Habarlar

El hü­nä­ri il gezer

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň öň­den­ gö­rü­ji­lik­li sy­ýa­sa­ty ne­ti­je­sin­de bu gün­ki gün türk­men me­de­ni­ýe­ti, sun­ga­ty, milli mi­ra­sy­myz dün­ýä ýa­ýyl­ýar. Kö­kü­ni ga­dy­my­ýe­tiň jüm­mü­şin­den alyp gaýd­ýan mil­li mi­ra­sy­myz bo­lan ke­çe­le­ri­miz hem-de halylarymyz bize ene-mamala­ry­myz­dan ga­lan aja­ýyp sun­gat­dyr.

ÄLE­ME MEŞ­HUR SE­NET­LER

Bu türkmeniň äleme meşhur milli senetleri sanardan köp. Enelerimiziň sünnäläp, senet derejesine ýetiren gadymy el hünärleriniň biride göli owadan halylarymyzdyr güli gözel keçelerimizdir. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň bilelikde yglan eden “Gü­ lüň owadan!” bäsleşiginiň jemleýji döwlet tapgyry Mary topragynda belent ruhubelentlikde, aýdymsazly, hakyky toý ruhunda geçirilip, türkmeniň baý milli mirasynyň hormat-sarpasynyň belentdigini Diýarymyza ýaýdy.

ALKYŞLARYŇ GÖZBAŞYSY SIZ, ARKADAG!

Şeýle mowzukda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, wela- ýat häkimliginiň bilelikde guramagynda Mary şäheriniň merkezindäki ajaýyp “Mary” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda giňişleýin maslahat geçirildi.

DÖWÜR. ZENAN. MAŞGALA. AHLAK.

Dur­muş mek­de­bin­de kö­pi gö­ren ene­le­ri­miz maş­ga­la oja­gyn­da­ky gyz-ge­lin­le­ri­ni her dö­wür­dede mil­li ru­hu­my­za mu­wa­pyk de­re­je­de ter­bi­ýe­läp bi­lip­dir­ler. Maş­ga­la, ni­ka, öý-ojak, per­zent ter­bi­ýesi dü­şün­je­le­ri­ni ene­le­ri­miz mu­kad­des sa­ýyp­dyr­lar. Türk­men ze­na­ny özü­niň asyl­ly­gy, be­lent ah­la­gy, adam­kär­çi­li­gi bi­len sar­pa­lan­sa, uly gyz­la­ry­myz maş­ga­la­nyň na­mys tu­gy hök­mün­de gör­lüp­dir.

ÇEPER ELLI ZENANLARYŇ BÄSLEŞIGI

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Ge­ňeşi tarapyndan ýurdumyzyň çeper zenanlarynyň arasynda yglan edilen «Gülüň owadan» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry guramaçylykly geçirildi. Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň Medeniýet öýünde geçirilen çärä welaýatyň etrap we Tejen şäher tapgyrlarynda öňe saýlanan zenanlar gatnaşdy.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

В Доме культуры Каахкинского этрапа Ахалского велаята состоялась общественная конференция, по- свящённая вопросам сохранения семейных ценностей, созидательной роли матерей в укреплении домашнего очага. Главными участницами форума стали труженицы различных профессиональных сфер. Проведение этого регио- нального мероприятия яв- ляется совместной иници- ативой сразу нескольких государственных и обще- ственных структур.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2019      Email: zenan@mail.com