Habarlar

JOŞGUNLY DABARANYŇ RUHUBELENTLIGI

Täze, 2020-nji ýyl baýramçylygyna bagyşlanyp, Ak bugdaý etrabynyň çägindäki “Nowruz ýaýlasynyň ak öýi” binasynyň köpçülikleýin çäreleriniň geçýän desgasynda dabara geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň bilelikde guramagynda geçirilen dabara aýratyn ruhubelent joşguny bilen alamatlandy. Oňa halk hojalygynyň dürli pudaklarynda, edara-kärhanalarda işleýän öňdebaryjy zähmetkeşler, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdy.

HALYÇYLYK SUNGATYNYŇ MERTEBESI

16-njy dekabrda hormatly Prezidentimiziň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren nobatdaky iş maslahaty «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylyny buýsanç bilen jemleýän berkarar döwletimiziň zer harplar bilen ýazylýan iň täze taryhynda özüne mynasyp orun tapjak ajaýyp habar bilen başlandy. Gahryman Arkadagymyza türkmen milli halyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilendigi buýsanç bilen habar berildi. Şu hoş habar mynasybetli, Balkanabatdaky welaýat döwlet drama teatrynda «Haly — halkymyzyň gözellik dessany» diýen at bilen dabaraly çäre geçirildi.

Ýylyň iň göreldeli wa­gyz­çy zenany

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky edaralarda zähmet çekýän zenanlaryň arasynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan guralan «Ýylyň iň göreldeli wagyzçy zenany» atly bäsleşigiň döwlet tapgyry geçirildi. Ösüşiň täze belentliklerini nazarla- ýan Diýarymyzyň waspçy zenanlary döwürleýin metbugat sahypalarynda çap edilen iň gowy makalalarynyň nusgasyny, teleradioýaýlymlardaky çykyşlarynyň ýazgysyny bäsleşige hödürlediler.

Zenan yhlasyndan altyn-dür önýär

Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleş- mesiniň, «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärdeşler arkalaşygy komitetiniň hem-de zenanlar guramasynyň bilelikde guramaklarynda «Arkadagym bilen Watan gülleýär, zenan yhlasyndan altyn-dür önýär» atly dabaraly maslahat geçirildi.

MILLI SUNGATYMYZA SARPA

Türkmen milli halyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmeginiň şanyna Änew şäherindäki "Bagt ýyldyzy" toý mekanynda milli öwüşgine beslenen dabara geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň hem-de welaýat medeniýet müdirliginiň bilelikde guramagynda geçirilen bu dabara ezber halyçylarymyzdan başgada halk hojalygynyň dürli pudaklarynda zähmet çekýän öňdebaryjy gelin-gyzlar hem-de mährem eneler gatnaşdy.

HOŞ HABARYŇ ŞATLYGY

Türkmen milli halyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilendigi hakdaky şatlykly habar welaýatymyzyň uludan-kiçä ähli ilatyny begendirdi. Täze ýyl baýramçylygynyň öňüsyrasynda gelip gowşan bu hoş habaryň şanyna welaýat merkezindäki Milli «Ak bugdaý» muzeýinde dabaraly maslahat geçirildi. «Haly — halkymyzyň gözellik dessany» ady bilen geçirilen bu dabaraly maslahaty Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi bilelikde gurady.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com