Habarlar

BELENT MAKSATLARY NAZARLAP

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda alnyp barylýan parasatly syýasatyň netijesinde, ýurdumyz ösüşüň we parahatçylygyň ýoly bilen ynamly öňe barýar. Мilli Liderimiziň başlangyjy bilen amala aşyrylýan toplumlaýyn çäreler ýurdumyzyň durmuşynyň ähli ugurlarynda durnukly ösüşiň gazanylmagyny üpjün edýär. Ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda amala aşyrylýan özgertmeleriň esasy maksady ýurdumyzyň ösüşini hal taýdan täze derejä çykarmakdan, mähriban halkymyzyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmakdan ybaratdyr.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI ÇAGALARY SAZLAŞYKLY TERBIÝELEMEK MESELELERI BOÝUNÇA IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

AŞGABAT, 31nji maý (TDH). Şu gün ýurdumyzda giňden bellenilýän Çagalary goramagyň halkara gününiň öň ýanynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler

Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, Mejlisiň Başlygynyň we komitetleriniň, şeýle hem birnäçe ministrlikleriň we jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Halkara bileleşiginde mynasyp baha

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan bitaraplyk we parahatçylyk söýüjilik ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasaty dünýä jemgyýetçiliginde giň goldaw tapýar. Milli Liderimiziň öňe sürýän halkara başlangyçlary we teklipleri Birleşen Milletler Guramasy we beýleki abraýly halkara guramalary tarapyndan kabul edilýän örän wajyp resminamalarda berkidilýär we giňden ösdürilýär.

Dostluk Ýollary

Türkmenistanyň dünýä ýüzüne ýaýran bedew batly ykdysady we durmuş ösüşlerini eşidip, ony öz gözleri bilen synlamaga gelen Ýewropa parlamentiniň ýolbaşçylary hem-de Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynyň deputatlary ak mermere beslenip oturan gözel paýtagtymyza geň galyjylyk bilen gezelenç etdiler. «Eşiden deň bolmaz, gören göz bilen» diýlişi ýaly, dünýä ülňülerine laýyk edilip salnan belent binalar, ýaşaýyş jaýlary, seýilgähler, suw çüwdürimleri, şäheriň her bir çatrygyna gelşik berýän heýkeller olarda özboluşly täsir galdyrdy.

HALAL ZÄHMET — BAGTYÝAR DURMUŞ

Korrupsiýa garşy göreşmek we ösüp gelýän nesli terbiýelemek wezipelerine bagyşlanan maslahat geçirildi

HYZMATDAŞLYGYŇ AÝDYŇ ÝÖRELGELERI

Türkmenistanyň 2018 — 2020–nji ýyllar üçin Birleşen Milletler Guramasynyň Zenanlaryň Çagalar gaznasynyň Ýerine ýetiriji Geňeşine, şeýle hem 2018 – 2022-nji ýyllar üçin Zenanlaryň statusy boýunça komissiýasyna saýlanylmagy ýurdumyzyň halkara jemgyýetindäki ornunyň barha pugtalanýandygyny ýene bir gezek tassyklady.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com