Habarlar

HÜNÄR BÄSLEŞIGI

Ýurdumyzyň dünýä dolýan ösüşli-özgerişli keşbini synlamagyň lezzeti bir başga. Ol ynsan kalbynyň watansöýüjiligini, zähmete bolan höwesini has-da artdyrýar. Şeýle bagtyýar günlerde toýlanmaga taýýarlyk görülýän Garaşsyzlygymyzyň 25 ýyllygynyň dabaralary ýatdan çykmajak ýakymly waka öwrülýär.
Halkymyz bu şanly baýramçylygy zahmet üstünliklerine besleýärler. Diýarymyzda giňden ýaýbaňlanýan baýramçylyk dabaralary halkymyzyň şatlyk-şowhuny bilen dowam edýär.

“Ýol hereketiniň hopsuzlygy ömrümiziň rahatlygy” atly wagyz-nesihat çäresinde Siziň ähliňizi hoş gördük

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda 2013-nji ýylyň sentýabr aýynda yglan edilen “Ýol hereketiniň hopsuzlygy ömrümiziň rahatlygy” atly biraýlygynyň ýol-ulag hadysalarynyň, şikes almalaryň sanynyň mese-mälim azalmagyna getirendigini aýratyn belläsimiz gelýär.

TÜRKMEN KEÇESINIŇ GÜLI OWADAN

Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda türkmen halkynyň asyrlaryň dowamynda döreden milli gymmatlyklaryny aýawly saklamak, olary ylmy esasda çuňňur öwrenmek ugrunda giň möçberli çäreler ýaýbaňlandyrylýar.

“Gülüň owadan”

Çeper elli, zähmetsöýer zenanlaryň arasynda yglan edilen
“Gülüň owadan” atly keçe bäsleşiginiň jemleýji tapgyry Awaza milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän “Daýanç” dynç alyş we sagaldyş merkezinde geçirildi

BÄSLEŞIK AWAZADA JEMLENDI

Pähim-paýhasy, döwleti dolandyrmakdaky ynsanperwerlige ýugrulan içeri we daşary syýasaty umumadamzat ykrarnamasyna eýe bolan Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen 2016-njy ýylyň «Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek» ýyly diýlip, yglan edilmegi çuň many-mazmuna eýedir. Bu ýyl bize geçmiş bilen şu günüň arabaglanyşygyny üpjün edýän milli ruhy-medeni hem-de taryhy gymmatlyklarymyzy hemmetaraplaýyn has içgin öwrenip, ony nesillerimize miras galdyrmaga, şonuň bilen birlikde-de, bu genji-hazynamyzy dünýä jemgyýetçiligine doly açyp görkezmäge giň mümkinçilik berýär.

Mirasa sarpa goýmak milli lidermiziň syýasatynyň ileri tutulýan ugry

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly diýip yglan eden şu ýyly täze döwrüň nukdaý nazaryndan halkymyzyň medeni we taryhy gymmatlyklaryna täzeçe baha bermek mümkinçiligini döretdi. Milli Liderimiziň Ýylyň esasynda goýan umumadamzat maksatlary we watançylyk pikiri jemgyýetçilik durmuşynda döwrebap meýillere kuwwatly itergi berip, milli mirasymyza hem-de türkmen jemgyýetiniň durmuş-ykdysady ösüşinde taryhy tejribä has möhüm orny berdi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2017      Email: zenan@mail.com