Makalalar

BIR KEMSIZ GÖZEL BOLMAZ

Köneden gelýän gowy söz bar: «Durmuşda gülün tikeni bar diýip, ony ýigrenen adam däl-de, diňe tikeniň güli bar di­yip, ony gowy gören adam bagtly bolýar». Bu diýmek, haýsy maşgalada birek-biregiň kemçilikleri örtülip, üstün taraplary görülýän bolsa, şol maşgala hem berk bolar diýmegi aňladýar. Maňzyna düşünilende, hiç bir ynsan hem aňrybaş kämil däl. Sebäbi kämiliigiň çägi ýok. Şu jähetden, kimdir birini söýmek üçin ilki onuň sähel-mähel kemçiligine gözüňi ýummagy öwrenmeli. Özem bu «göz ýummaşaga» maşgala gurlandan soň başlamalydygyny ýatdan çykarmaly däl.

“Arşyň nepisligi” atly kitap barada

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösýän ýurdymyzda Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda dana pederlerimizden, ene-mamalarymyzdan miras galan, asyrlaryň jümmüşinde sünnülenip, çeperligi, nusgawylygy bilen biziň günlerimize ýetirilen milli gymmatlyklarymyzyň, medeni baýlyklarymyzyň, edebi eserlerimiziň many goýazlygyna parh goýmagyň, gadyr-gymmatyny sarpalamagyň ýylydyr.

Magtymguly pyragynyň gyz-gelinlere hormaty

 Türkmen halkynyň beýik akyldar şahyryna halkara derejesinde uly hormat goýulmagy Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň medeni-edebi durmuşynyň dünýä derejesinde belende göterilýändiginiň aýdyň mysaly bolup durýar. Beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly durmuşyň ähli meseleleri hakynda öz pikirini, çuň filosofiki garaýşyny beýan edipdir. Şahyr durmuşyň hemme meselesini çeper derejede beýan etmek bilen, halkyň milli ýörelgesine uly hormat goýýandygyny aýdyň görkezipdir. 

Çäreler guralýar

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ýur¬dumyzda Magtymguly Pyragynyň 290 ýyllygy bütin ýylyň dowamynda dürli çäreleri, dabaralary geçirmek bilen mynasyp bellenilip geçilýär. 
Ýurdumyzyň çar künjeginde akyldar şahyrymyza bagyşlanyp ylmy-amaly maslahatlar, döredijilik duşuşyklary, aýdym-sazly dabaralar geçirilýär. 

Bagtyýarlyga badalga

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiz tarapyndan kabul edilýän Kararlardyr Permanlar ýurdumyzyň gülläp ösmegine, halkymyzyň eşretli günleriň hözirini görüp, bagtyýar ýaşamagyna gönükdirilendir. Ýurt Baştutanymyzyň başlangyjy bilen her ýylyň 1-nji sentýabryndan «Ýol hereketiniň howpsuzlygy-ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk çäreler toplumyna badalga berilmegi hem halkymyzyň bagtyýar durmuşda ýaşamagyna gönükdirilip geçirilýän işleriň bimöçberdigine şaýatlyk edýär. 

Belent maksatlary nazarlap

Berkarar döwletimizde Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda halkymyzyň bagtyýar durmuşda ýaşamagy ugrunda alnyp barylýan döwletli işler özüniň çuň many-mazmuny bilen tapawutlanýar. Giň gerim alýan bu asylly işler ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge, milli bähbitleri we halkyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmaga gönükdirilýär. 

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2017      Email: zenan@mail.com