Habarlar

ZENAN SARPASY

Ýakyn­da Sa­rahs et­rap mede­ni­ýet öýün­de et­rap hä­kim­ligi­niň, jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­ma­lary­nyň bi­le­lik­de gu­ra­ma­gyn­da, «Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­tyýar ze­nan­la­ry” di­ýen at bi­len mas­la­hat ge­çi­ril­di. Oňa et­rabyň eda­ra-kär­ha­na­la­ry­nyň ýolbaş­çy­la­ry, jem­gy­ýet­çi­lik gu­rama­la­ry­nyň we­kil­le­ri, şä­her we oba ge­ňeş­lik­le­ri­niň ge­ňeş­le­riniň ar­çyn­la­ry, et­rap ze­nan­lar gu­ra­ma­sy­nyň iş­jeň ag­za­la­ry, köp ça­ga­ly ene­ler, ýa­şu­ly nesliň we­kil­le­ri gat­naş­dy.

ENELERIŇ HORMATY

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdumyzda her bir şanly sene egsilmez şatlyk-şow-hunly bellenilip geçilýär. Düýn uludan toýlanan Halkara zenanlar gününiň dabaralary hem munuň aýdyň subutnamasyna öwrüldi. Sekiz we şondan köp çagany dünýä indirendikleri we terbiýeläp ýetişdirendik-leri üçin hormatly Prezidentimiziň Permany bilen Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyna mynasyp bolan eneleri sylaglamak dabarasy toýa baý öwüşgin goşan ajaýyp wakalaryň biri boldy.

BAGTYÝAR ZENANLARYŇ ŞANYNA

Welaýatymyzda Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk dabaralaryna giň gerim berildi. Edarakärhanalarda, guramalarda, medeni ojaklarda geçirilýän dabaralara bagtyýar gelin-gyzlar, mährem eneler ruhubelentlik bilen gatnaşýar. Ak bugdaý etrabyndaky «Nowruz ýaýlasynyň ak öýi» binasynyň dabaralar jaýynda bolan dabara şowhunly baýramçylyk şüweleňleriniň üstüni ýetirdi.

Şanly baýramyň ýalkymy

Ýakynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Kärdeşler arkalaşygynyň Milli merkeziniň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňeşiniň, TDP-niň şäher komitetiniň bilelikde guramagynda Halkara Zenanlar güni mynasybetli «Baky bagtyýardyr türkmen zenanlary» atly dabara geçirildi. Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň maglumatlar merkezini joşguna beslän baýramçylyk dabarasynda çykyş edenler gelingyzlary Halkara zenanlar güni bilen tüýs ýürekden gutladylar.

Талып гозели–2020

Главная награда конкурса – у студентки медицинского вуза Очередной межвузовский конкурс под названием «Талып гозели» состоялся в туркменской столице с участием представительниц студенческой молодёжи, которые стали победительницами предшествующих этапов, прошедших непосредственно в самих высших учебных заведениях. Местом проведения этого заключительного конкурсного мероприятия стал столичный киноконцертный центр «Туркменистан», где на несколько часов воцарилась атмосфера ежегодного праздничного посвящения Международному женскому дню 8 Марта.

Гордимся своей нейтральной отчизной

Гордимся своей нейтральной отчизной – с чувством высокого достоинства говорят женщины Туркменистана – участницы праздничного маслахата, посвящённого Международному дню 8 Марта

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com