Habarlar

ÝYLYŇ ZENANY

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» şygary astynda geçýän ýylymyzda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi tarapyndan yglan edilen «Ýylyň zenany» atly bäsleşigi täze many-mazmuna eýe bolýar. Munuň şeýledigine Halkara zenanlar güni mynasybetli geçirilen bu bäsleşigiň welaýat tapgyry aýdyňlygy bilen aýan etdi.

Hormatly Prezidentimiziň, Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň edarasyna gelip, bu ýerde ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň, şeýle hem medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirmegi biziň başymyzy göge ýetiren be

Soňky ýyllarda ajap eýýamymyzyň kämil kanunçylygyny raýatlara düşündirmeklige uly ähmiýet berilýär. Hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryndan ugur alnyp geçirilýän şeýle çäreler raýatlaryň hukuk sowatlylyklaryny ýokarlandyrmaga oňyn täsirini ýetirýär.
Golaýda Mary şäher häkimliginiň uly ýygnaklar zalynda geçirilen maslahat

ROWAÇLYKLARDAN RUHLANYP

Hormatly Prezidentimiziň, Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň edarasyna gelip, bu ýerde ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň, şeýle hem medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirmegi biziň başymyzy göge ýetiren begençli hem-de buýsançly taryhy waka boldy.

ZENAN—GOZELLIK DÜNÝÄSI

Taňry tarapyndan ýaradylandan soň, gözelligiň özi zenan dünýäsine aşyk bolup, ony hemişelik mekan edinen bolmaly. Ýogsam, ähli taraplaýyn gözelligiň birsynada ýerleşmegi başgaça mümkin däl. Bir, serediň-ä, biziň zenanlarymyzyň görk-görmeginden başlap, edebem, işeňňirligem, çeper elliligem, owazdan doly dünýäsem, mähremligem, watanperwerligem, maşgalasyna, saýlan hünärine wepalylygam durşuna gözellik. Dünýäde şygyr, çepersöz diýilýän düşünje döräli bäri wasp edilip gelinýän zenanlaryň waspnamalarynyň heniz-henizlerem dowam etmeginiň asyl sebäbi hem şu bolsa gerek.

BERKARAR DÖWLETIŇ SARSMAZ SÜTÜNI

Her bir adamyň bagtyýarlygy maşgala ojagyndan başlanýar. Şonuň üçin maşgala binýadynyň berkden tutulmagy döwlet syýasatynyň möhüm ugry hasaplanýar. Hormatly Prezidentimiz nesilleriň pederlerimiziň nusgalyk ýol-ýörelgeleri esasynda terbiýelenmelidigi barada aýratyn belleýär we bu işde ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň öňünde möhüm wezipeleriň durýandygyny nygtaýar.
Ýakynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň,

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ УСТОЙЧИВОЕ ГОСУДАРСТВО

Под таким девизом прошла встреча общественников столицы с представителями правоохранительных ор¬ганов Туркменистана. Мероприятие организовано На-циональным центром профсоюзов и Союзом женщин Туркменистана в рамках работы по развитию право¬вой культуры Туркменистан дев, претворению в жизнь государственной политики Президента Гурбангулы Бердымухамедова, направленной на укрепление семьи и семейных ценностей. Как подчёркивает лидер нации, «чем крепче семья, тем всестороннее и богаче общество».

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com