2021-nji ýyl,
«Türkmenistan – parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýyly

Geçirilýän çäreler

GYMMATLY KITAPDAN RUHLANYP

Ak bugdaý etrabynyň Gämi oba Medeniýet öýünde «Gahryman Arkadagyň kitaby umumadamzat gymmatlygydyr» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan yglan edilen bu bäsleşige dürli kärde işleýän öňdebaryjy zenanlar, şeýle-de kärdeşler arkalaşygynyň işjeň agzalary gatnaşdylar. Medeniýet öýüniň giň eýwanynda milli mirasymyzyň gymmatlyklaryndan we ajaýyp kitaplardan guralan sergi bolsa, bu ýere gelenlerde uly gyzyklanma döretdi.

DILLERDE AJAÝYP ESERIŇ WASPY

Watansöýüjilik, maşgala ojagyna wepalylyk, pähim-paýhaslylyk, edep-ekramlylyk türkmen zenanlarynyň adyny we mertebesini müňýyllyklaryň dowamynda ýokary derejelere göterip gelýän milli aýratynlyklardyr. Häzirki döwürde türkmen gelin-gyzlarynyň bu asylly häsiýetleri ahlak gözelliginiň ajaýyp nusgasyna öwrülip, Tug ýaly belende göterilýär. Zenanlarymyzyň süňňüne siňen bu milli häsiýetler, aýratynlyklar arkaly ýaş nesilleriň kalbynda şan-şöhratdan doly geçmişimize, şu günümize buýsanç, geljegimize ynam terbiýelenýär.

RUHY GYMMATLYGA SARPA

Golaýda Aşgabat şäher häkimliginiň «Bagt» köşgi toý-dabaralary merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň guramagynda paýtagtymyzyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän işewür zenanlaryň arasynda hormatly Prezidentimiziň çuň paýhasyndan dörän «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň esasynda «Gahryman Arkadagymyzyň kitaby umumadamzat gymmatlygydyr» atly bäsleşigiň Aşgabat şäheri boýunça jemleýji tapgyry geçirildi. Bäsleşige Aşgabat şäheriniň etraplary boýunça ýeňiş gazanan zenanlar gatnaşdylar.

Hoşniýetli gatnaşyklar Milli gymmatlygyň sarpasy dabaralanýar

«Türkmennebit» döwlet konserniniň kärdeşler arkalaşygynyň komitetiniň we zenanlar guramasynyň bilelikde guramaklarynda «Burnebitgazhyzmat» müdirliginiň tehniki wagyz ediş we durmuş maksatly hyzmatlar merkezinde «Arkadagyň «Açyk gapylar» syýasaty rowaçlanýar» atly dabaraly maslahat geçirildi. Oňa nebitgaz ulgamynyň işgärleri we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Ajaýyp döwrümiziň bagtyýar zenanlary

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde zenanlar hakyndaky alada ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan esasy ugurlarynyň biridir. «Mähriban enelerimize, gelin-gyzlarymyza sarpa goýmak, olaryň mertebesini belent tutmak, edep-ekramyna, durmuş ýörelgelerine aýratyn söýgi we hormat bilen garamak müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan milli dessurymyzdyr» diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtaýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe özboluşly öwüşgine eýe bolan bu ajaýyp ýol-ýörelge her bir zenany begendirýär, buýsandyrýar.

Bäsleşik geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda. ähli ulgamlary döwrebaplaşdyrmak, kämilleşdirmek babatda başlangyçlar esasynda ýurdumyzda düýpli özgertmeler amala aşyrylýar.
Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynda halypa-şägirtlik ýoly, dost-doganlyk gatnaşyklary, däp-dessurlarymyzyň milli özboluşlylygy hakynda ýatlamalar, taryhy gürrüňler, rowaýatlar, durmuş wakalary çeper beýan edilipdir.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2021      Email: tzb@online.tm