Habarlar

“HALAL ZÄHMET-BAGTYÝAR DURMUŞYŇ KEPILI” ATLY WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

      Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň we Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň bilelikde guramagynda “Halal zähmet-bagtyýar durmuşyň kepili” atly  wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

BIRAÝLYGA BAGYŞLANDY

Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň Medeniýet öýünde “Süýt mäzleriniň howply täze döremelerine garşy göreşmegiň” biraýlygy mynasybetli wagyz-nesihat maslahaty geçirildi. Ony Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi hemde welaýatyň Saglygy goraýyş müdirligi bilelikde guradylar.

Zenan başarnygy

    Türkmen zenanlarynyň yhlaslydygyny, her bir işe ak ýürek bilen ýapyşyp, başarjaňlyk bilen alyp çykýandyklaryny durmuş hakykaty subut edip gelýär. Bu telekeçilik işinde-de şeýle.

DOKMA DOKAR ELLERI

TMÝG-niň Mer­ke­zi Ge­ňeşi­niň, Türk­me­nis­ta­nyň Dok­ma se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi­niň, Türk­menis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň bi­le­lik­de gura­ma­gyn­da Ber­ka­rar döw­le­ti­miziň bag­ty­ýar­lyk döw­rü­niň çe­per el­li dok­ma­çy ge­lin-gyz­la­ry­nyň ara­syn­da “Dokma do­kar el­lerim” at­ly bäs­le­şik ge­çi­ril­di. We­la­ýat ýaş­lar ge­ňe­şi­niň mejlis­ler za­lyn­da ge­çi­ri­len bäs­le­şi­giň we­la­ýat tap­gy­ry tu­ruw­baş­dan şow­hun­ly bo­lup, eli çe­per gyz-gelin­ler şert­le­riň 4-si bo­ýun­ça başar­nyk­la­ry­ny gör­kez­di­ler.

ZENAN EDEBINIŇ ZYNATY

ÖŇ­ŇIN şeýle at bilen Änew şäherinde ýerleşýän Milli “Ak bugdaý” muzeýiniň öňündäki meýdançada aýdym-sazly dabara geçirildi. Milli ruha beslenen bu dabarany Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi gurady. Oňa welaýatymyzyň ähli ýerinden öňdebaryjy zenanlar gatnaşdy. Giň meýdança diýseň gözel görnüşe beslendi. Ol ýerde çeper elli zenanlar tarapyndan ussatlyk bilen sünnälenen el işleriniň giň göwrümli sergisi guraldy. Dabara gatnaşyjylar milli öwüşgine baý bolan bu sergini gyzyklanma bilen synladylar.

AÝDYŇ MENZILLERI NAZARLAP

Öz ösüşiniň täze tapgyrynda beýik tutumlara beslenip belent sepgitlere barýan eziz Diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda taryh üçin örän gysga döwürde döwletimiziň berk binýady döredildi. Milli ýörelgelerimize eýermek bilen, hormatly Prezidentimiz döwlet gurluşynda, ykdysady özgertmeleri ama la aşyrmakda, içeri we daşary syýasaty durmuşa geçirmekde, gymmatly halk tejribesini bu ugurda dünýäde gazanylan oňyn netijeler bilen utgaşdyrmak arkaly ýurdumyzy düýpli özgerdýär we onuň şan-şöhratyny beýgeldýär.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com