Habarlar

Biraýlyga bagyşlandy

Welaýat onkologiýa hassahanasynyň we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bşlüminiňbilelikde guramagynda Türkmenabat şäher medeniýet öýünde «Süýt mäzleriniň howply täze döremelerine garşy göreşiň biraý­ lygyna» bagyşlanyp maslahat geçirildi. Biraýlygyň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan taý­ ýarlanylan ýörite iş meýilnamasy esasynda çäreleriň birnäçesi guraldy.

HA­LAL­LYK — BAŞ ÝÖ­REL­GÄ­MIZ

Ýakynda Änew şäherindäki Medeniýet öýünde wagyz-nesihat maslahaty geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 1-nji oktýabrynda geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk Geňeşiniň bilelikdäki göçme mejlisinde korrupsiýa we parahorlyga garşy göreşmek bilen baglanyşykly aýdanlaryndan ugur alnan bu wagyz-nesihat maslahatyny welaýat häkimligi, welaýat Baş maliýe we ykdysadyýet müdirligi hem-de welaýatyň jemgyýetçilik guramalary bilelikde gurady. Oňa welaýatymyzyň dürli ýerinden maliýe we ykdysadyýet toplumyna girýän edara-kärhanalaryň işgärleri gatnaşdy.

Hyzmatdaşlykda täze mümkinçilikler

       «Häzirki wagtda biziň maksadymyz GDA-nyň işine täze itergi bermekden, ony häzirki zaman ösüşiniň ýagdaýlaryna hem-de ugurlaryna laýyk derejä çykarmakdan, Arkalaşygyň halkara hem-de sebit gün tertibindäki özgerişliklere dogry hem-de öz wagtynda seslenmek ukybyny üpjün etmekden ybaratdyr» diýip, hormatly Prezidentimiz nygtaýar. Döwlet Baştutanymyzyň bu sözleriniň iş ýüzünde amala aşyrylýan aja- ýyp hakykatdygyna biz şu ýylyň 11-nji oktýabrynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň türkmen paýtagtynda bolup geçen mejlisinde aýdyň göz ýetirdik.

Wagyz-nesihat çäresi

Bereket etrap häkimligi, etrap zenanlar guramasy, etrap polisiýa bölüminiň kämillik ýaşyna ýetmedikleriň işi boýunça bölümçesi bilelikde «Zenanlar mertebe sütünidir» diýen at bilen wagyz-nesihat duşuşygyny geçirdiler. Oňa etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri, bilim, saglygy goraýyş, medeniýet ulgamlarynyň wekilleri, orta mekdepleriň ýokary synp okuwçylary, ene-atalar gatnaşdylar.

Oňyn başlan­gyçlar da­ba­ra­lanýar

Ge­çen şen­be gü­ni we­la­ýat hä­kim­li­gi­nde şu ýy­lyň 11-nji okt­ýab­ryn­da paý­tag­ty­myz­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ýolbaşçyly­gyn­da ge­çi­ri­len Ga­raş­syz Döw­let­le­riň Ar­ka­la­şy­gynyň döw­let Baş­tu­tan­la­ry­nyň Ge­ňe­şi­niň mej­lisi­niň jem­le­ri­ne ba­gyş­la­nan «Türkmenistan— GDA: täze başlangyçlar, giň mümkinçilikler» diýen mowzukda maslahat boldy.

UÇASTOK SAÝLAW TOPARLARY DÖREDILÝÄR

Saýlawlary geçirmegiň ählumumy ykrar edilen halkara, demokratik kadalaryny özünde jemleýän Türkmenistanyň Konstitusiýasy we Türkmenistanyň Saý- law kodeksi esasynda ýurdumyzda raýatlaryň saýlaw hukuklary demokratik ýörelgelere laýyklykda üpjün edilýär. Möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäre bolan saýlawlary ýokary guramaçylykly geçirmekde beýleki saýlaw toparlary bilen birlikde, uçastok saýlaw toparlarynyň işjeň agzalary hem mynasyp goşant goşýarlar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com