Balkan welaýaty

Hormat-sarpanyň eýeleri

Bereket etrap häkimligi, TDP-niň etrap komiteti, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň etrap geňeşi Turkmenistan-BeýikÝüpek ýolunyň ýüregi ýyly mynasybetli zenanlaryň arasynda «Ahlak päkligi zenan mertebesiniň buýsanjydyr» ady bilen dabaraly çäre geçirdiler.Oňa halyçylar, tikinçiler,bilim, saglygy goraýyş we medeniýet ulgamlarynyň işgärleri hem-de ýaşlar gatnaşdylar.

ÇEPER ELLI, ŞIRIN DILLI ZENANLAR

Balkanabat şäherindäki «Bagt ojagy» toý dabaralary merkezinde «Ýylyň zenany» bäsleşiginiň şäher tapgyry geçirildi.Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Balkanabat şäher geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda geçirilen bäsleşige dürli ulgamlarda zähmet çekýän işewür zenanlar gatnaşdylar.

AJAÝYP KITABA BAGYŞLANAN BÄSLEŞIKLER

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan yglan edilen «Gahryman Arkadagyň kitaby-umumadamzat gymmatlygydyr» atly bäsleşigiň Türkmenbaşy etrap tapgyry geçirildi.Oňa etrabyň bilim, saglygy goraýyş we beýleki ulgamlarynyň işgärleri gatnaşdylar.

GYZYKLY BÄSLEŞIK

Balkan welaýat döwlet drama teatrynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň bilelikde yglan eden hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly gymmatly kitaby esasynda «Gahryman Arkadagyň kitaby umumadamzat gymmatlygydyr» at­ly bäsleşigiň Balkanabat şäher tapgyry ýokary ruhubelentlik ýagdaýynda geçdi.

GAHRYMAN ARKADAGYŇ KITABY UMUMADAMZAT GYMMATLYGYDYR

Welaýat döwlet drama teatrynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Balkanabat şäher geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda şeýle at bilen bäsleşik geçirildi. Oňa dürli kärde zähmet çekýän adamlar gat- naşdylar.

С ЛЮБОВЬЮ И ВДОХНОВЕНИЕМ

В концертном зале Культурно-спортивного комплекса ТКНПЗ завершился музыкально-литературный конкурс, организованный совместно профсоюзным объединением и женсоветом города Туркменбаши-«Gahryman Arkadagyň kitaby umumy adamzat gymmatlygydyr». Творческие состязания прош­ли в рамках первого этапа инициированной Национальным центром профсоюзов и Союзом женщин Туркменистана обще­государственной акции по широкой популяризации истори­ко-публицистического труда Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан - сердце Великого Шёлкового пути».

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com