Habarlar

BAGTYÝAR ZENANLAR - WATAN BUÝSANJY

Türkmen halky müňýyllyklara uzaýan şöhratly taryhynyň bütin dowamynda zenanlara, gelin-gyzlara uly hormat, sylag-sarpa goýupdyr. Bu asylly ýörelge Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe mynasyp dowam etdirilýär. Ýylyň-ýylyna hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan olara pul sowgatlarynyň dabaraly ýagdaýda gowşurylmagy munuň aýdyň subutnamasydyr.

BAGTYÝAR GYZLAR BÄSLEŞDILER

Geçen sişenbe güni TMÝG-niň Merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň bilelikde guramagynda Türkmen döwlet medeniýet institutynda ýokary okuw mekdepleriniň talyp gyzlarynyň arasynda geçirilýän «Talyp gözeli 2018» atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry boldy. Oňa ýurdumyzdaky ýokary okuw mekdeplerinden gelen halypa mugallymlar, talyp ýaşlar, döredijilik we sungat işgärleri, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

ÝAZYŇ BIR GÜNI — GÜNLERIŇ ÝAZY

Düýn ýurdumyzda Halkara zenanlar güni ýokary derejede bellenip geçildi. Paýtagtymyzda ýerleşýän Söwda-senagat edarasynda geçirilen dabara oňa gatnaşanlaryň baýramçylyk şatlygyny goşalandyrdy. Baharyň ilkinji baýramy bolan bu baýram şatlyga şatlyk, toýlara şowhun, bahara bahar bagyşlady. Baýramçylyk dabaralary abadan ýurdumyzy has-da gözellige beslemek bilen zenanlarymyza bolan hormatyň örän ýokarydygynyň nyşany boldy.

ZEMINIŇ GÖRKI

Toýlarymyzyň toýa ulaşýan zamanasynda Diýarymyzyň çar künjünde baýramçylyk dabaralary giň gerim alýar. Bahar paslynyň tebigata gözellik çaýýan günlerinde Halkara zenanlar güni mynasybetli geçirilýän çäreler şatlyk-şowhuna beslenýär. Baýramçylyk dabaralarynda mährem enelerimiziň, gelin-gyzlarymyzyň waspy belentden ýaňlanyp, zemine täze öwüşgin çaýýar.

ÇEPER ELLI ZENANLAR

28-nji fewralda paýtagtymyzda ýerleşýän «Modeller öýünde» gadymdan gelýän däp-dessurlarymyza, urp-adatlarymyza bolan söýgini, buýsanjy has-da artdyrmak, gelin-gyzlarymyzyň ussatlyklaryny, şahsy başarnyklaryny açyp görkezmek arkaly zähmetsöýerligi, zenan edebini, oňa mahsus bolan asylly gylyk-häsiýetleri ýaş nesillerimizde terbiýelemek maksady bilen, şeýle hem ýetip gelýän Halkara zenanlar güni mynasybetli, ýurdumyzyň dokma pudagynda zähmet çekýän gelin-gyzlaryň arasynda yglan edilen «Bagtyýarlyk döwrüniň çeper elli zenanlary» atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi. Oňa ýurdumyzyň dürli künjeklerinde geçirilen deslapky tapgyrlarda ýeňiji bolan gelin-gyzlar gatnaşdylar.

BAŞARJAŇLARYŇ BÄSLEŞIGI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mährem enelerimize, ussat gelin-gyzlaryň belent sylag-sarpa goýulýar. Orunlary törde, sarpalary belentde tutulýan gelin-gyzlaryň zähmet üstünliklerem, maşgala binýadynyň berkliginde-de, nesil terbiýesinde-de nusgalyk mekdepdir.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com