2021-nji ýyl,
«Türkmenistan – parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýyly

Geçirilýän çäreler

DOKMA DOKAR ELLERI

TMÝG-niň Mer­ke­zi Ge­ňeşi­niň, Türk­me­nis­ta­nyň Dok­ma se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi­niň, Türk­menis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň bi­le­lik­de gura­ma­gyn­da Ber­ka­rar döw­le­ti­miziň bag­ty­ýar­lyk döw­rü­niň çe­per el­li dok­ma­çy ge­lin-gyz­la­ry­nyň ara­syn­da “Dokma do­kar el­lerim” at­ly bäs­le­şik ge­çi­ril­di. We­la­ýat ýaş­lar ge­ňe­şi­niň mejlis­ler za­lyn­da ge­çi­ri­len bäs­le­şi­giň we­la­ýat tap­gy­ry tu­ruw­baş­dan şow­hun­ly bo­lup, eli çe­per gyz-gelin­ler şert­le­riň 4-si bo­ýun­ça başar­nyk­la­ry­ny gör­kez­di­ler.

Küşt depip,gazal çekildi hazaryň kenarynda

     Türkmenistan—rowaçlygyň Watany ýyly mynasybetli «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda «Küşt depip, gazal çekeliň rowaçlanýan Diýarda!» atly dabaraly çäre geçirildi. Gahryman Arkadagymyzyň: «Milli tans döredijiligini küştdepdisiz göz öňüne getirmek mümkin däl.«Küştdepdi» tansy türkmen sungatynyň özboluşly çeper keşbi-idealydyr.

Watançy nesli kemala getirmek — enäniň belent wezipesi

Daşoguz welaýatynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atlу kitabyna bagyşlanan giň gerimli jemgyýetçilik çäreleri ýokary ruhubelentlik ýagdaýynda geçirildi. Bu çäreleri Zenanlar guramasynyň Merkezi geňeşi, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli mer­kezi hem-de Daşoguz welaýatynyň häkimligi guradylar.

Воспитание патриотичного поколения — высокая миссия матери

В Дашогузском велаяте в атмосфере всеобщей воодушевлённости прошли общественные мероприятия, посвящённые книге Президента Гурбангулы Бердымухамедова «Поклонение матери — преклонение перед святыней». Организаторами выступили Центральный совет Союза женщин, Национальный центр профсоюзов, хякимлик Дашогузского велаята.

ÇEKELEŞIKLI GEÇEN BÄSLEŞIK

Düýn Aşgabat şäheriniň 11-nji Saglyk öýünde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň bilelikde guramagynda ýurdumyzyň saglygy goraýyş pudagynyň işgärleriniň arasynda «öý-ojagyň gelşigi — kümüş saçly eneler» atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi. Bäsleşik ýurdumyzyň welaýatlarynyň, şeýle hem paýtagtymyzyň çäginde geçirilip, onda tapawutlananlar ýaryşyň döwlet tapgyryna gatnaşmaga mümkinçilik aldylar.

Belent sarpadan nyşan

Hormatly Prezidentimiziň «Enä tagzym-mukaddeslige tagzym» atly kitabynyň halkymyza gowuşmagy şatlykly waka öwrüldi. Bu ajaýyp eser her bir ynsany mähir ummanyna atarýar, ene hakda ýakymly oýpikirlere batyrýar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2021      Email: tzb@online.tm