Maslahatlar, aksiýalar

SAGDYN DURMUŞ WAGYZ EDILDI

“Türkmennebitgazgurluşyk” döwlet konserninyň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň we Balkanabat şäher geňeşiniň, welaýat Polisiýa müdirligniň bilelikde guramagynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

TÄSIRLI GEÇEN MASLAHAT

Welaýat merkezi Balkanabat şäherindäki Nebitçileriň medeniýet köşgünde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi hem-de Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi maslahat geçirdiler. “Süýt mäzleriniň howply täze döremelerine garşy göreş çäreleriniň” biraýlygnyň çäklerinde geçirilen çärä alymlar, lukmanlar, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem-de welaýatymyzyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän gelin-gyzlar gatnaşdylar.

“Ýol hereketiniň hopsuzlygy ömrümiziň rahatlygy” atly wagyz-nesihat çäresinde Siziň ähliňizi hoş gördük

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda 2013-nji ýylyň sentýabr aýynda yglan edilen “Ýol hereketiniň hopsuzlygy ömrümiziň rahatlygy” atly biraýlygynyň ýol-ulag hadysalarynyň, şikes almalaryň sanynyň mese-mälim azalmagyna getirendigini aýratyn belläsimiz gelýär.

Maşgala. Durmuş. Gözellik

Durmuş misli bir uç-gyraksyz, çyrpynyp ýatan umman. Maşgala bolsa, onuň bir kiçijek ülşi. Eýsem, durmuşda maşgala bolup, birek-birek bilen gowy gatnaşyklary ýola goýup, berkarar Watanymyza mynasyp edep-terbiýeli, görüm-göreldeli, sowatly, watansöýüji ýaşlary terbiýeläp, asuda dogýan her bir säherimiziň bagt nurundan dolup, kalplarymyzy hem durmuşymyzy has gözelleşdirjek kämilligine nädip ýetip bolar?!

Mirasa sarpa goýmak milli lidermiziň syýasatynyň ileri tutulýan ugry

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly diýip yglan eden şu ýyly täze döwrüň nukdaý nazaryndan halkymyzyň medeni we taryhy gymmatlyklaryna täzeçe baha bermek mümkinçiligini döretdi. Milli Liderimiziň Ýylyň esasynda goýan umumadamzat maksatlary we watançylyk pikiri jemgyýetçilik durmuşynda döwrebap meýillere kuwwatly itergi berip, milli mirasymyza hem-de türkmen jemgyýetiniň durmuş-ykdysady ösüşinde taryhy tejribä has möhüm orny berdi.

ПОЧИТАНИЕ НАСЛЕДИЯ - ПРИОРИТЕТ ПОЛИТИКИ ЛИДЕРА НАЦИИ

Нынешний год, объявленный Президентом Туркмени¬стана Гурбангулы Бердымухамедовым Годом почитания наследия, преобразования Отчизны, предоставил воз¬можность по-новому оценить культурные и историче¬ские ценности нашего народа с позиций новой эпохи. Общечеловеческие идеалы и патриотический посыл, заложенные лидером нации в идею Года, придали мощ¬ный импульс современным тенденциям в общественной жизни, отведя более важную роль национальному на¬следию и историческому опыту в социально-экономи¬ческом прогрессе туркменского общества.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2017      Email: zenan@mail.com