре обще­ственных организаций состоялось праздничное мероприятие. Его организовали Союз женщин совместно с Национальным центром профсоюзов Туркменистана и Министерством здравоохранения и медицинской промышленности.

Ylymdan başlanýar binýady ýurduň

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň alyp barýan adalatly hem ynsanperwer syýasaty netijesinde, ähli ulgamlar bilen birlikde, ylym ulgamyny ösdürmeklige hem aýratyn uly üns berilýär. Döwletimizde ylmy ösdürmek, ylmy ösüşiň täze belentliklerine çykarmak babatdaky il-ýurt bähbitli işlere ýurdumyzyň zenanlary hem ylmy gözlegleri, irginsiz zähmeti bilen özleriniň mynasyp goşantlaryny goşýarlar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2019      Email: zenan@mail.com