Geçirilýän çäreler

BAGTYÝAR DÖWRÜŇ ZENANLARY

Änew şä­he­rin­de ýer­leş­ýän Türkme­nis­ta­nyň Mil­li “Ak bug­daý” muze­ýin­de “Ar­ka­dag­ly he­mi­şe­lik Bi­tarap ýur­duň buý­sanç­ly ze­nan­la­ry” ady bi­len mas­la­hat ge­çi­ril­di. Ahal we­la­ýat hä­kim­li­gi­niň, Türk­me­nista­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň we­la­ýat bir­leş­me­si­niň, Türk­me­nista­nyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň Ahal we­la­ýat bö­lü­mi­niň bi­le­lik­de gu­rama­gyn­da ge­çi­ri­len mas­la­ha­ta zenan­lar gu­ra­ma­sy­nyň işeň­ňir ag­zala­ry, eda­ra-kär­ha­na­lar­da zäh­met çek­ýän ze­nan­lar, mäh­rem ene­ler hem-de ta­lyp gyz­lar gat­naş­dy.

Saglyk—başymyzyň göwher täji

Welaýat kitaphanasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda wagyz-ündew maslahaty geçirildi. «Saglyk—başymyzyň göwher täji» diýen at bilen geçirilen wagyz-ündew maslahatyna medeniýet, bilim, saglygy goraýyş, nebitgaz ulgamlarynda, jemgyýetçilik guramalarynda zähmet çekýän zenanlar gatnaşdylar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň iň gymmatly baýlygy ynsan saglygydyr. Adamyň beden we ruhy saglygy barada döwlet derejesinde bimöçber alada edil - ýär.

Etrabyň çeper halyçylyk kärhanasynda bolan duşuşyk

 Etrabyň çeper halyçylyk kärhanasynda bolan duşuşyga ol ýerde zähmet çekýän ýaş gelin-gyzlaryň uly topary gatnaşdy. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň etrap bölüminiň, TMÝG-niň etrap Geňeşiniň bilelikde guramagynda geçirilen duşuşykda milli ýol-ýörelgelerimiz, maşgala gymmatlyklary barada gürrüň edildi, nepis halyçylyk sungatyny geljekki nesillere ýetirmekde çeper elli halyçylaryň alyp barýan işleriniň ähmiýeti hakynda aýratyn durlup geçildi. Duşuşykda türkmen gelin-gyzlaryny bezeýän ýagşy gylyk-häsiýetler, edep-ekramlylyk hakynda aýdylanlar uly täsirleri döretdi.

GYZ EDEBI — IL EDEBI

Ýakynda Gökdepe etrap häkimliginiň mejlisler jaýynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli wagyznesihat maslahaty geçirildi. Welaýat häkimliginiň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda bolan maslahata edara-kärhanalaryň, guramalaryň zähmetkeşleri, hukuk goraýjy edaralaryň wekilleri hem-de mährem eneler gatnaşdy.

Baky bagtyň binýady

Ýakynda Aşgabat şäher häkimliginiň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň hem-de Berkararlyk etrap Halk Maslahatynyň bilelikde guramagynda Gurbansoltan eje adyndaky Bagt köşgüniň mejlisler zalynda «Bi­ta­rap­lyk — bag­ty­ýar­ly­gyň bin­ýa­dy, milli kanunçylygyň kämilligi» atly duşuşyk geçirildi.

Habarlar

“Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli, şeýle hem berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň pähim-paýhasyndan dörän ylham çeşmelerinden ugur alyp,  Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde gurnamaklarynda “Dilde sena waspyň türkmen bedewi!” atly dabaraly gepleşik ýazgysy geçirildi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com