Habarlar

SAGDYN DURNUŞYŇ KEPILI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe döwletimiziň we jemgyýetimiziň iň gymmatly hazynasy bolan ynsan saglygyny gorap saklamak esasy wezipeleriň biridir. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda jemgyýetimize sagdyn ýaşaýyş-durmuş şertlerini ornaşdyrmak, ýaş nesilleriň sport bilen meşgullanmagyny gazanmak üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Sagdyn durmuş bagtyýarlygyň kepilidir

        Düýn Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamaklarynda “Sagdyn durmuş bagtyýarlygyň kepilidir" atly maslahat geçirildi. Hatyň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek maksady bilen geçirilen çärä ýurdumyzyň dürli künjeklerinden dürli ugurlarda zähmet çekýän hünärmenler gatnaşdylar

 

Mähriban Arkadagymyzyň ýurdumyzda kümüş saçly enelerimize, ak sakgally ýaşulularymyza goýýan hormaty çäksizdir. Ony her bir ädimde duýýan ildeşlerimiziň milli Liderimize alkyşlary çäksizdir. Ine, şular hakynda 2017-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda Ahal welaýa

            Mähriban Arkadagymyzyň ýurdumyzda kümüş saçly enelerimize, ak sakgally ýaşulularymyza goýýan hormaty çäksizdir. Ony her bir ädimde duýýan ildeşlerimiziň milli Liderimize alkyşlary çäksizdir. Ine, şular hakynda 2017-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda Ahal welaýatyndaky «Nowruz ýaýlasynyň ak öýi» binasynda bolup geçen Türkmenistanyň Ýaşulularynyň nobatdaky maslahatynyň belent münberinden eden çykyşynda Lebap welaýatynyň Halaç şäheriniň ýaşaýjysy, pensioner Ogulsapar Çaryýewa ene kalbyndan çykýan sözleri bilen nygtady.

GYZYKLY BÄSLEŞIK

          Balkan welaýat döwlet drama teatrynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň bilelikde yglan eden hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly gymmatly kitaby esasynda «Gahryman Arkadagyň kitaby umumadamzat gymmatlygydyr» at­ly bäsleşigiň Balkanabat şäher tapgyry ýokary ruhubelentlik ýagdaýynda geçdi.

BAGTDAN PAÝLY ZENANLAR

          Golaýda Türkmenistanyň Mejlisi Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde Türkmenistanyň kanunçylyk namalary we halkara hukuk resminamalary boýunça «Türkmenistanda zenanlaryň hukuklary» atly okuw maslahatyny geçirdi. Oňa ýurdumyzyň dürli pudaklarynda zähmet çekýän zenanlar gatnaşdy.

Zeminiň zynaty-zenan

Žurnalistiň iň ýatda galýan pursatlary haýsydyr bir edara-kärhana ýa-da etraba, şähere baryp, şol ýerde işleýän, ýaşaýan adamlar, zenanlar bilen döredijilik duşuşyklaryny geçiren günleridir diýip, pikir edýärin. Sebäbi ozal saňa tanyş bolmadyk adamlar bilen tanyşmak, olar bilen ýüzbe-ýüz bolup, hal-ahwallary, ýaşaýyş-durmuşlary, gündelik aladalary, şatlyklary, geljekki meýilnamalary bilen tanyşmak, olaryň ykbalyna az-kem bolsa-da, dahylly bolmak žurnalistler üçin bahasyna ýetip bolmajak gymmatly hazynadyr.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com