Habarlar

«HALAL MAŞGALA — ABADAN DÖWLET»

Ýakynda şeýle at bilen paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Zenan/ar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Baş prokuraturanyň, Ýokary kazyýetiň, Içeri işler ministrliginiň bilelikde guramagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Oňa jemgyýetçilik gurama/arynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri bilen birlikde, paýtagtymyzyň ýaşaýjylary, dür/i ugurda zähmet çekýän hünärmenler gatnaşdylar.

TERBIÝE MAŞGALADAN BAŞLANÝAR

Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýyly mynasybetli, türkmeniň milli däp-dessurlaryny, edep-terbiýe kadalaryny ündemek maksady bilen etrap häkimligi, etrap ýaşlar geňeşi, etrap zenanlar geňeşi, kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesi, TDP-niň etrap komiteti tarapyndan etrabyň medeniýet öýünde edara-kärhanalarda, mekdeplerde zähmet çekýän öňdebaryjy zenanlaryň, mährem eneleriň gatnaşmaklarynda «Terbiýe maşgaladan başlanýar» ady bilen wagyz-nesihat ýygnagy geçirildi.

ZENAN MERTEBESI BELENTDE

Ýakynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň Mary şäher geňeşi welaýat baş bilim müdirligi bilen bilelikde şäher häkimliginiň mejlisler zalynda zenan edebi hakynda wagyz-nesihat çäresini geçirdi Bu maslahaty şäher häkiminiň orunbasary, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň şäher geňeşiniň başlygy Bahar Torumowa alyp bardy. 01 ilki bilen hormatly Arkadagymyzyň zenanlar baradaky aladalary, sekiz we sekizden köp çagany dünýä inderip, terbiýeläp ýetişdiren enelere goýulýan hormat we döwletimiz tarapyndan edilýän ýeňillikler hakynda giňişleýin çykyş etdi.

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Hormatly Prezidentimiziň: «Ýurdumyzyň döwleti dolandyryş edaralarynda, halk hojalygynyň dürli pudaklarynda, ylymda, bilimde, medeniýetde, jemgyýetçilik işlerinde we beýleki ugurlarda zenanlarymyz yhlasly zähmetleri bilen mähriban Watanymyzyň gülläp ösmegi, dünýäde parahatçylyk we halklaryň dost-doganlygy ugrunda amala aşyrylýan beýik işlerimize özleriniň mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Şonuň üçin hem bu gün Garaşsyz döwletimizde olaryň sylag-sarpasy, abraý-mertebesi belentdir» diýen sözleri bu gün zenanlaryň ýüreklerine egsilmez buýsanç duýgularyny berýär.

IŞJEŇLIGIŇ DURMUŞDAKY NUSGASY

Golaýda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň guramagynda welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda maslahat geçirildi. Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýylynda hem ýurdumyzyň ösüşlerini berkitmek, rowaçlygyny has-da pugtalandyrmak boýunça öňde goýlan wezipelere zenanlaryň gatnaşygyny işjeňleşdirmek, şonuň ýaly-da, ösüp gelýän ýaş nesli arassa ahlaklylyk ruhunda terbiýelemek babatda edilmeli işleri ara alyp maslahatlaşmaga bagyşlanyp geçirilen maslahata welaýatyň edara-kärhanalarynyň ýolbaşçylary, bilim işgärleri, işjeň zenanlar, wagyz-nesihatçylar, talyp ýaşlar gatnaşdylar.

TOÝ TUTULÝAR ROWAÇLANÝAN WATANDA

Arkadag Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda bu gün asyrlardan aşyp, bagtyýarlyk döwrümize gelip ýeten nusgalyk medeni mirasymyz, halk döredijiligimiz, milli sungatymyz dünýäde meşhurlyga eýe bolýar. Bu ajaýyp hakykat hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda «Türkmenistan—rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen üstümizdäki ýylda hem barha rowaçlyklara beslenýär. Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň ýurt boýunça yglan eden «Toý tutulsyn rowaçlanýan Watanda» atly döredijilik festiwalynyň welaýat boýunça gözden geçirilişi hem munuň şeýlediginiň ýene bir ýola aýdyň güwäsine öwrüldi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com