Geçirilýän çäreler

BAGTYÝAR ZENANLARYŇ ŞANYNA

Welaýatymyzda Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk dabaralaryna giň gerim berildi. Edarakärhanalarda, guramalarda, medeni ojaklarda geçirilýän dabaralara bagtyýar gelin-gyzlar, mährem eneler ruhubelentlik bilen gatnaşýar. Ak bugdaý etrabyndaky «Nowruz ýaýlasynyň ak öýi» binasynyň dabaralar jaýynda bolan dabara şowhunly baýramçylyk şüweleňleriniň üstüni ýetirdi.

Талып гозели–2020

Главная награда конкурса – у студентки медицинского вуза Очередной межвузовский конкурс под названием «Талып гозели» состоялся в туркменской столице с участием представительниц студенческой молодёжи, которые стали победительницами предшествующих этапов, прошедших непосредственно в самих высших учебных заведениях. Местом проведения этого заключительного конкурсного мероприятия стал столичный киноконцертный центр «Туркменистан», где на несколько часов воцарилась атмосфера ежегодного праздничного посвящения Международному женскому дню 8 Марта.

Гордимся своей нейтральной отчизной

Гордимся своей нейтральной отчизной – с чувством высокого достоинства говорят женщины Туркменистана – участницы праздничного маслахата, посвящённого Международному дню 8 Марта

UKYP-BAŞARNYKLARYNY GÖRKEZDILER

Şu günler Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň her ýyl yglan edýän «Ýylyň zenany» bäsleşiginiň deslapky tapgyrlary işjeň ýagdaýda dowam edýär. Oňa jemgyýetçilik durmuşynyň dürli ugurlarynda döredijilikli zähmet çekýän gelin-gyzlar gatnaşmak bilen, olar türkmen zenanlarynyň ajaýyp döwrümize, bagtyýar durmuşymyza, hormatly Prezidentimiziň özleri hakyndaky çynlakaý aladalaryna hoşallyklaryny ukyp-başarnyklary, görkezme çykyşlary bilen beýan edýärler.

BERKARAR ÝURDUŇ BAGTYÝAR GÖZELLERI

BERKARAR ÝURDUŇ BAGTYÝAR GÖZELLERI

  •  
  •  

  Bäsleşigiň etrap tapgyry

    Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen, türkmen gelin-gyzlaryna, zenanlaryna uly sarpa goýulýar. Olaryň jemgyýetde mynasyp orna, bagtyýar durmuş eşretlerine eýe bolmaklary ugrunda uly işler amala aşyrylýar. Hormatly Prezidentimiziň bel­leý­şi ýa­ly, Wa­ta­ny­myz­da giň ge­rim­li iş­le­ri ama­la aşyr­mak­da, ösüp gel­ýän ýaş nesli milli däplerimize we adatlarymyza laýyk terbiýelemekde, maşgala mukaddesliklerimizi hem-de jemgyýetimiziň jebisligini berkitmekde zenanlarymyzyň ägirt uly hyzmatlary bar.

  Pages

  © TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com