Habarlar

HABARLAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe 2018-nji ýylyň 27-nji awgustynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda “Türkmenistan-Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi“ ýyly şeýle hem Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Bilim  ministrliginiň bilelikde guramagynda “Döwrebap bilim ulgamy - berkarar döwletiň binýady” atly dabaraly maslahaty geçirildi.

HABARLAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe 2018-nji ýylyň 17-nji awgustynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Jemgyýetçilik guramalarynyň, Ykdysady jenaýatlara garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň we Türkmenistanyň Içeri işleri ministrliginiň bilelikde guramagynda Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda “Halal maşgala – abadan döwlet” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

DÜNÝÄNIŇ GÖRKI – ENE

Gahryman Prezidentimiziň ýiti zehininiň, jöwher paýhasynyň miweleri bolan ajaýyp edebi-çeper we ylmy eserleri, dürli möhüm mowzuklar dogrusyndaky meşhur kitaplary baý many-mazmuna, ýokary çeperçilik ussatlygyna eýedir. Bu ajaýyp eserleriň ylmy-çeperçilik derejesiniň iňňän ýokarydygy okyjylaryň söýgüsini hasda artdyrýar.

Zenan, maşgala we Jemgyýet

Hormatly Prezidentimiz türkmen halkynyň gadymy däp-dessurlaryna, edim-gylymlaryna, maşgala mukaddesligine uly sarpa goýup, bu asylly ýörelgeleri ýaş nesilleriň dowam etdirmegi babatda uly tagalla edýär. Halkymyzyň geçmişde döreden her bir däp-dessurynyň, edep-terbiýe mekdebiniň özeninde milli häsiýetler, maşgala durmuşyna mahsus bolan gymmatlyklar jemlenip, ýaş nesli terbiýelemekde olaryň ähmiýeti örän uludyr.

ENE MÄHREMLIGINIŇ WASPY

Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan joşup çykan «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly kitabynyň giňden öwrenilmegi nesilleri watansöýüjilik ruhunda, belent ruhy-ahlak gymmatlyklar esasynda terbiýelemekde, köp asyrlyk däpleri aýawly  saklamakda hem-de baýlaşdyrmakda çäksiz ähmiýete eýedir.

ENE MUKADDESLIGINIŇ BELENT SARPASY

BABADAÝHAN. Etrabyň Medeniýet öýünde «Türkmeniň mährem käbesi ahlak, maşgala gymmatlygydyr» atly bäsleşiginiň etrap tapgyry geçirilip, ol guramaçylyk häsiýetine eýe boldy. Oňa etrabyň ähli ýerinden eşretli döwrümiziň hözirini görüp, bagtyýarlykda ýaşaýan zenanlar gatnaşdylar hem-de degişli şertler boýunça çykyş etdiler.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com