Habarlar

ENELERIŇ BAGTY-DÜNÝÄNIŇ BAGTY

«Türkmeniň mährem käbesi ahlak, maşgala gymmatlygydyr» atly bäsleşigiň Tejen etrap tapgyry geçirildi. Etrap häkimliginiň mejlisler zalynda bolan bäsleşikde oňa gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiziň jöwher zehini bi­len ýazylan «Enä tagzym — mu­kaddeslige tagzym» atly kitabyn­dan bir parçany labyzly okamak, kitapda beýan edilen rowaýatlardan, wakalardan bir pursady ussatlyk bilen sahnalaşdyrmak hem-de kitabyň özlerinde gal­dyran täsirleri barada hüwdiniň, läläniň, gazalyň, aýdymyň we goşgynyň üsti bilen wasp etmek boýunça ukyp-başarnygyny görkezdiler.

ENÄ TAGZYM — MUKADDESLIGE TAGZYM

TEJEN. Şäherdäki Medeniýet öýünde geçirilen bäsleşige gatnaşmaga höwes edenleriň sany köp boldy. Edara kärhanalarda, guramalarda zähmet çekýän öňdebaryjy zenanlar, ilki bilen, medeni ojagyň eýwanynda guralan köp öwüşginli sergi bilen tanyşdylar. Ýakymly duýgulara baý bolan bu sergi bilen tanyşlykdan soňra, bäsleşige badalga berildi.

TÜRKMENIŇ MÄHREM KÄBESI AHLAK, MAŞGALA GYMMATLYGYDYR

KAKA. Golaýda şäheriň Medeniýet öýünde  «Türkmeniň mährem käbesi ahlak, maşgala gymmatlygydyr» atly bäsleşigiň etrap tapgyry geçirildi. Ony Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesi we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň etrap bölümi bilelikde gurady.

KÄBELERIMIZ WASP EDILDI

Golaýda Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň medeniýet öýünde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň guramagynda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýiti pähiminden joşup çykan «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly kitaby esasynda «Türkmeniň mährem käbesi ahlak, maşgala gymmatlygydyr» atly bäsleşigiň etrap tapgyry geçirildi.

BAŞ BAÝLYGYŇ GORAGY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe adam saglygy barada edilýän üns-alada mese-mälim duýulýar. Diýarymyzyň dürli künjeklerinde gurlup ulanylmaga berilýän täze

binalardyr desgalaryň esasy böleginiň saglyk ulgamyna degişlidigi hemmelere mälimdir. Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününiň giňden bellenilmegi hem muňa aýdyň şaýatlyk edýär.

GÜLÜŇ OWADAN

Golaýda Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde çeper elli zenanlaryň arasynda «Gülüň owadan!» atly keçe bäsleşiginiň jemleýji döwlet tapgyry geçirildi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com