Habarlar

Paýtagtymyza bagyşlanan maslahat

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramaklarynda, Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli, «Rowaçlygyň paýtagty gözel Aşgabat» atly maslahat geçirildi. Maslahaty Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň guramaçylyk we medeni-köpçülik işleri bölüminiň müdiri Pena Aşyrow alyp baryp, nurana paýtagtymyz barada gysgaça gürrüň berdi.

ZENAN— MAŞGALANYŇ GÖRKI

Esenguly etrap we Ekerem şäherçe zenanlar geňeşleriniň bilelikde guramaklarynda sagdyn durmuş ýörelgelerini durmuşymyza mäkäm ornaşdyrmak, maşgala agzybirligini gorap saklamak, arassa ahlaklylygy, halkymyzyň milli ýol-ýörelgelerini, asylly däp-dessurlaryny wagyz etmek maksady bilen, çaý başynda söhbetdeşlik geçirildi. «Zenan maşgala sagdynlygynyň gözbaşydyr» ady bilen geçirilen söhbetdeşlige Ekerem şäherçesiniň çäginde ýerleşýän senagat kärhanalarynda, bilim, medeniýet, saglygy goraýyş ulgamlarynda zähmet çekýän zenanlar gatnaşdylar.

Baýramçylyk bäsleşiginiň welaýat tapgyry

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi bilen bilelikde Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýylynda ýurdumyzda uly dabara bilen belleniljek Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli «Haly — türkmen halkynyň gadymy we müdimi sungatydyr» atly hünär bäsleşigini yglan etdi. Mary şäherindäki «Ýiti» dabaralar mekanynda bu bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi.

TZB-niň welaýat bölümi tarapyndan guralan bäsleşige Türkmengala, Sakarçäge,

Oguzhan etraplaryndan hem-de Baýramaly şäherinden halyçy gyz-gelinler gatnaşdylar.

ELLERI ÇEPER, EDEP-EKRAMLY GÖZELLER

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň guramagynda, Lebap welaýatynyň etrap-şäherlerinde «Arkadagly rowaç Watanyň buýsançly zenanlary» diýen at bilen aýdym-sazly, öwüt-ündew çäreleri geçirildi.

WATANYŇ BUÝSANÇLY ZENANLARY

Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesiniň Mälikguly Berdimuhammedow adyndaky Medeniýet köşgünde maslahat geçirildi. «Arkadagly rowaç Watanyň buýsançly zenanlary» atly maslahata halk hojalygynyň dürli pudaklarynda zähmet çekýän zenanlar, öý bikeleri, mährem eneler we talyp ýaşlar gatnaşdy.

Maslahatyň öňüsyrasynda, oňa gatnaşyjylar şäherçede ýerleşýän Berdimuhamet Annaýew adyndaky 27-nji orta mekdepde bolup, ussat mugallym, watançy esger, ilhalar ynsan Berdimuhamet aganyň nurana heýkeline belent sarpanyň nyşany hökmünde ter gül desselerini goýdular.

ÜMZÜGI ILERI HALYÇYLAR

Halyçylyk türkmen gelin-gyzlarynyň gadymdan gelýän el hünärleriniň biridir. Bu ajaýyp sungat nesilden-nesle geçip, barha kämilleşýär. Ýaşlaryň arasynda bu nepis sungaty wagyz etmekde Berekediň çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçy gelin-gyzlary göreldeli işleri durmuşa geçirýärler. Kärhanada haly we haly önümleriniň öndürilişi ýyl-ýyldan artýar, dokalýan halylaryň hili gowulanýar. Ene-mamalarymyzyň geçmişde halydyr palasa salan gadymy nagyşlaryna zamanabap öwüşgin berlip, hala çitilýär.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2019      Email: zenan@mail.com