Habarlar

IŞJEŇ ÝAGDAÝDA GEÇEN MASLAHAT

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzyň merdana we agzybir halkynyň saglygyny gorap saklamak, keselleriň öňüni almak, anyklamak, bejermek boýunça uly işler durmuşa geçirilýär. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň «Süýt mäzleriniň howply täze döremelerine garşy göreş» atly yglan eden biraýlygynyň çäklerinde geçirilýän çäreler-de munuň aýdyň subutnamasydyr. Welaýat saglygy goraýyş müdirligiň welaýat onkologiýa hassahanasy bilen bilelikde geçiren maslahaty hem işjeň ýagdaýa eýe boldy.

GÖZELLIK NUSGASY ZENAN DÜNÝÄSI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde türkmen zenanlarynyň bagtyýar ýaşamagy, işlemegi, döretmegi üçin ähli şert-mümkinçilikler üpjün edilýär. Olar öz saýlap alan kärlerinde abraýly zähmet çekip, ata Watanymyzyň has-da kuwwatlanmagyna mynasyp goşant goşýarlar. Zenanlaryň başarnygyny we ukybyny açyp görkezmek maksady bilen ýurdumyzda dürli bäsleşikler yzygiderli geçirilýär.

УЗОРЫ УМЕЛЫХ РУК

Лейтмотивом Балканского велаятского тура конкурса «Пример матери - рукоделие женщин» стала книга Президента Туркмениста­на Гурбангулы Бердымухамедова «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» («Поклонение матери - преклонение перед святыней»).

 

Он был организован под эги­дой Центрального совета Союза женщин Туркменистана Нацио­нальным центром профсоюзов Туркменистана, Министерством текстильной промышленности Туркменистана, в котором прини­мали участие победители этрапских и городских туров.

Maşgala bolan sarpa

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe eziz Diýarymyzda maşgalanyň we zenanlaryň jemgyýetde tutýan orny belentdir.

«Enä tagzym — mukaddeslige tagzym»

Ene hakda edilýän gürrüňiň üstünden barsaň ýa-da ene hakda söhbet açýan kitap eliňe düşse, bar işiňi bir gyra siiýşiirip, bu mähir paýlaýan süýji pursatlara kalbyňy açarsyň. 01 ýakymly söhbetler edil ýaz giinüniň hoştaplygy ýaly, güýzüň goýazylygy kimin jana melhemdir.

ENE WASPYNYŇ JOŞGUNY

«TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň ýakymly wakalary many-mazmuna baýlygy bilen özüne çekýär. Bu ýylda hormatly Prezidentimiziň «Enä  tagzymmukaddeslige tagzym» atly kitabynyň halkymyza gowuşmagy her bir adam üçin gymmatly sowgat boldy. Bu kitapda Gahryman Arkadagymyz ene mukaddesligini dünýä açyp görkezýär.

Hormatly Prezidentimiz bu ajaýyp eseriň dowamynda mähriban käbesiniň öz durmuşynda eýeleýän orny barada süýji söhbetlere giň orun berýär.

Bu ajaýyp eser ähli gelin-gyzlarymyzyň, mährem enelerimiziň ýüreklerinde orun al

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2019      Email: zenan@mail.com