Habarlar

Sagdyn jemgyýet—sagdyn döwlet

Saglyk durmuşyň bitewüligini, jemgyýetiň sazlaşykly ösüşini üpjün edýän beýik güýçdür. Islendik
jemgyýetiň okgunly ösüşleri raýatlaryň sagdyn durmuşynyň keşbi bilen berk baglanyşyklydyr. Saglyk ynsan durmuşynda iň esasy zerurlyklaryň biridir. Her bir adam saglygy, geljegi, bagtyýarlygy hakynda aladalanýar. Milli Liderimiziň ýurt başyna geçen ilkinji günlerinden ýurdumyzyň saglyk ulgamyny ösdürmek baradaky başlangyçlary öňe sürmeginiň netijesinde ägirt uly işler durmuşa geçirilýär.

Maşgalanyň söýesi zenan

Maşgala — jemgyýetiň esasy söýesi. Ol nesil daragtynyň gülläp, dowamat-dowam bolmagy. Hormatly Prezidentimiziň maşgala agzybirligi baradaky atalyk aladasy netijesinde abadan maşgalanyň kämil jemgyýetiň özenidigi bagtyýar döwrümizde has-da aýdyňlygy bilen duýulýar. Ýurdumyzda zenanlara aýratyn hormat goýulýar, olar üçin işlemäge, döretmäge, sagdyn nesilleri ösdürip ýetişdirmäge uly mümkinçilikler döredilýär.

SAGDYN DURMUŞ WAGYZ EDILDI

“Türkmennebitgazgurluşyk” döwlet konserninyň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň we Balkanabat şäher geňeşiniň, welaýat Polisiýa müdirligniň bilelikde guramagynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

TÄSIRLI GEÇEN MASLAHAT

Welaýat merkezi Balkanabat şäherindäki Nebitçileriň medeniýet köşgünde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi hem-de Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi maslahat geçirdiler. “Süýt mäzleriniň howply täze döremelerine garşy göreş çäreleriniň” biraýlygnyň çäklerinde geçirilen çärä alymlar, lukmanlar, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem-de welaýatymyzyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän gelin-gyzlar gatnaşdylar.

Sazlaşykly ösýän hyzmatdaşlyk

an-şöhraty dünýä dolan ata Watanymyz dünýäniň ençeme ýurtlary bilen ykdysady taýdan bähbitli hem-de hoşniýetli gatnaşyklary saklaýar. Türkmen-hytaý gatnaşyklary-da ýyl-ýyldan ösdürilip, oňyn özgerişlere eýe boldy. Bu giň gerimli halkara gatnaşygy netijesinde, hytaý hem-de türkmen tarapynyň arasynda özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýola goýuldy.

Dowamatdyr ýüpek ýoluň

Dowamatdyr ýüpek ýoluň

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2017      Email: zenan@mail.com