Habarlar

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ – ОПРЕДЕЛЯЕМ УСТОЙЧИВОЕ БУДУЩЕЕ

В контексте внешнеполитических приоритетов незави- симого нейтрального Туркменистана Союз женщин Турк­ менистана с целью пропаганды среди мировой женской общественности гендерной политики Президента Гурбангулы Бердымухамедова и достигнутых туркменскими женщина- ми успехов активно развивает сотрудничество с женскими организациями мира. Достижению этой цели призван со- действовать подписанный на полях Первого Каспийского экономического форума Меморандум о сотрудничестве между Союзом женщин Туркменистана и Ассоциацией деловых женщин Астраханской области Российской Федерации.

MAŞ­GA­LA­DA NE­SIL TERBI

Baý­ra­ma­ly şä­he­ri­niň 6-njy or­ta mek­de­bi­niň mej­lis­ler za­lynda TDP-niň we­la­ýat, Baý­ra­ma­ly şä­her ko­mi­tet­le­ri, Türk­me­nis­tanyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň we­laýat bö­lü­mi bi­len bi­le­lik­de “Sagdyn jem­gy­ýet, sag­dyn maş­ga­la, edep-ter­bi­ýe, gö­rüm-gö­rel­de, ha­lal zäh­met — bag­ty­ýar durmu­şyň göz­ba­şy” ady bi­len wagyz-ne­si­hat du­şu­şy­gy­ny geçir­di­ler.

Zenan- zeminiň zynaty

Jemgyýetimizde türkmeniň öý-ojagynyň bezegi bolan mährem enelerimizdir gelin-gyzlarymyz baradaky alada esasy orunda durýar. Zenanlar bu gün zehini, başarnygy bilen durmuşymyzyň ähli ugurlaryndaky özgerişlere işjeň gatnaşýarlar, ösüp gelýän ýaş nesle asyllylygyň, edep-ekramlylygyň nusgasyny görkezýärler. Munuň şeýledigini Türkmenistan—rowaçlygyň Watany ýylynda geçirilýän dürli bäsleşiklerde hem görmek bolýar.

“YLHAM JOŞÝAR ÝAŞYL TUGUŇ ASTYNDA – ÝAŞ ŞAHYRLAR AJAP DÖWRÜŇ WASPYNDA” ATLY DÖREDIJILIK DUŞUŞYK GEÇIRILDI

Ýurdumyzyň medeniýet, sungat we döredijilik işgärleriniň hem-de ýaş şahyrlarynyň gatnaşmaklarynda şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň bilelikde gurnamagynda “Ylham joşýar ýaşyl tuguň astynda – Ýaş şahyrlar ajap döwrüň waspynda” atly döredijilik duşuşygy geçirildi.

TÄZELIKLER. WAKALAR. MAGLUMATLAR.

Türk­me­nis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň, Mer­ke­zi ge­ňe­şi­niň, Kär­deş­ler arkalaşyklarynyň Mil­li mer­ke­zi­niň hem-de Ma­ry we­la­ýa­ty­nyň hä­kim­li­gi­niň bilelikde gu­ra­ma­gyn­da «Al­kyş­la­ryň göz­ba­şy­syň, Ar­ka­dag!» diýen at bi­len ge­çi­ri­len mas­la­ha­ta Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň de­pu­tat­la­ry, Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň Ma­ry welaýat, et­rap, şä­her bö­lüm­le­ri­niň, Kär­deş­ler ar­ka­la­şykla­ry­nyň, Ma­ry we­la­ýat, etrap, şä­her bir­leş­me­le­ri­niň hem-de ýur­du­my­zyň Ahal, Bal­kan, Da­şo­guz, Le­bap wela­ýat­la­ry­nyň we Aş­ga­bat şä­he­ri­niň ze­nan­

Arka­da­gyň paýha­syndan ak ýolla­ra rowa­na

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi bilen bilelikde guramaklarynda söhbetdeşlik geçirildi. «Arkadagyň paýhasyndan ak ýollara rowana» ady bilen geçirilen söhbetdeşlige kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynyň başlyklary, zenanlar guramasynyň işjeň agzalary, medeniýet, nebitgaz, saglygy goraýyş, bilim ulgamlarynyň işgärleri gatnaşdylar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2019      Email: zenan@mail.com