Habarlar

Däbaraly maslahat geçirildi

Ýakynda paýtagtymyzda ýerleşýän Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary merkeziniň mejlisler zalynda dabaraly maslahat geçirildi.

Ene mukaddesligine tagzym

«TürkmenistanBeýik Yüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň ýakymly wakalary ýüreklere mähir paýlaýar. Kalby joşgunly ildeşlerimiziň agzybirliginde toýlanýan baýramçylyklar many-mazmuna baýlygy bilen tapawutlanýar.

Ýeňiji bolmak ýakymly

Sungata bolan söýgi, hyjuw ýürekden bolanda öz erkine goýmaýan eken. Bu Gahryman Arkadagymyzyň peşgeş beren bagtyýar zamanasynda-ha hasam şeýle. Bu döwürde döredijiligiň, zehindir zähmetiň sarpasy belentde. Halk hakynda alada her bir ädimde duýulýar. Aýratyn-da, Gahryman Arkadagymyzyň mähriban enelere goýýan hormat-sylagy her birimizi buýsandyrýar.

Belent sarpadan nyşan

Hormatly Prezidentimiziň «Enä tagzym-mukaddeslige tagzym» atly kitabynyň halkymyza gowuşmagy şatlykly waka öwrüldi. Bu ajaýyp eser her bir ynsany mähir ummanyna atarýar, ene hakda ýakymly oýpikirlere batyrýar.

Gender deňligi: DEŇ MÜMKINÇILIKLER WE HUKUKLAR ÜPJÜN EDILÝÄR

Türkmenistan öz syýasy, durmuş-ykdysady we medeni ösüşiniň hil taýdan täze tapgyryny başdan geçirýär. «TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň şöhratly ösüşlerini wagyz etmekde we ýurdumyzda amala aşyrylýan köpugurly beýik özgertmeleri durmuşa ornaşdyrmakda saldamly goşantlaryny goşýarlar.

 

 

GYZYKLY BÄSLEŞIK

27-nji oktýabrda Aşgabat şäheriniň Saglygy goraýyş müdirliginiň 11-nji Saglyk öýünde hormatly Prezidentimiziň «Enä tagzymmukaddeslige tagzym» atly ajaýyp eserine bagyşlanyp «Öý-ojagyň gelşigi kümüş saçly eneler» atly bäsleşik geçirildi.

 

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2019      Email: zenan@mail.com