Habarlar

BARHA DABARALANÝAR

Hormatly Prezidentimiziň yglan eden Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda ýurdumyzda kӧpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ӧsdürmekde uly tutumly işler durmuşa geçirilýär. Bu babatda biziň welaýatymyzda hem sport çäreleridir bäsleşikleri giňden ýaýbaňlandyrylýar.

BARHA DABARALANÝAR

Hormatly Prezidentimiziň yglan eden Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda ýurdumyzda kӧpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ӧsdürmekde uly tutumly işler durmuşa geçirilýär. Bu babatda biziň welaýatymyzda hem sport çäreleridir bäsleşikleri giňden ýaýbaňlandyrylýar.

Türkmenistan Halkara zenanlar gününi ählihalk dabaralary bilen garşylaýar

Şu gün Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň maslahatlar zalynda Halkara zenanlar gününe bagyşlanan dabara boldy. Dabara milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça geçirildi. Onda sekiz we şondan köp çagany dünýä inderen hem-de terbiýeläp ýetişdiren, Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda Türkmenistanyň “Ene mähri” diýen hormatly adyna mynasyp bolan eneleri sarpalamak, şeýle hem köp çagaly maşgalalara täze kaşaň öýleriň açarlaryny gowşurmak dabarasy boldy.

Ene bagtyýar — Watan abadan

Türkmen maşgalasynyň sarsmaz sütüni bolan enelerimiz, arnamysa, Tugumyza deňelýän gelingyzlarymyz uly hormatsylaga eýedir. Ýurdumyzda her ýyl baharyň ilkinji günlerinde giňden bellenilip geçilýän Halkara zenanlar güni mynasybetli ajaýyp baýramçylygyň öňü syrasynda hormatly Prezidentimiziň Permany bilen, sekiz we şondan hem köp çagany dünýä inderip, terbiýeläp ýetişdiren enelere “Ene mähri” diýen hormatly at dakylýar. Mary etrabynyň Mülkburkaz geňeşliginde ýaşaýan Aýjemal Babaýewa hem “Ene mähri” diýen hormatly ada eýe bolan köp çagaly eneleriň biri.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmegiň jemleýji tapgyryna badalga berdi

Şu gün türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Guramaçylyk komitetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi.

Bagt getiren bahar

Türkmen halky diýleninde gol doly maşgala, köp çagalylyk göz öňüňe gelýär. Ata-babalarymyzdan gelýän ýol ýörelgä esaslanyp hormatly Prezidentimiz tarapyndan köp çagaly maşgalalara uly goldaw berilýär. Sekiz we ondan köp çagany terbiýeläp ýetişdirýän enelere «Ene mähri» diýen hormatly adyň dakylmagy olaryň buýsançly başlaryny göge ýetirýär.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com