Habarlar

Beýik işlere badalga

   Ýakynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda, «Türkmenistan — Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny» ýy­ly my­na­sy­bet­li, şeý­le-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň Konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça Konstitusion toparyň nobatdaky mejlisinde beren tabşyryklaryndan gelip çyk­ýan we­zi­pe­le­re ba­gyş­la­nan «Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty­nyň çöz­güt­le­ri — be­ýik iş­le­re ba­dal­ga» at­ly maslahat geçirildi.

GÖZELLIK NUSGASY — TÜRKMEN HALYSY

 Golaýda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde «Haly — türkmeniň gadymy hem müdimi sungaty» atly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Dokma senagaty ministrliginiň bilelikde guramagynda geçirilen maslahata Türkmen halysynyň milli muzeýiniň işgärleri, ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary, talyp ýaşlar gatnaşdylar.

Habarlar

2020-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýyly mynasybetli şeýle hem, berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine bagyşlanan Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde guramagynda “Bitaraplyk taglymaty-parahatçylygyň gözbaşy” atly duşyşyk- maslahaty geçirildi.

Bagt nury bolup gel!

Täze ýyl baýramy mynasybetli «Ak ýol» toý dabaralary merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň welaýat ýörite sungat mekdebi bilen bilelikde guramaklarynda aýdym-sazly çäre geçirildi. «Bagt nury bolup gel!» ady bilen geçirilen baýramçylyk çäresine dürli ugurlarda zähmet çekýän adamlar, talyp ýaşlar gatnaşdylar. Şatlyk-şowhuna beslenen çärede çykyş edenler bu ýere ýygnananlary Täze ýyl baýramy bilen tüýs ýürekden gutladylar.

Ýylyň iň göreldeli wagyzçy zenany

SUNGATYŇ WASPÇYLARY
Paýtagtymyzda Türkmenistan — — rowaçlygyň Watany ýyly mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkezi Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň merkezi Geňeşi bilen bilelikde ata-babalarymyzdan galan medeni, edebi gymmatlyklary tapmakda we ony ýaş neslimize wagyz-nesihat etmekde zenanlarymyzyň bitirýän hyzmatlaryna bagyşlanyp «Ýylyň iň göreldeli wagyzçy zenany» atly bäsleşigiň döwlet tapgyry geçirildi.

Haly—halkymyzyň gözellik dessany

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe belent maksatly tutumlar barha rowaçlanýar. Döwletimizde medeni gymmatlyklarymyzy gorap saklamaga, kämilleşdirip, ösdürip, geljekki nesillere ýetirmäge uly üns berilýär. Türkmen halylarynyň şan-şöhraty älem-jahana ýaýylýar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com