Habarlar

“SAGDYN DURMUŞ BAGTYÝARLYGYŇ KEPILIDIR“ ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany“ ýyly mynasybetli şeýle hem, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň pähim-paýhasy bilen adam we onuň saglygy hakyndaky alada döwlet syýasatynyň  esasy ugurlarynyň biri bolan ýörelgelerden ugur alyp Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň edara binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Harby we hukuk goraýjy edaralarynyň bilelikde gurnamagynda “Sagdyn durmuş bagtyýarlygyň kepilidir“

ZENANLAR — WATANYMYZYŇ BUÝSANJY

Bäherden etrabynyň Arçman şäherçesiniň Medeniýet öýünde wagyz-nesihat maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň etrap bölüminiň bilelikde guramagynda geçen maslahata etrabyň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş ulgamlarynda zähmet çekýän zenanlar, şeýle-de mährem eneler gatnaşdy.

MASLAHAT GEÇIRILDI

   21-nji ýan­war­da Türk­me­nis­ta­nyň Jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­ma­la­ry­nyň merke­zi­niň mej­lis­ler ja­ýyn­da, Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň Mil­li me­rke­zi­niň hem-de Türk­me­nis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň Mer­ke­zi Geňeşiniň bilelikde guramagynda, «Sanly ulgam we sazlaşykly ösüş» diýen at bilen maslahat geçirildi.

ZENANLARYŇ HÜNÄR BÄSLEŞIGI

   Şu günler Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi tarapyndan ýurdumyzyň öňdebaryjy zenanlarynyň arasynda yglan edilen «Ýylyň zenany» atly bäsleşigiň etrap tapgyrlary dowam edýär. Ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň uludan belleniljek ýylynda ýaýbaňlandyrylan bu bäsleşik zenanlara hünär başarnygyny görkezmäge özboluşly mümkinçilik berýär. AK BUGDAÝ.

ÝYLYŇ ZENANY

   Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Ge­ňeşi tarapyndan ýurdumyzyň zenanlarynyň arasynda yglan edilen «Ýylyň zenany» atly bäsleşigiň şäher-etrap tapgyrlaryna giň gerim berildi. Gahryman Arkadagymyzyň zenanlara goýýan sarpasyna jogap etmek we zenanlaryň hünär başarnygyny, ukybyny açyp görkezmek maksady bilen yglan edilen bäsleşigiň Kaka etrap tapgyry hem guramaçylykly häsiýete eýe boldy.

Ajaýyp ýylymyza bagyşlanan çäreler ajaýyp ýylymyza bagyşlanan çäreler

DABARASY DÜNÝÄ DOLÝAN DIÝARDA

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com