Habarlar

GÖZELLIK DESSANY

Düýn Ahal welaýat merkezindäki Milli «Ak bugdaý» muzeýinde «Haly — halkymyzyň gözellik dessany» ady bilen dabaraly maslahat geçirildi. Türkmen milli haly¬çylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmeginiň şanyna geçirilen çäräni Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi hem-de bu birleşigiň Ahal welaýat bö¬lümi bilelikde gurady. Oňa welaýatyň işewür zenanlary, halyçylar, jemgyýetçilik guramalarynda zähmet çekýän gelin-gyzlar, talyp gyzlardyr mährem eneler gatnaşdy.

HALKYŇ GÖZELLIK DESSANY

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, TKA-nyň Milli Merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi, şeýle-de, welaýat häkimligidir welaýat zenanlar bölümi tarapyndan «Haly — halkymyzyň gözellik dessany» ady bilen Sakarçäge etrap medeniýet öýünde aýdym-sazly dabara geçirildi.

Watanymyzy beýgeldýän taglyma

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Balkanabat şäherindäki «Ak ýol» toý dabaralary merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň hem-de welaýat ýörite sungat mekdebiniň bilelikde guramaklarynda geçirilen dabaraly çäre «Bitaraplyk—Watanymyzyň buý- sanjy» diýlip atlandyryldy. Oňa edara-kärhanalaryň, bilim ulgamynyň işgärleri, talyp ýaşlar gatnaşdylar.

Joşgunly dabara

Şu günler ýurdumyzyň ähli künjeklerinde we paýtagtymyz Aşgabatda Halkara Bitaraplyk gününiň şanly 24 ýyllygy mynasybetli medeni çäreler giň gerimde ýaýbaňlandyrylýar. Şeý- le baýramçylyk dabaralarynyň biri hem golaýda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezinde geçirildi.

Äleme nur saçýar Bitaraplyk şuglasy

Baýramlara baý bolan eziz Diýarymyzda Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan çäreler, dabaraly maslahatlar, aýdym-sazly çykyşlar, sport ýaryşlary, döredijilik bäsleşikleri uly ruhubelentlige beslenip, ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar. Balkanabat şäherindäki «Ak ýol» toý dabaralary merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň bilelikde guramaklarynda geçirilen dabaraly maslahat hem şolaryň biri boldy.

Политика Аркадага – путь к сотрудн

– тема праздничной конференции, по- свящённой Международному дню нейтралитета.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com