Balkan welaýaty

IŞJEN ÝAGDAYDA GEÇEN MASLAHAT

Milli Liderimiziň baştutanlygynda mähriban ýurdumyzyň mer- dana we agzybir halkynyň saglygyny gorap saklamak, keselleriň öňüni almak, anyklamak, bejermek we saglygyny dikeltmek boýunça ägirt uly işler durmuşa geçirilýär.

SAGDYN DURMUŞ WAGYZ EDILDI

“Türkmennebitgazgurluşyk” döwlet konserninyň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň we Balkanabat şäher geňeşiniň, welaýat Polisiýa müdirligniň bilelikde guramagynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

TÄSIRLI GEÇEN MASLAHAT

Welaýat merkezi Balkanabat şäherindäki Nebitçileriň medeniýet köşgünde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi hem-de Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi maslahat geçirdiler. “Süýt mäzleriniň howply täze döremelerine garşy göreş çäreleriniň” biraýlygnyň çäklerinde geçirilen çärä alymlar, lukmanlar, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem-de welaýatymyzyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän gelin-gyzlar gatnaşdylar.

TÜRKMEN KEÇESINIŇ GÜLI OWADAN

Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda türkmen halkynyň asyrlaryň dowamynda döreden milli gymmatlyklaryny aýawly saklamak, olary ylmy esasda çuňňur öwrenmek ugrunda giň möçberli çäreler ýaýbaňlandyrylýar.

“Gülüň owadan”

Çeper elli, zähmetsöýer zenanlaryň arasynda yglan edilen
“Gülüň owadan” atly keçe bäsleşiginiň jemleýji tapgyry Awaza milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän “Daýanç” dynç alyş we sagaldyş merkezinde geçirildi

BÄSLEŞIK AWAZADA JEMLENDI

Pähim-paýhasy, döwleti dolandyrmakdaky ynsanperwerlige ýugrulan içeri we daşary syýasaty umumadamzat ykrarnamasyna eýe bolan Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen 2016-njy ýylyň «Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek» ýyly diýlip, yglan edilmegi çuň many-mazmuna eýedir. Bu ýyl bize geçmiş bilen şu günüň arabaglanyşygyny üpjün edýän milli ruhy-medeni hem-de taryhy gymmatlyklarymyzy hemmetaraplaýyn has içgin öwrenip, ony nesillerimize miras galdyrmaga, şonuň bilen birlikde-de, bu genji-hazynamyzy dünýä jemgyýetçiligine doly açyp görkezmäge giň mümkinçilik berýär.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2017      Email: zenan@mail.com