Habarlar

Zenan edebi hakda söhbet

Ýurdumyzyň uly ösüşlere eýe bolýan medeniýet ulgamynda zähmet çekýän zenanlarymyz hem hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli beýik işleriniň, giň gerimli medeni syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde, wagyz edilmeginde mynasyp işleri alyp barýarlar. Bu babatda, aýratyn hem, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we onuň garamagyndaky edaralaryň ilkinji zenanlar guramalarynyň işjeň agzalary tarapyndan dürli maslahatlar, duşuşyklar, «tegelek stoluň» başyndaky söhbetdeşlikler yzygiderli geçirilýär.

WATAN ROWAÇLANÝAR ARKADAG BILEN

Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýylynyň dünýä ýaň salan şanly wakasy — 12-nji awgustda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynyň Kongresler merkezinde sebitiň ýurtlarynyň hökümet Baştutanlarynyň, dünýä syýasatçylarynyňdyr alymlarynyň, diplomatlaryňdyr ekologlaryň, işewürleriňdir bagtyýar ildeşlerimiziň gatnaşmagynda geçirilen birinji Hazar ykdysady forumy ýurdumyzyň dünýä giňişligindäki belent abraýyny has-da artdyrdy. Milli Liderimiziň sebitde we dünýäde durnukly ösüşe ýetmäge gönükdirilen netijeli başlangyçlarynyň ählumumy ykrar edilýändiginiň subutnamasy boldy.

DABARALY MASLAHAT GEÇIRILDI

Golaýda Daşoguz şäher häkimliginiň mejlislerzalynda welaýatyň ähli pudaklarynda zähmet çekýän işewür zenanlaryň, mährem eneleriň, hukuk goraýjy edaralarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda dabaraly maslahat geçirildi.

sagdyn durmuş ýörelgesi wagyz edildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni esaslandyryjy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň üstümizdäki ýylyň başynda ýurdumyzyň syýasy-jemgyýetçilik guramalarynyň we medeniýet ulgamynyň wekilleriniň gatnaşmagynda geçiren duşuşygynda ýurdumyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmek bilen bagly beren tabşyryklaryny durmuşa geçirmek maksadynda ata Watanymyzyň beýleki sebitlerinde bolşy ýaly, welaýatymyzda hem giň gerimli çärelere uly orun berilýär.

GÖZELLIGIŇ güllerdäki beýany

 

...NUSGA BOLUP GALSYN ILDEN-ILLERE

Düýn Türkmenistanyň Jemgy­ýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Kärdeşler arkala­şyklarynyň Milli merkeziniň hem-de Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňe­ şiniň bilelikde guramaklarynda ata-babalarymyzdan miras galan halk senetçiliginiň, sungatyň gymmatyny ýaşlara wagyz etmek maksady bilen «Senet — eliň altyn bilezigi» atly maslahat geçirildi. Oňa kärdeş­ler arkalaşyklarynyň dürli ulgamda zähmet çekýän agzalary, jemgyýet­ çilik işgärleri, il sylagly ýaşulular gatnaşdylar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2019      Email: zenan@mail.com