Habarlar

ПОЧИТАНИЕ НАСЛЕДИЯ - ПРИОРИТЕТ ПОЛИТИКИ ЛИДЕРА НАЦИИ

Нынешний год, объявленный Президентом Туркмени¬стана Гурбангулы Бердымухамедовым Годом почитания наследия, преобразования Отчизны, предоставил воз¬можность по-новому оценить культурные и историче¬ские ценности нашего народа с позиций новой эпохи. Общечеловеческие идеалы и патриотический посыл, заложенные лидером нации в идею Года, придали мощ¬ный импульс современным тенденциям в общественной жизни, отведя более важную роль национальному на¬следию и историческому опыту в социально-экономи¬ческом прогрессе туркменского общества.

Rysgal başy bugdaýdyr

Galla baýramy mynasybetli

“Rysgal başy bugdaýdyr” atly galla önümleriniň sergisi geçirilip dur bize hem oňa gatnaşmak miýesser etdi. Biziň türkmen bereketli topragymyzda ösdürilip ýetişdirilen, bol galla hasylyndan taýýarlanýan nygmatlaryň görnüşleriniň artdyryp, olaryň hiliniň ýokarlandyryp, buýsançly kärlerinde özleriniň döredijilik ukyp-başarnyklaryny, baý tejribelerini, ussatlyklaryny giňden ulanyp, ýurdumyzda azyk garaşsyzlygyny berkidip bu ýerde inha Galla önümleriniň dürli önümleri ýagny: tamdyr çörek, unaş önümleri we başgalar öndürilip segri gçirip dus.

DABARALY MASLAHAT

Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň mejlisler zalynda Galla baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrliginiň we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň bilelikde guramagynda «Nur saçýaň bagtyýarlyk döwrüne toprak!» atly dabaraly maslahat geçirildi.

Zenan mertebesi mukaddesdir

Şeýle at bilen Ak bugdaý etrabynyň «Parahat» daýhan birleşiginde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. TDP-niň etrap komitetiniň guramagynda geçen duşuşykda gelin-gyzlaryň edep-terbiýesi barada gürrüň edildi. Oňa ýaşuly nesliň wekilleri, şol sanda mährem eneler, şeýle-de aýal-gyzlar gatnaşdylar.

OKUWLAR NETIJELI BOLDY

Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň Medeniýet öýünde Kärdeşler arkalaşyklarynyň we Zenanlar birleşikleriniň işjeň agzalary bilen lukmandan deslapky ilkinji kömegi bermegiň endikleri boýunça okuwlar guraldy. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda welaýat boýunça geçen okuwlara degişli edara-kärhanalardan, guramalardan zenanlar gatnaşdylar.

AÝDYM-SAZLY DABARA

Welaýat Medeniýet öýüniň foýesinde “Türkmeniň halysy göýäki nur ol, taryhyň ýüzünde düşelgi dur ol» diýen at bilen welaýat kitaphanasynyň Hyzmat ediş bölüminiň guramagynda aýdym-sazly, şatlyk-şowhunly dabara geçirildi. Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda mirasymyzy has-da dabaralandyrmak we türkmen Halysynyň baýramy mynasybetli geçirilen bu çärä jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, halypa halyçy enelerimiz, haly ulgamynda zähmet çekýän zenanlar we ýaşlar, şeýle hem aýdym-saz ussatlary gatnaşdylar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2017      Email: zenan@mail.com