Balkan welaýaty

Edep bilen ezizlenen

Welaýat kitaphanasynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda «Edep bilen ezizlenen» ady bilen edara- -kärhanalarda zähmet çekýän zenanlaryň arasynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Zenan bagtyýarlygy — Watan abadanlygy

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda döwletimiziň, jemgyýetimiziň sütüni, daýanjy hem guwanjy hasaplanylýan maşgala ojaklarynyň berkligi, sagdynlygy, sagdyn nesil dowamaty barada bimöçber alada edilýär. Zenanlaryň bitirýän asylly hyzmatlaryna ýokary baha berilýär. Mährem enelerimize aýratyn hormat-sarpa goýlup, olary mukaddeslige deňemek ýaly öňden gelýän ýol-ýörelgelerimiz, däp-dessurlarymyz mynasyp dowam etdirilýär. Enelerimiz, gelinlerimiz, uýalarymyz ýaş nesle görüm-göreldäniň asyl nusgasyny görkezýärler.

KEÇE HAKYNDA KELAM

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň bilelikde guramaklarynda «Keçe hakynda kelam» atly söhbetdeşlik geçirildi.

Öýlerimiziň bezegi—güli owadan keçeler

Her bir sungat ýönekeý zatlardan başlanýar. Ene-mamalarymyz el hünärini nesilden-nesle geçirip, dowam etdiripdirler. Wagtyň geçmegi bilen olar täze öwüşginlere beslenip, gitdigiçe kämilleşdirilipdir. Häzirki wagtda türkmen zenanlarynyň döreden sungaty halkymyzyň milli buýsanjyna öwrülip, döwrümiziň ösüşleri bilen sazlaşýar. Muny üstümizdäki «Türkmenistan—Bitaraplygyň mekany» ýylynda zenanlaryň arasynda geçirilen keçe bäsleşigi hem açyk-aýdyň görkezdi.

Asyrlardan aşan alaja

Welaýat döwlet drama teatrynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda «Bir ak bilen bir gara, işseň bolar alaja» diýen at bilen geçirilen çärä dürli ulgamlarda zähmet çekýän zenanlar gatnaşdylar.

Bitarap döwletiň bagtyýar maşgalalary

Balkanabat şäherindäki «Nebitçi» myhmanhanasynyň giň meýdançasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda «Bitarap döwletiň bagtyýar maşgalalary» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Bäsleşigiň açylyş dabarasynda welaýatymyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň aýdym-sazlaryna, folklor we tans toparlarynyň çykyşlaryna giň orun berildi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: tzb@online.tm