Habarlar

habarlar

Üstümizdäki Türkmenistanrowaçlygyň Watany ýylyny dabaralandyrmak, ýurdumyzyň ösüş-özgerişlerine zenanlaryň gatnaşygyny işjeňleşdirmek hem-de olaryň döwrüň derwaýys wezipelerini amal etmeklerine ýardam bermek maksadynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde yglan etmeginde geçirilen «Ajap döwri peşgeş berdiň, Arkadag!» atly bäsleşik ýurdumyzyň sebitlerinde ukyp-başarnyklary, döredijiligi bilen tapawutlanýan zenanlaryň köp sanlysyny öňe saýlady.

GYZ-GELINLERIMIZE SARPA BELENTDE

Halkymyzyň eşretli, gelin-gyzlarymyzyň rahat we bolelin durmuşy hakynda edilýän aladany Gahryman Arkadagymyzyň her bir işinde görmek bolýar.

ZENANLAR ZEMINIŇ ÝARAŞYGY

Tejen şäherindäki Medeniýet öýünde welaýatyň Gündogar sebit etraplaryndaky edara-kärhanalarda, bilim, saglygy goraýyş ulgamlarynda zähmet çekýän işewür zenanlaryň, şeýle-de mährem eneleriň gatnaşmagynda maslahat geçirildi. «Arkadagly rowaç Watanyň buýsançly zenanlary» ady bilen geçen bu maslahaty Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi hem-de welaýat häkimligi bilelikde gurady.

ZENAN SARPASY

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, welaýat häkimligi hem-de Bäherden etrabynyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda Arçman şäherçesiniň Medeniýet öýünde «Arkadagly rowaç Watanyň buýsançly zenanlary» atly maslahat geçirildi. Maslahata etrabyň dürli edara-kärhanalarynda zähmet çekýän zenanlar, mährem eneler gatnaşdy.

Maslahatda çykyş edenler türkmen gelin-gyzlaryna mahsus asylly häsiýetler, zenan edebi, maşgala gymmatlygy barada täsirli gürrüň etdiler.

ARKADAGLY DÖWRÜŇ WASPY

Änew şäherindäki merkezi seýilgähde «Ajap döwri peşgeş berdiň, Arkadag!» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde yglan eden bäsleşiginiň nobatdaky tapgyryna halk hojalygynyň dürli pudaklarynda zähmet çekýän zenanlar gatnaşdy.

ROWAÇLYGYŇ WASPY

Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramaklarynda Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli geçirilen «Rowaçlygyň paýtagty — gözel Aşgabat» atly aýdym-sazly maslahat ruhubelentlige beslendi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2019      Email: zenan@mail.com