Habarlar

Hyzmatdaşlykda täze mümkinçilikler

       «Häzirki wagtda biziň maksadymyz GDA-nyň işine täze itergi bermekden, ony häzirki zaman ösüşiniň ýagdaýlaryna hem-de ugurlaryna laýyk derejä çykarmakdan, Arkalaşygyň halkara hem-de sebit gün tertibindäki özgerişliklere dogry hem-de öz wagtynda seslenmek ukybyny üpjün etmekden ybaratdyr» diýip, hormatly Prezidentimiz nygtaýar. Döwlet Baştutanymyzyň bu sözleriniň iş ýüzünde amala aşyrylýan aja- ýyp hakykatdygyna biz şu ýylyň 11-nji oktýabrynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň türkmen paýtagtynda bolup geçen mejlisinde aýdyň göz ýetirdik.

Wagyz-nesihat çäresi

Bereket etrap häkimligi, etrap zenanlar guramasy, etrap polisiýa bölüminiň kämillik ýaşyna ýetmedikleriň işi boýunça bölümçesi bilelikde «Zenanlar mertebe sütünidir» diýen at bilen wagyz-nesihat duşuşygyny geçirdiler. Oňa etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri, bilim, saglygy goraýyş, medeniýet ulgamlarynyň wekilleri, orta mekdepleriň ýokary synp okuwçylary, ene-atalar gatnaşdylar.

Oňyn başlan­gyçlar da­ba­ra­lanýar

Ge­çen şen­be gü­ni we­la­ýat hä­kim­li­gi­nde şu ýy­lyň 11-nji okt­ýab­ryn­da paý­tag­ty­myz­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ýolbaşçyly­gyn­da ge­çi­ri­len Ga­raş­syz Döw­let­le­riň Ar­ka­la­şy­gynyň döw­let Baş­tu­tan­la­ry­nyň Ge­ňe­şi­niň mej­lisi­niň jem­le­ri­ne ba­gyş­la­nan «Türkmenistan— GDA: täze başlangyçlar, giň mümkinçilikler» diýen mowzukda maslahat boldy.

UÇASTOK SAÝLAW TOPARLARY DÖREDILÝÄR

Saýlawlary geçirmegiň ählumumy ykrar edilen halkara, demokratik kadalaryny özünde jemleýän Türkmenistanyň Konstitusiýasy we Türkmenistanyň Saý- law kodeksi esasynda ýurdumyzda raýatlaryň saýlaw hukuklary demokratik ýörelgelere laýyklykda üpjün edilýär. Möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäre bolan saýlawlary ýokary guramaçylykly geçirmekde beýleki saýlaw toparlary bilen birlikde, uçastok saýlaw toparlarynyň işjeň agzalary hem mynasyp goşant goşýarlar.

Edeplilik — ynsan bezegi

      Ýa­kyn­da we­la­ýat ma­li­ýe-yk­dy­sa­dy or­ta hü­när kuwmek­de­bi­niň mej­lis­ler za­lyn­da Türk­me­nis­tanyň  Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň Türk­me­na­bat şä­her bö­lü­mi­niň hem-de we­la­ýat, şä­her ka­zy­ýet­le­ri­niň bi­le­likde gu­ra­mak­la­ryn­da wa­gyz-ne­si­hat çä­re­si ge­çi­ril­di. Oňa kü­müş saç­ly ene­ler, ta­lyp ýaş­lar, iri jem­gy­ýet­ çi­lik gu­ra­ma­la­ry­nyň we­kil­le­ri gat­naş­dy­lar. Öz per­zen­di­niň ylym­ly-bi­lim­li, edep­li-ek­ram­ly, il ara­syn­da hor­mat-sylag­dan peý­da­lan­ýan adam­lar bo­lup ýe­tiş­me­gi­ni ar­zuw et­me­ýän ene-ata ýok­dur.

Döwrüň wajyp wezipesi

Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçyly-gynda Aşgabat şäherinde geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ikinji mejlisi ýurdumyzda milli demokratiýanyň kämilleşýändiginiň aýdyň mysaly boldy. Milli Liderimiziň maksatnamalaýyn taryhy çyky­ şynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýetilen belent sepgitler, geljekde durmuşa geçirilmeli işler beýan edildi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com