Habarlar

MÖHÜM UGRA BAGYŞLANDY

Sarahs etrap medeniýet öýünde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de welaýat zenanlar bölüminiň bilelikde guramagynda saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

Töre bezeg haly-keçe

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň çeper elli, zähmetsöýer zenanlarynyň arasynda yglan eden «Gülüň owadan!» atly bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň Türkmenistanyň Zenanlar geňe­ şiniň welaýat bölümi bilen bilelikde guramaklarynda Balkanabat şäherindäki «Nebitçi» myhmanhanasynyň giň howlusynda geçirilen bäsleşige çeper elli zenanlaryň 44-si gatnaşdy.

BAGTYÝARLYK MUKAMY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda maşgala ojaklaryna goýulýan hormat-sarpa belent derejelere göterilýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe maşgalanyň jemgyýetdäki orny aýratyn ähmiýete eýe boldy. Gahryman Prezidentimiz her bir maşgalanyň bagtyýar durmuş­ da ýaşamagy üçin ähli şertleri döredýär. Maşgala abadançylygynyň, agzybirliginiň, bagtyýarlygynyň gözbaşy ene we çaga barada döwlet tarapyndan edilýän çäksiz aladalaryň netijesidir.

ROWAÇLY WATANYŇ BAGTYÝAR MAŞGALALARYNDAN ALKYŞ SIZE ARKADAG!” ATLY DUŞUŞYK GEÇIRILDI

Bagtly durmuşymyzy wagyz etmek maksady bilen şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Aşgabat şäher häkimliginiň bilelikde gurnamagynda “Rowaçly Watanyň bagtyýar maşgalalaryndan alkyş size Arkadag” atly duşuşyk geçirildi.

SAGDYN ENE — SAGDYN NESIL

Ak bug­daý et­ra­by­nyň Gä­mi oba­synyň Me­de­ni­ýet öýün­de wa­gyz-ne­si­hat mas­laha­ty ge­çi­ril­di. “Sag­lyk” Döw­let mak­sat­na­masy­nyň çäk­le­rin­de enä­niň, ça­ga­nyň sag­ly­gy­ny go­ra­mak we ene süý­di bi­len iý­mit­len­dir­me­gi wa­gyz-ne­si­hat et­mek mak­sa­dy bi­len ge­çi­ri­len mas­la­hat Türk­me­nis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şigi­niň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň me­ýil­na­ma­sy esasyn­da gu­ral­dy. Oňa halk ho­ja­ly­gy­nyň dür­li pudak­la­ryn­da zäh­met çek­ýän ze­nan­lar, ýaş ge­lin-gyz­lar gat­naş­dy.

EL HÜNÄRINIŇ ÖWÜŞGINI

Ka­ka et­ra­by­nyň Me­de­ni­ýet öýün­de «Gü­lüň owa­dan» at­ly bäs­le­şi­giň et­rap tap­gy­ry ge­çi­ril­di. Türk­me­nis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şigi­niň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi ta­ra­pyn­dan çe­per el­li, zäh­met­sö­ýer ze­nan­laryň ara­syn­da yg­lan edi­len bäsle­şi­giň bu tap­gy­ry­na el hü­nä­ri­ne us­sat ze­nan­la­ryň uly to­pa­ry gatnaş­dy. Bäs­le­şige gatnaşanlar öňi bilen, ze­nan­la­ryň el hü­nä­ri­ne degiş­li kä­mil iş­le­ri­ň ser­gi­si bi­len ta­nyş­dy­lar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2019      Email: zenan@mail.com