Balkan welaýaty

Edep—ynsan bezegi

            Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň wela­ ýat we Balkanabat şäher bölümleri «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Burnebitgazhyzmat» müdirliginiň tehniki wagyz ediş we durmuş maksatly hyzmatlar merkezinde «Edep—ynsan bezegi» atly wagyz-nesihat çäresini geçirdiler. Oňa nebitgaz ulgamynda zähmet çekýän zenanlar gatnaşdylar. Türkmen zenanlaryny edep-ekramlylyk bezeýär. Olar özleriniň edepliligi, akyl-paýhaslylygy bilen ýaşlara görelde bolmalydyr. Maş­ galada gyzlar edep-ekramly, arassaçyl, dogry sözli, eli çeper, milli ýörelgelerden baş çykar­ ýan adamlar edip ýetişdirilmelidir.

Baky bagtyň güwäsi

Garaşsyzlyk döwletimiziň berkararlygynyň, halkymyzyň agzybirliginiň mizemez esasy bolup durýar. Şonuň üçinem pederlerimiziň Garaşsyz döwlet gurmak baradaky arzuw-isleglerini, halkymyzyň guwanç-buýsanjyny we ak ertirlerimize bolan ynamyny özünde jemleýän Garaşsyzlyk baýramy şatlyk-şowhunly dabaralar we mynasyp zähmet üstünlikleri bilen garşylanýar. Ýurt Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllyk şanly baýramyna bagyşlanyp, welaýat merkezi Balkanabat şäherindäki «Aýly agşam» toý-dabaralary merkezinde geçirilen aýdym- -sazly çäre bagtyýar raýatlary üsti naz-nygmatly türkmen saçagynyň başyna jemledi.

Ýol—abat, il—abat

«Ýol hereketiniň howpsuzlygy—ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyga bagyşlanyp, «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Burnebitgazhyzmat» müdirliginiň tehniki wagyz ediş we durmuş maksatly hyzmatlar merkezinde geçirilen wagyz-ündew maslahatyna jemgyýetçilik guramalarynyň, saglygy goraýyş, medeniýet, nebitgaz ulgamlarynyň işgärleri we ýaşlar gatnaşdylar.

Zenan- zeminiň zynaty

Jemgyýetimizde türkmeniň öý-ojagynyň bezegi bolan mährem enelerimizdir gelin-gyzlarymyz baradaky alada esasy orunda durýar. Zenanlar bu gün zehini, başarnygy bilen durmuşymyzyň ähli ugurlaryndaky özgerişlere işjeň gatnaşýarlar, ösüp gelýän ýaş nesle asyllylygyň, edep-ekramlylygyň nusgasyny görkezýärler. Munuň şeýledigini Türkmenistan—rowaçlygyň Watany ýylynda geçirilýän dürli bäsleşiklerde hem görmek bolýar.

Arka­da­gyň paýha­syndan ak ýolla­ra rowa­na

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi bilen bilelikde guramaklarynda söhbetdeşlik geçirildi. «Arkadagyň paýhasyndan ak ýollara rowana» ady bilen geçirilen söhbetdeşlige kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynyň başlyklary, zenanlar guramasynyň işjeň agzalary, medeniýet, nebitgaz, saglygy goraýyş, bilim ulgamlarynyň işgärleri gatnaşdylar.

Töre bezeg haly-keçe

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň çeper elli, zähmetsöýer zenanlarynyň arasynda yglan eden «Gülüň owadan!» atly bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň Türkmenistanyň Zenanlar geňe­ şiniň welaýat bölümi bilen bilelikde guramaklarynda Balkanabat şäherindäki «Nebitçi» myhmanhanasynyň giň howlusynda geçirilen bäsleşige çeper elli zenanlaryň 44-si gatnaşdy.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com