AK ÝOLLARYŇ RÖWŞENI

Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda dӧwletimizde ilatyň saglygyny goramaga uly üns berilýär. Sebäbi, adamlaryň sagdyn durmuşy hemişe in wajyp meseleleriň biridir. Zyýanly endiklere garşy gӧreşmek, bedenterbiýäni we sporty ӧsdürmek ugrunda hormatly Prezidentimiziň alyp barýan işleri bütin dünýäde giň goldaw tapýar. Muny ӧz hatarynda 45 dӧwleti jemleýän sport guramasynyň-Aziýa Olimpiýa Geňeşiniň biziň ýurdumyza uly ynam bildirip, 2017-nji ýylda Aşgabatda Ýapyk binalarda we sӧweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny geçirmek baradaky karary kabul etmegi bilen hem düşündirmek bolýar. Çünki, bu Türkmenistanyň Prezidentiniň bedenterbiýäni we sporty ӧsdür¬mek boýunça alyp barýan syýasatynyň dünýä bileleşigi tarapyndan ykrar edilýändiginiň aýdyň nyşanydyr.
Ýurdumyzyň at-abraýyny dünýä ýaýjak, dostlarymyzy hasda köpeltjek Aşgabat Aziadasy «Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk» diýen şygar astynda geçer. Aziada 2017-niň oýunlaryna jemi 62 dӧwletden güýçli turgenleriň gatnaşmagynda sportuň 21 gӧrnüşi boýunça ýaryşlar guralar.
Golaýda, Türkmen oba hojalyk institutynda mugallymlaryň, talyp ýaşlaryň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de TKA-nyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramagynda «Ӧzgerişli ak ýollaryň rӧwşeni, sagdynlygyň, ruhubelentligiň gӧzbaşy» ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň teklibi bilen 2017-nji ýylyň Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly diýlip yglan edilmegine hem-de şu ýylda geçiriljek AşgabatAziadasyna gӧrülýän taýýarlyklara bagyşlanan dabaraly duşuşykda TKA-nyň welaýat birleşmesiniň guramaçylyk, medeni-kӧpçülik işleri bӧlüminiň müdiri Gylyçdurdy Haýdarow, şol bӧlümiň hünärmeni Güljemal Nazarowa, şu ýokary okuw mekdebiniň mugallymlary, kärdeşler arkalaşygynyň işjeň agzalary Rahmanberdi Gӧkle- ňow, Merdan Ataýew, meýletinçiler merkeziniň ýolbaşçysy Güljan Nazarowa dagylar çykyş etdiler. Çykyşlarda şu ýylyň mӧhüm syýasy wakalarynyň biri-Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna gӧrülýän taýýarlyklar, saýlawçylar bilen geçirilýän duşuşyklar, geçirilýän işlere kärdeşler arkalaşyklarynyň agzaiarynyň hem işjeň gatnaşýandyklary hakynda aýdyldy. Şeýle hem şu ýylyň ýene-de bir mӧhüm wakalarynyň biri bolan Aşgabat Aziadasy, türkmen sportuny ӧsdürmek babatda gurulýan desgalar, Türk¬menistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde tassyklanan, Aziada-2017-niň resmi keşbiniň bezeglerinde milliligimiziň esasy orun tutmagy: uç-gyraksyz çӧlüň belent alaňlarynyň üstünden geçip barýan düýeleriň kerweniniň, kenara urulýan deňiz tolkunlarynyň, türkmen halysynyň owadan nagyşlarynyň, meşhur türkmen taryhy ýadygärlikleriniň, şeýle hem häzirki zamanyň täze ajaýyp binalarynyň, haly gӧlleriniň, zergärçilik sungatynyň ӧnümleriniň şekilleriniň ýerleşdirilendigi, keşbiň jemlenmesiniň kem-kemden ýokary uçup barýan guşuň şekiline ӧwrülýändigi, munuň ӧzüniň ýurdumyzyň täze belentliklere, uly maksatlara ýetjekdiginiň aýdyňlyk bilen beýan edilendigi barada buýsançly gürrüňler edildi. Şeýle hem çykyşlarda Aşgabat Aziadasynyň tumary hӧkmünde alabaýyň saýlanyp alynmagynyň tӧtänden däldigi, hakykatdan hem alabaýyň wepaly dost we goragçydygy, güýçli hem-de gaýduwsyzdygy barada düşündiriş berildi, institutyň meýletinçiler merkezinde alnyp barylýan taýýarlyk işleri barada giňişleýin durlup geçildi.
Duşuşygy institutyň zehinli ýaşlaryndan düzulen «Bagtyýarlyk joşguny» aýdym-saz toparynyň gülleýän, gül açýan Watanymyzy, Gahryman Arkadagymyzy, uly derejelere gӧterilýän sportumyzy wasp edýän joşgunly aýdymlary bezedi.
Jumagül HOJAÝEWA, TKA-nyň welaýat birleşmesiniň pudaklar boýunça utgaşdyryjysy, Türkmenistanyň ussat mugallymy.
“Daşoguz habarlary”

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com