Habarlar

Edeplilik — ynsan bezegi

      Ýa­kyn­da we­la­ýat ma­li­ýe-yk­dy­sa­dy or­ta hü­när kuwmek­de­bi­niň mej­lis­ler za­lyn­da Türk­me­nis­tanyň  Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň Türk­me­na­bat şä­her bö­lü­mi­niň hem-de we­la­ýat, şä­her ka­zy­ýet­le­ri­niň bi­le­likde gu­ra­mak­la­ryn­da wa­gyz-ne­si­hat çä­re­si ge­çi­ril­di. Oňa kü­müş saç­ly ene­ler, ta­lyp ýaş­lar, iri jem­gy­ýet­ çi­lik gu­ra­ma­la­ry­nyň we­kil­le­ri gat­naş­dy­lar. Öz per­zen­di­niň ylym­ly-bi­lim­li, edep­li-ek­ram­ly, il ara­syn­da hor­mat-sylag­dan peý­da­lan­ýan adam­lar bo­lup ýe­tiş­me­gi­ni ar­zuw et­me­ýän ene-ata ýok­dur.

Döwrüň wajyp wezipesi

Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçyly-gynda Aşgabat şäherinde geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ikinji mejlisi ýurdumyzda milli demokratiýanyň kämilleşýändiginiň aýdyň mysaly boldy. Milli Liderimiziň maksatnamalaýyn taryhy çyky­ şynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýetilen belent sepgitler, geljekde durmuşa geçirilmeli işler beýan edildi.

ÖZGERTMELER — DÖWRÜŇ WAJYPLYGY

      Welaýatymyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň, welaýat adalat bölüminiň, TDEI-niň bilelikde guramagynda Mary şäher häkimliginiň uly mejlisler zalynda ýygnanyşyk boldy. Oňa welaýat, etrap şäher jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarydyr işjeň agzalary, TDEI-niň mugallymlarydyr talyp ýaşlary, welaýat adalat bölüminiň wekilleri gatnaşdylar. Ýygnanyşygy welaýat häkiminiň orunbasary Mährijemal Mämmedowa alyp bardy.

TA­RY­HY ÖZ­GERT­ME­LE­RE BUÝ­SANÇ

Änew şä­he­rin­dä­ki Me­de­ni­ýet öýünde ge­çi­ri­len wa­gyz-ne­si­hat hä­si­ýet­li da­ba­ra­ly du­şu­şyk we­la­ýat hä­kim­li­gi hem-de jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­ma­la­ry ta­rapyn­dan gu­ral­dy. Oňa we­la­ýa­ty­my­zyň dür­li ýe­rin­den jem­gy­ýe­tiň dür­li gat­lakla­ry­nyň we­kil­le­ri, eda­ra-kär­ha­na­la­ryň iş­gär­le­ri, ta­lyp ýaş­lar, şeý­le-de Türkme­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň de­pu­tat­la­ry gatnaş­dy.

Edep—ynsan bezegi

            Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň wela­ ýat we Balkanabat şäher bölümleri «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Burnebitgazhyzmat» müdirliginiň tehniki wagyz ediş we durmuş maksatly hyzmatlar merkezinde «Edep—ynsan bezegi» atly wagyz-nesihat çäresini geçirdiler. Oňa nebitgaz ulgamynda zähmet çekýän zenanlar gatnaşdylar. Türkmen zenanlaryny edep-ekramlylyk bezeýär. Olar özleriniň edepliligi, akyl-paýhaslylygy bilen ýaşlara görelde bolmalydyr. Maş­ galada gyzlar edep-ekramly, arassaçyl, dogry sözli, eli çeper, milli ýörelgelerden baş çykar­ ýan adamlar edip ýetişdirilmelidir.

ÝAŞLARA ÜNDEW EDILDI

TMÝG-niň Tejen şäher Geňeşiniň, şäheriň beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de hukuk goraýjy edaralarynyň bilelikde guramagynda şäher hassahanasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň sagdyn durmuş ýörelgelerini jemgyýetimize ornaşdyrmak, adam saglygy üçin zyýanly serişdeleriň we ýaramaz endikleriň garşysyna barlyşyksyz göreşmek, ýaşlaryň boş wagtlaryny ýerlikli peýdalanmaklaryny gazanmak maksady bilen «Bagtyýar döwrüň sagdyn ýaşlary» diýen at bilen geçirilen duşuşyga ýaş saglygy goraýyş işgärleri gatnaşdy.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com