Habarlar

2015-2020-nji ýyllar üçin Milli Hereketleriniň Meýilnamasy barada jemgyýetçilik habarlylygy

Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat Gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we adam hukuklary baradaky Türkmen milli instituty bilen bilelikde Aýallar barada kemsitmäniň ähli görnüşlerini ýok etmek hakyndaky konwensiýa, şeýle hem Türkmenistanda gender deňligi boýunça 2015-2020-nji ýyllar üçin Milli Hereketleriniň Meýilnamasy barada jemgyýetçilik habarlylygyny ýokarlandyrmak boýunça okuw maslahatlaryny oktýabr, noýabr aýlarynda geçirmekligi meýilleşdirýär.

SAGDYN NESLIŇ aladasy

Tejen şäherindäki medeniýet öýünde Türkmenistanyň Ze- nanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Sagly- gy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň bilelikde gura- maklarynda «Süýt mäzleriniň howply täze döremelerine garşy göreş» atly biraýlyk mynasybetli wagyz-nesihat maslahaty ge- çirildi. Oňa welaýatyň Sarahs, Altyn asyr, Tejen etraplarynyň we Tejen şäheriniň edara-kärhanalaryndan, bilim, saglygy goraýyş medeniýet ulgamlaryndan, jemgyýetçilik guramalaryndan we- killer we gelin-gyzlar, şeýle-de kümüş saçly eneler gatnaşdylar.

TÜRKMEN SPORTUNYŇ ŞÖHRATLY PURSATLARY TÜRGEN ZENANLARY

Arkadag Prezidentimiziň başda durmagynda ak mermerli paýtagtymyzda giň möçberli halkara bäsleşigiň Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň ýokary derejede geçirilmegi türkmen sportunyň taryhynda şöhratly pursatlar bilen dabaralandy. 2017-nji ýylyň V Aziýa oýunlary gatnaşyjylaryň düzümi boýunça hem, sport ugurlarynyň sany boýunça hem köp babatda aýratyn häsiýete eýe boldy.

Türkmen türgenleriniň taryhy ýeňşi

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda türkmen türgenleri ynamly ýeňiş gazandy. Medallaryň sanawynda ýaryşyň ilkinji gününden kerweniň başyny çeken ildeşlerimiz 245 medal, ýagny 89 altyn, 70 kümüş hem-de 86 bürünç medalyň eýesi boldular. Tutuşlygyna Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň jemleri boýunça Türkmenistanyň ýygyndy topary öz bäsdeşlerinden has uly tapawut bilen umumy hasapda öňdeligi eýeledi.

 

Şa serpaýyňyz gutly bolsun, türgenler!

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda geçirilen Aziýa yklymynyň iri sport ýaryşy bolan dünýä sportunyň sahypalarynda öz mynasyp ornuny olan Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda  ussatlyk görkezip, ýaşyl Tugumyzy al-asmanda pasyrdadan türkmen türgenlerine hem-de tälimçilerine şa serpaýyny ýapdy. Milli Liderimiz tarapyndan ýurdumyzyň sportjemgyýetçiligniň wekillerine ýokary  döwlet sylaglary "Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi" hem-de "Türkmenistanyň at gazanan sport ussady" diýen hormatly atlar berildi.

BAGTYÝAR ZENANLAR — WATAN BUÝSANJY

 

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com