Geçirilýän çäreler

Baky bagtyň binýady

Ýakynda Aşgabat şäher häkimliginiň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň hem-de Berkararlyk etrap Halk Maslahatynyň bilelikde guramagynda Gurbansoltan eje adyndaky Bagt köşgüniň mejlisler zalynda «Bi­ta­rap­lyk — bag­ty­ýar­ly­gyň bin­ýa­dy, milli kanunçylygyň kämilligi» atly duşuşyk geçirildi.

Habarlar

“Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli, şeýle hem berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň pähim-paýhasyndan dörän ylham çeşmelerinden ugur alyp,  Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde gurnamaklarynda “Dilde sena waspyň türkmen bedewi!” atly dabaraly gepleşik ýazgysy geçirildi.

BAGTYÝAR ZENANLARYŇ ŞANYNA

Welaýatymyzda Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk dabaralaryna giň gerim berildi. Edarakärhanalarda, guramalarda, medeni ojaklarda geçirilýän dabaralara bagtyýar gelin-gyzlar, mährem eneler ruhubelentlik bilen gatnaşýar. Ak bugdaý etrabyndaky «Nowruz ýaýlasynyň ak öýi» binasynyň dabaralar jaýynda bolan dabara şowhunly baýramçylyk şüweleňleriniň üstüni ýetirdi.

Талып гозели–2020

Главная награда конкурса – у студентки медицинского вуза Очередной межвузовский конкурс под названием «Талып гозели» состоялся в туркменской столице с участием представительниц студенческой молодёжи, которые стали победительницами предшествующих этапов, прошедших непосредственно в самих высших учебных заведениях. Местом проведения этого заключительного конкурсного мероприятия стал столичный киноконцертный центр «Туркменистан», где на несколько часов воцарилась атмосфера ежегодного праздничного посвящения Международному женскому дню 8 Марта.

Гордимся своей нейтральной отчизной

Гордимся своей нейтральной отчизной – с чувством высокого достоинства говорят женщины Туркменистана – участницы праздничного маслахата, посвящённого Международному дню 8 Марта

UKYP-BAŞARNYKLARYNY GÖRKEZDILER

Şu günler Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň her ýyl yglan edýän «Ýylyň zenany» bäsleşiginiň deslapky tapgyrlary işjeň ýagdaýda dowam edýär. Oňa jemgyýetçilik durmuşynyň dürli ugurlarynda döredijilikli zähmet çekýän gelin-gyzlar gatnaşmak bilen, olar türkmen zenanlarynyň ajaýyp döwrümize, bagtyýar durmuşymyza, hormatly Prezidentimiziň özleri hakyndaky çynlakaý aladalaryna hoşallyklaryny ukyp-başarnyklary, görkezme çykyşlary bilen beýan edýärler.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: tzb@online.tm