Habarlar

ZEMINIŇ GÖRKI — ZENAN

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde guraýan medeni-köpçülik çäreleri, dürli bäsleşikleri Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bagtyýar zenanlarymyzyň çekýän döredijilikli zähmetlerini wasp etmekde, höwesjeň zenanlaryň ukyp-zehinlerini açyp görkezmekde oňyn netijeleri berýär.

ÇEPER ELLI ZENANLARYŇ BÄSLEŞIGI

Ýakynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň bilelikde yglan eden «Hemişelik Bitarap Diýaryň çeper elli zenanlary» atly bäsleşiginiň Gökdepe etrap tapgyry geçirildi.

GELIN-GYZLAR BÄSLEŞDILER

Häzirki zaman jemgyýetinde zenanlaryň ornuny, olaryň maşgala ojagyny berkitmekde, nesillerimizi terbiýelemekde, halkymyzyň ruhy-medeni we durmuş-ykdysady ösüşlerinde goşýan saldamly goşandyny görkezmek wajyp bolup durýar.

«ÝYLYŇ ZENANY» ATLY BÄSLEŞIK

Hormatly Prezidentimiziň «Ýurdumyzyň döwleti dolandyryş edaralarynda, halk hojalygynyň dürli pudaklarynda, ylymda, bilimde, medeniýetde, jemgyýetçilik işlerinde we beýleki ugurlarda zenanlarymyzyň yhlasly zähmetleri bilen mähriban Watanymyzyň gülläp ösmegi, dünýäde parahatçylyk we halklaryň dost-doganlygy ugrunda amala aşyrylýan beýik işlerimize özleriniň mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Şonuň üçin hem bu gün Garaşsyz döwletimizde olaryň sylag-sarpasy, abraý-mertebesi belentdir» diýen sözleri bu gün zenanlaryň ýüreklerine egsilmez buýsanç duýgularyny berýär.

EKOLOGIÝA SYÝASATYNA BAGYŞLANAN MASLAHAT

Ýakynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde «Ekologiýa we daşky gurşawy goramak ählumumy wezipe» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda geçirilen çäre «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli, şeýle-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, tebigaty aýawly saklamak bilen baglanyşykly gelip çykýan wezipelere bagyşlanyldy.

DOKMAÇY ZENANLAR

 

    •  
    •  

    Pages

    © TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com