Geçirilýän çäreler

GYMMATLY MASLAHATLAR BERILDI

Golaýda Daşogzuň lukmançylyk orta okuw mekdebinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de TKA-nyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda «ӧzgerişli ak ýollaryň rӧwşeni, sagdynly¬gyň, ruhubelentligiň gӧzbaşy» ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

BARHA DABARALANÝAR

Hormatly Prezidentimiziň yglan eden Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda ýurdumyzda kӧpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ӧsdürmekde uly tutumly işler durmuşa geçirilýär. Bu babatda biziň welaýatymyzda hem sport çäreleridir bäsleşikleri giňden ýaýbaňlandyrylýar.

BARHA DABARALANÝAR

Hormatly Prezidentimiziň yglan eden Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda ýurdumyzda kӧpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ӧsdürmekde uly tutumly işler durmuşa geçirilýär. Bu babatda biziň welaýatymyzda hem sport çäreleridir bäsleşikleri giňden ýaýbaňlandyrylýar.

BAÝRAMÇYLYK ŞÜWELEŇI

Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli çäreler Ahal welaýatynyň hem ähli künjegini gurşap aldy. Edara-kärhanalar, guramalar tarapyndan guralýan baýramçylyk çäreleri milli öwüşginliligi bilen tapawutlanýar. Welaýat merkezi Änew şäherindäki «Bagt ýyldyzy» toý mekanynda guralan «Mawy yşyk» dabarasy hem munuň şeýledigini aýdyňlygy bilen görkezdi.

ÇEKELEŞIKLI GEÇEN ÝARYŞLAR

Golaýda Daşoguz şäherindäki 1-nji orta mekdepde «Türkmenistan sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy» atly VIII spartakiadanyň çäklerinde sportuň gandbol gӧrnüşi boýunça şäherdäki orta mekdepleriň okuwçy oglan-gyzlarynyň arasynda ӧrän gyzykly ýaryş geçirildi. Ony Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Daşoguz şäher bӧlümi, welaýat sport baradaky komiteti, Baş bilim müdirligi, «Türkmenistan» ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň şäher bӧlümi, ylym-bilim işgärleriniň KA-nyň şäher geňeşi gurady.

BAÝRAMÇYLYGA BAGYŞLANDY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesiniň, Gökdepe etrap häkimliginiň bilelikde guramagynda Gökdepe etrabynyň «Babarap» toý mekanynda «Arkadagyň ak ýollary—buýsanjymyz Garaşsyzlyk» atly aýdym-sazly dabara ýurdumyzyň baş baýramynyň şanyna guralan guramaçylykly medeni çäreleriň biri boldy.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com