Habarlar

ZENAN BAGTY

Hormatly Prezidentimiziň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 70-nji ýubileý sessiýasynda dünýäniň ösüşiniň möhüm meseleleri barada örän çuň mazmunly, uzak geljegi nazarlaýan çykyşy mähriban Watanymyzyň abraý-mertebesini halkara jemgyýetçiliginde has-da beýgeltdi. Hormatly Prezidentimiz özüniň taryhy çykyşynda: «Gender deňligi ählumumy ösüş strategiýasynyň esasy bölegi bolup durýar. Biz bu ugurda öz. öňümizde belent maksady goýduk. Bu maksat ähli aýal-gyzlaryň doly gender deňligini gazanmakdan we olaryň hukuklaryny hem-de mümkinçiliklerini giňeltmekden ybaratdyr.

MUKADDES BORÇ

Bagtyýarlygyň ýurdy hasaplanylýan eziz Diýarymyzda Gahryman Arkadagymyzyň beýik başlangyçlary, pederlerimiziň göwher paýhasyna gaplanan milli däp-dessurlarymyz halkymyzyň nurly geljegine aýdyň şöhlesini saçýar. Şol sanda, eziz Arkadagymyzyň taýsyz tagallalarynyň netijesinde, bu günki gün türkmen zenanlarynyň halkara derejesindäki at-abraýy, mertebesi, sylag-hormaty günsaýyn belende galýar.

Rowaçlygyň ýolunda

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe toý-baýramlara beslenýän ajaýyp Diýarymyz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 24 ýyllyk baýramçylygynyň öňüsyrasyndaky günler ýatdan çykmajak uly tutuma beslenen taryhy wakalar bilen gurşaldy. Toý-baýramlar her bir ynsanyň ýürek buýsanjyny goşalandyrýan bolsa, ýurdumyzda amala aşyrylýan tutumly işler il-günümizi ýagty ertire sary alyp barýar.

Dili senaly lukmanlar

     Saglyk — ynsana berlen peşgeşdir. «Saglygym — baýlygym» diýýän türkmen aga, mydama sagdyn durmuş ýörelgelerinden ugur alypdyr. Hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynda ägirt uly işler amala aşyrylýar. Ata Watanymyzyň ähli künjeklerinde saglyk öýleri, hassahanalar, şypahanalar, ylmy-kliniki merkezler gurulýar.

ÇAGA JÄGILDISI-BAGTYÑ BUŞLUGY

Enelik-zenan üçin uly bagt, öwezini dolup bolmajakgudrat. Çünki ene misli miweli daragt mysaly. Ene-ýaşaýyş dowamaty. Şeýle oý-pikirler bilen halkyñ saglygynyñ goragyndaky Altyn sähra etrap hassahanasynyñ gapysyndan ätledik. Maksadymyz hassahananyñ çaga dogrulýan bölüminde alnyp barylýän iş-aladalar hakda söhbet açmakdy. Bizi baş lukman Sylapberdi Kamarow mähirli garşy alyp, içi-daşy güi pürkülen ýaly päkize hassahanada halkyñ saglygyny dikeltmekde alnyp barylýan işler bilen tanyşdyrdy.

Tejribeler paýlaşyldy

Türkmenabat şäherindäki 26-njy or- ta mekdebiñ bilim işgärteri tamamlanyp barýan 2014-nji ýyly üstünlikli jemlemek maksady bilen «Täze ýyla täze üstünlikler bilen» atly hepdelik geçirdiler. Oña şähe- rimiziñ ähli orta mekdepleriniñ mugallym- lary, jemgyýetçilik guramalarynyñ wekilleri we ýaşlar gatnaşdylar. Hepdeligiñ dowa- mynda bilim işgärleri biri-biri bilen pikir alyşdylar, tejribelerini artdyrdylar. Mekdep okuwçylarynyñ ýasan görkezme esbapla- rynyñ sergisi bolsa ýygnananlaryñ ünsüni özüne çekdi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com