Geçirilýän çäreler

BERKARAR ÝURDUŇ BAGTYÝAR GÖZELLERI

BERKARAR ÝURDUŇ BAGTYÝAR GÖZELLERI

  •  
  •  

  Bäsleşigiň etrap tapgyry

    Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen, türkmen gelin-gyzlaryna, zenanlaryna uly sarpa goýulýar. Olaryň jemgyýetde mynasyp orna, bagtyýar durmuş eşretlerine eýe bolmaklary ugrunda uly işler amala aşyrylýar. Hormatly Prezidentimiziň bel­leý­şi ýa­ly, Wa­ta­ny­myz­da giň ge­rim­li iş­le­ri ama­la aşyr­mak­da, ösüp gel­ýän ýaş nesli milli däplerimize we adatlarymyza laýyk terbiýelemekde, maşgala mukaddesliklerimizi hem-de jemgyýetimiziň jebisligini berkitmekde zenanlarymyzyň ägirt uly hyzmatlary bar.

  Bagtdan paýly zenanlar

  Mukaddes ojaklaryň bezegi bolan zenanlaryň mertebesini belent tutmak nesilden-nesle geçip, bagtyýarlyk döwrümizde has-da rowaçlanýan asylly ýörelgämizdir. Milli ýörelgelerimizi dabaralandyrmakda, agzybirligimizi pugtalandyrmakda, gadymy mirasymyzy, däp- -dessurlarymyzy ýaş nesillere öwretmekde, kä- milleşdirmekde, ýaş nesli halal, zähmetsöýer, watansöýüji ruhda terbiýelemekde zenanlarymyzyň tutýan orny örän uludyr.

  ZENAN MERTEBESI — — DÖWLET SYÝASATY

  Güneşli Diýarymyzda zenanlaryň hukuklaryny we ata-babalarymyzdan miras galan milli däp-dessurlarymyzy, edep-ekramlylygy, ahlaklylygy, türkmeniň milli ýol-ýörelgelerini wagyz-nesihat etmek maksady bilen Mary şäherindäki jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebinde zenanlaryň arasynda täsirli çäre geçirildi. “Zenan mertebesi — döwlet syýasaty” ady bilen dabaralandyrylan bu çäräni orta hünär okuw mekdebi şäher zenanlar geňeşi bilen bilelikde gurady. Ony orta hünär okuw mekdebiniň zenanlar guramasynyň başlygy Altyn Gaşlakowa alyp bardy.

  ZE­NAN SAR­PA­SY

          Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen, türkmen halky uly zähmet üstünlikleri bilen öňe barýar. Ýurdumyzyň ähli pudaklarynda hem bolşy ýaly, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezinde hem bu günki gün hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri we daşary syýasat ugurlaryndaky üstünlikler ilat arasynda mynasyp wagyz edilýär.

  Wa­gyz - ne­si­hat çä­re­leri. GYZ EDEBI TÄMIZLIKDIR

  Go­laý­da Ma­ry ne­bit­gaz or­ta hü­ när okuw mek­de­bi­niň mej­lis­ler zalyn­da “Gyz ede­bi tämiz­lik­dir” di­ýen at bi­len wa­gyz-ne­si­hat çä­re­si ge­çi­rildi. Ze­nan ede­bi bi­len bag­la­ny­şyk­ly çä­rä­ni Ma­ry şä­her hä­kim­li­gi bi­len ne­bit­gaz or­ta hü­när okuw mek­debi­niň ze­nan­lar gu­ra­ma­sy bi­le­lik­de gu­ra­dy. Bu da­ba­ra mäh­rem ene­ler Al­tyn Mäm­me­do­wa, Oraz­bi­bi Bä­ şi­mo­wa, Sül­gün To­ru­mo­wa şeý­le hem mek­de­biň ta­lyp gyz­la­ry we zenan mu­gal­lym­la­ry gat­naş­dy­lar.

  Pages

  © TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: tzb@online.tm