Habarlar

ZENAN — ZEMINIŇ ZYNATY

Türkmen zenanlarynyň maşgaladaky ornunyň uly bolşy ýaly, olaryň jemgyýetdäki orny hem uludyr. Şunlukda bedew bady bilen öňe barýan ýurdumyzda zenan sarpasy has-da belentde tutulýar, olar halk hojalygynyň dürli ugurlarynda ak ýürekden zähmet çekýärler.

UKYP-BAŞARNYKLARYNY GÖRKEZDILER

Şu günler Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň her ýyl yglan edýän «Ýylyň zenany» bäsleşiginiň deslapky tapgyrlary işjeň ýagdaýda dowam edýär. Oňa jemgyýetçilik durmuşynyň dürli ugurlarynda döredijilikli zähmet çekýän gelin-gyzlar gatnaşmak bilen, olar türkmen zenanlarynyň ajaýyp döwrümize, bagtyýar durmuşymyza, hormatly Prezidentimiziň özleri hakyndaky çynlakaý aladalaryna hoşallyklaryny ukyp-başarnyklary, görkezme çykyşlary bilen beýan edýärler.

BERKARAR ÝURDUŇ BAGTYÝAR GÖZELLERI

BERKARAR ÝURDUŇ BAGTYÝAR GÖZELLERI

  •  
  •  

  ÇEPER ELLI ZENANLARYŇ HÜNÄR BÄSLEŞIGI

  Hal­ka­ra ze­nan­lar gü­ni myna­sy­bet­li Türk­me­nis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň Mer­kezi Ge­ňe­şi, Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň Mil­li mer­ke­zi hem-de Türkme­nis­ta­nyň Dok­ma se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi ta­ra­pyn­dan yg­lan edi­len «He­mi­şe­lik Bi­ta­rap Diýa­ryň çe­per el­li ze­nan­la­ry» at­ly bäs­le­şi­giň ýer­li tap­gyr­lary do­wam ed­ýär. El hü­nä­ri­ne ez­ber zenanlaryň ara­syn­da­ky bu bäs­le­şik we­la­ýa­ty­myz­da gu­ra­ma­çy­lyk­ly we tä­sir­li ge­çiril­ýär.

  “DEMOKRATIK ÖZGERTMELER KÄMILLEŞÝÄR” ATLY MASLAHATY GEÇIRILDI

  Şu gün “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany“ ýyly mynasybetli şeýle hem, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe  hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň Konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça Konstitusion toparyň nobatdaky mejlisinden gelip çykýan wezipelere bagyşlanan  Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň  mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda “Demokratik

  ÝYLYŇ EZBER ZENANLARY

  Halkymyz zenanlary ýüzüniň tuwagy, ar-namysy, maşgala ojagynyň eýesi hasaplap, olara sarpa goýup gelipdirler. Türkmen zenanlarynyň her biri bu gün bagtyýar zamanamyzda, bagtly durmuşda ýaşaýar, zähmet çekýär. Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda türkmen zenanlaryna goýulýan hormat-sarpa bu günki gün has-da belent derejelere göterilýär.

  Pages

  © TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com