Geçirilýän çäreler

Keçe ýylysynyň ýakymy

«Adam eli, gyzyl gül» diýleni. Türkmen halysynyň Milli muzeýiniň dabaralar zalynda gyzyl-elwan gülli, şeýle-de ak keçeler öwşün atyp, göreniň gözüni egleýärdi. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň bilelikde guramagynda çeper elli, zähmetsöýer zenanlaryň arasynda yglan edilen «Gülüň owadan» atly bäsleşikde göreniň gözüni dokundyrýan bu gözellikleriň arasynda ýaňy gül basylan, güllenen we dürli nagyşlar salnyp taýýar edilen keçeler-de bar.

GÜLÜŇ OWADAN

Düýn şeýle at bilen Türkmen halysynyň muzeýinde Berkarar döwletimiziň bagtyýariyk döwrüniň çeper elli zenanlarynyň arasynda milli keçelerimizi taýýarlamak boýunça bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Zenanlar birieşiginiň Merkezi Geňeşiniň, «Türkmenhaly» Döwlet birleşiginiň bilelikde guran çäresine ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan çeper elli zenanlar gatnaşdylar.

СОХРАНЯЯ БОГАТОЕ КУЛЬТУРНОЕ, НАСЛЕДИЕ

Красочный смотр мастеров по изготовлению кошм под названием «Волшебные узоры» прошёл недавно в марыйском городском зале торжеств «Bagt köşgi». В нём приняли участие прославленные мастерицы из этрапов и городов велаята. Организованное велаятской организацией Союза женщин Туркменистана совместно с другими обществен­ными организациями при поддержке велаятского хякимлика, это творческое мероприятие прошло на высоком организационном уровне при большом стечении зрителей — ценителей культурного наследия туркменского народа.

Dünýä nusgalykdyr medeniýetimiz

   Türkmen medeniýeti dünýä nusgalykdyr. Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy netijesinde bagtyýarlyk döwrümizde türkmen medeniýeti has giň gerim bilen ösýär. Asylly däp-dessurlary berjaý etmekde, milli medeniýete hormat goýup, sungaty sarpalamakda hormatly Prezidentimiziň hut özi bize görelde. Gahryman Arkadagymyz medeniýet, sungat döredijilik işgärleri bilen duşuşyklarynda türkmen medeniýetiniň şan-şöhratyny dünýä doldurmak, şanly geçmişimizi, nurana şu günümizi beýan edýän iň gowy sungat eserlerini döretmek arkaly dünýä medeniýetine goşulyşmak barada belläp geçýär.

Честь и слава по труду

21 июля медицинские работники отмечают свой профессиональный праздник - День работников здравоохранения и медицинской промышлен­ности. В преддверии этой даты в Центре обще­ственных организаций состоялось праздничное мероприятие. Его организовали Союз женщин совместно с Национальным центром профсоюзов Туркменистана и Министерством здравоохранения и медицинской промышленности.

EL HÜNÄRLI IL GEZER

Güneşe baý tomus paslynyň häzirki günlerinde bagtyýar çagalaryň şatlykly sesleri abadan ýurdumyza gaýtalanmajak gözellik goşýar, öçmejek öwüşgin çaýýar. Ýurdumyzyň iň gözel künjekleriniň biri bolan Gökdere jülgesinde ýerleşýän çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezlerinde hem ir ertirden giç agşama çenli çagalaryň şadyýan gülki sesleri ýaňlanýar. Gökderäniň iň gözel ýerinde ýerleşýän merkezleriň biri-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň «Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezidir.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2017      Email: zenan@mail.com