Habarlar

BAGTYÝAR ENELERIŇ SARPASY BELENTDIR

Halkara zenanlar gününiň dabaralary gadymy Ahal ýaýlasyny alaýaza besledi. Sekiz we şondan köp çagany dünýä indirendikleri we terbiýeläp ýetişdirendikleri üçin «Ene mähri» diýen hormatly ada mynasyp bolan eneleri sylaglamak mynasybetli geçirilen dabara baýramçylyk çärelerine ajaýyp öwüşgin çaýdy. Änew şäherindäki Medeniýet öýünde bolan bu dabarany Ahal welaýat häkimligi hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Ahal welaýat bölümi bilelikde guradylar.

ZENANLARYŇ WASPY ÝETIRILDI

Halkara zenanlar güni mynasybetli Änew şäherindäki Medeniýet öýünde uly ruhubelentlige beslenen şowhunly aýdym-sazly dabara geçirildi. Welaýatymyzyň edara-kärhanalarynda, jemgyýeçilik guramalarynda zähmet çekýän gelin-gyzlaryň, şeýle-de talyp gyzlardyr mährem eneleriň gatnaşmagynda geçirilen dabarany Ahal welaýat häkimligi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Ahal welaýat bölümi, welaýat medeniýet müdirligi bilelikde guradylar.

NESILLERIMIZE MIRAS

Şeýle at bilen Änew şäherindäki Medeniýet öýünde baýramçylyk duşuşygy geçirildi. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Ahal welaýat häkimliginiň bilelikde guramagynda geçirilen bu çäre Halkara zenanlar gününe bagyşlandy. Oňa zenanlar guramalarynyň işjeň agzalary, edara-kärhanalarda zähmet çekýän gelin-gyzlar hem-de mährem eneler gatnaşdylar. Ýurdumyzyň welaýatlaryndan gelen zenanlar bolsa baýramçylyk duşuşygynyň iň arzyly myhmanlary boldular.

BAÝRAMÇYLYK DABARASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň toý-baýramlary many-mazmuna baýlygy bilen tapawutlanyp, halkymyzyň bagtyýarlygynyň beýanyna öwrülýär.
Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň bilelikde guramagynda Halkara Zenanlar güni mynasybetli paýtagtymyzdaky «Toý mekany» dabaralar merkezinde «Güller gözelligi sizden öwrener!» atly baýramçylyk dabarasy geçirildi.

Öýüm — ömrümiň örki

Gözel bahar paslynyň ilkinji günleri mähriban zenanlarymyz üçin şatlykly pursatlardan başlanýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gelin-gyzlara goýulýan belent sarpa olaryň durmuşa bolan ruhuny galkyndyrýar. 8-nji mart — Halkara zenanlar güni mynasybetli sekiz we ondan köp çagany dünýä inderip, kemala getiren, «Maşgalam — baş galam» diýip, döwletli ojaklarynyň başynda yhlas bilen durýan enelerimiz hormatly Prezidentimiz tarapyndan aýratyn alada bilen gurşalýar. Olara «Ene mähri» diýen hormatly atlar dakylýar.

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ ZENANLARYNA

Eziz eneler!
Mähriban gelin-gyzlar!
Sizi gözelligi we ýakymlylygy bilen ynsan köňüllerine ylham-joşgun paýlaýan bahar paslynda giňden bellenýän Halkara zenanlar güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynyň ýaşyl begrese beslenen ýazynyň ilkinji günlerinde bu ajaýyp halkara baýramyň şanyna geçiriljek dabaralaryň, medeni-jemgyýetçilik çäreleriniň mähriban enelerimiziň, eziz uýalarymyzyň, ähli gelin-gyzlarymyzyň kalbynda tolgundyryjy we ýatdan çykmajak täsirleri galdyrjakdygyna ynanýaryn.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2019      Email: zenan@mail.com