Habarlar

AÝDYM-SAZLY DABARA

Sarahs etrap Medeniýet öýünde etrap häkimliginiň we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň etrap bölüminiň bilelikde guramagynda «Ahlak arassalygy — nesil terbiýesi» ady bilen aýdym-sazly dabara geçirildi. Oňa etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, dürli ulgamlarda zähmet çekýän zenanlar, mährem eneler, mekdepleriň ýokary synp okuwçy gyzlary gatnaşdy.

HALKARA ZENANLAR GÜNI MYNASYBETLI DABARALAR

Şu gün Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň konserti geçirildi.

Zenanlar maşgala ojagynyň mukaddesligi hökmünde ähli döwürlerde belent sarpa eýe bolupdyrlar, olar ykbalyň agyr günlerinde erkekler bilen egin-egne berip, parasatly maslahatçy hem-de wepadar ýoldaş bolupdyrlar we parahatçylyk, abadançylyk döwründe hem ýanýoldaşlaryny üstünliklere ruhlandyrypdyrlar.

BAÝRAM GELDI BAHAR GÜLLERI BILEN

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Baýramaly şäher bölüminiň we TKA-nyň şäher birleşmesiniň bilelikde gurnamaklarynda şäheriň «Bagtyýar türkmen» toý mekanynda Halkara zenanlar güni mynasybetli çäre geçirildi.

NÄZIK KALPLARYŇ JOŞGUNY

Golaýda Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezinde Medeniýet ministrligi hem-de Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň guramagynda «Zenan kalbynyň joşguny» atly zenan suratkeşleriň döreden şekillendiriş we amaly-haşam sungat eserleriniň sergisi boldy. Serginiň açylyş dabarasyna ýokary okuw mekdepleriniň halypa mugallymlary we talyp ýaşlary, şekillendiriş sungatynyň ussat wekilleri gatnaşdylar.

GÜLLERE GÖRK BEREN ZENANLAR

Ýakynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň yglan eden «Ýylyň zenany» atly bäsleşiginiň Mary welaýat tapgyry geçirilip,ol ýurdumyzda zenanlara goýulýan hormat-sarpanyň, abraý-mertebäniň belentdigini bütin aýdyňlygy bilen açyp görkezdi. Bäsleşigiň bu tapgyryna etrap, şäher tapgyrlarynda ýeňiji bolan işewür zenanlaryň uly topary gatnaşdy. Olar bäsleşigiň düzgünnamasyna laýyklykda, birnäçe ugur boýunça bäsleşdiler.

GÖZELLIGIŇ BAÝRAMY

Toýy toýa, baýramy baýrama ulaşýan ýurdumyz ýene bir ajaýyp senäniň — Halkara zenanlar gününiň bosagasynda. Mährem zenanlarymyza belent sarpa goýýan hormatly Prezidentimiz wideoaragatnaşyk arkaly 25-nji fewralda geçiren iş maslahatynda degişli ýolbaşçylara Halkara zenanlar güni mynasybetli meýilleşdirilýän çäreleri guramaçylykly geçirmekligi, däp bolşy ýaly, olara pul sowgatlaryny gowşurmaklygy tabşyrdy. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban enelerimize, gelin-gyzlarymyza uly hormat goýlup, olara durmuşymyzyň bezegi, maşgala ojagynyň zynaty hökmünde garalýar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2019      Email: zenan@mail.com