Maslahatlar, aksiýalar

Okuw maslahatlary geçirildi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda zenanlarymyzyň erkana ýaşamaklary we işlemekleri, bilim almaklary, hünär öwrenmekleri, perzent terbiýelemekleri üçin ýurdumyzda ähli şertler we mümkinçilikler döredilýär.

GDA gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň VII forumynyň çäklerinde arkalaşygyň ýurtlarynyň zenanlar guramalarynyň wekilleriniň mejlisi.

​2012-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda Aşgabat şäherinde GDA gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň VII forumynyň çäklerinde arkalaşygyň ýurtlarynyň zenanlar guramalarynyň wekilleriniň mejlisi geçirildi. Mejlise GDA gatnaşyjy döwletleriň zenanlar guramalarynyň wekilleri, Şeýle hem Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň agzalary, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň “Sagdyn maşgala” aksiýasy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda ýurdumyzda maşgala mukaddesligine, nesilleriň sagdyn, ruhubelent bolmagy ugrunda alnyp barylýan işler bu gün ýurdumyzyň her bir raýatynyň ýüreklerini şatlandyrýar. Sagdyn nesli kemala getirmek, oňa terbiýe bermek maşgalanyň baş maksady hasaplanýar. Sagdyn maşgalada önüp-ösen sagdyn nesil döwletimiziň geljegi.

Okuw maslahatlary geçirildi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda zenanlarymyzyň erkana ýaşamaklary we işlemekleri, bilim almaklary, hünär öwrenmekleri, perzent terbiýelemekleri üçin ýurdumyzda ähli şertler we mümkinçilikler döredilýär. Türkmenistanyň raýat, zähmet, nika we maşgala, dolandyryş hukuk bozmalary hakyndaky kanunlary zenanlaryň hukuklaryny we bähbitlerini goraýan hukuk toplumlary bolup durýar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com