Habarlar

ZENAN BAR ÝERINDE GÖZELLIK BAR

Baharly etrabyndaky medeniýet öýünde Türkmenistanyň zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, «Zenan kalby» žurnalynyň redaksiýasynyň, şeýle-de welaýat häkimliginiň bilelikde guramagynda «Zeminiň zynaty —zenan» atly döredijilik duşuşygy geçirildi. Oňa döredijilik işgärleri, edara-kärhanalarda, jemgyýetçilik guramalarynda zähmet çekýän ze­nanlar, mährem eneler gatnaşdylar.

Türkmenistanyň jemgyyetçilik guramalarynda

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaş çylygynda bagtýyar zamanamyzda türkmen gelin-gyzlaryna, zenanlara goýulýan sarpa has-da belent derejelere göterilýär. Ýurdumyzda alnyp barylýan işlerde hem gelin-gyzlaryň, zenanlaryň mertebesiniň  yokarydygyny görmek bolýar.

Garaşsyzlyk aýdymy

Şu günler toý lybasa beslenen ähli künjeklerinde şanly Garaşsyzlygymyzyň 26 ýyllyk toýunyň dabaralary diňden tutylýar. Bu toý gününe bagyşlanan dabaralarda Watanyň şan-şöhraty has-da belende galýar. Aýdym-sazlar Watanyň şanyna ýaňlanýar, şygyrlarda beýik ösüşleriň waspy ýetirilýär.

MASLAHAT GEÇIRILDI

Düýn Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň we TürkmenstanyňZenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda ýetip gelýän Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramynyň şanly 26  ýyllygy mynasybetli “Garaşsyzlyk gadamlary” diýen at bilen maslahat geçirildi.

 

Maslahata Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň işgärleri, arkalaşygyň pudaklar boýunça guramalarynyň wekilleri, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň agzalary we talyp ýaşlar gatnaşdylar.

zenan mertebesi belentde

Kiimüş BAYRAMOWA, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň Ilkinji zenanlar guramasynyň başlygy, Türkmenistanyň at gazanan bilim işgäri:

 

2015-2020-nji ýyllar üçin Milli Hereketleriniň Meýilnamasy barada jemgyýetçilik habarlylygy

Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat Gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we adam hukuklary baradaky Türkmen milli instituty bilen bilelikde Aýallar barada kemsitmäniň ähli görnüşlerini ýok etmek hakyndaky konwensiýa, şeýle hem Türkmenistanda gender deňligi boýunça 2015-2020-nji ýyllar üçin Milli Hereketleriniň Meýilnamasy barada jemgyýetçilik habarlylygyny ýokarlandyrmak boýunça okuw maslahatlaryny oktýabr, noýabr aýlarynda geçirmekligi meýilleşdirýär.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com