Geçirilýän çäreler

ВПЕРЁД, К МАСТЕРСТВУ!

Под таким девизом в Центре общественных организаций Туркменистана
состоялась встреча спортсменов и волонтёров.

WAGYZ-NESIHAT EDILDI

Änew şäherindäki Medeniýet öýünde bolan wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň bilelikde guramagynda geçirilen çärä welaýatymyzyň günbatar sebit etraplaryndan zenanlar gatnaşdylar.

NESILLERIMIZE MIRAS

Şeýle at bilen Änew şäherindäki Medeniýet öýünde baýramçylyk duşuşygy geçirildi. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Ahal welaýat häkimliginiň bilelikde guramagynda geçirilen bu çäre Halkara zenanlar gününe bagyşlandy. Oňa zenanlar guramalarynyň işjeň agzalary, edara-kärhanalarda zähmet çekýän gelin-gyzlar hem-de mährem eneler gatnaşdylar. Ýurdumyzyň welaýatlaryndan gelen zenanlar bolsa baýramçylyk duşuşygynyň iň arzyly myhmanlary boldular.

GYZYKLY GEÇEN BÄSLEŞIK

Ýakynda Halkara zenanlar güni mynasybetli paýtagtymyzda ýerleşýän Çagalar awtoşäherçesinde Aşgabat şäherindäki orta mekdepleriň V, VI, VII synplarynda okaýan okuwçy gyzlaryň arasynda ýol hereketiniň howpsuzlygy boýunça bäsleşik geçirildi.

Mirasyň bezegi türkmen zenany

Ýazlar bilen zenanlaryň arasynda meňzeşlik bar diýilýär. Eýsem, bu meňzeşlik nämedekä?! Olaryň ikisiniň hem gözelligindemikä ýa-da zenanlaryň kalbynyň tebigatdaky özgerişlikleri inçeden duýýanlygyndamyka?! Ýazlar bilen zenanlaryň arasyndaky meňzeşlik olaryň ikisinde hem kimdir birine ömri, ýaşaýşy bagyş etmegi başarýanlygynda bolsa gerek.

Zenan — Zeminiň zynaty

Pasyllaryň soltany, gül-gülälekli baharyň türkmen topragyna gelşi üýtgeşik. Bahar her ýylda Zemine ylham bolup gelýär. Bahar pasly dokan nepis halysyny baýyrlaryň egnine atyp, onuň ýüzüne nepis gülleri çitýär. Aslynda, baharyň özi — zenan ýaly duýguçyl, näzik hem gözel. Ajaýyp pasylda Halkara zenanlar güni özüniň üýtgeşik şowhuny, dabarasy, gözelligi bilen gelýär. Bahar bagtyň hem gözelligiň pasly. Gözellik bilen zenanlar bir bitewüdir. Bu pasylda ýaşaýşyň ýaraşygy artyp, ene tebigat täsin görke gelýär. Gülzarlyga beslenip gelýän bahar pasly hem öz gözelligini ene mährinden alýar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com