Geçirilýän çäreler

Maşgalanyň söýesi zenan

Maşgala — jemgyýetiň esasy söýesi. Ol nesil daragtynyň gülläp, dowamat-dowam bolmagy. Hormatly Prezidentimiziň maşgala agzybirligi baradaky atalyk aladasy netijesinde abadan maşgalanyň kämil jemgyýetiň özenidigi bagtyýar döwrümizde has-da aýdyňlygy bilen duýulýar. Ýurdumyzda zenanlara aýratyn hormat goýulýar, olar üçin işlemäge, döretmäge, sagdyn nesilleri ösdürip ýetişdirmäge uly mümkinçilikler döredilýär.

«Zenanlar — biziň Watanymyzyň buýsanjydyr!»

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi zenanlaryň başarnygyny we ukybyny açyp görkezmek maksady bilen Watanymyzyň hem halkymyzyň öňünde guwandyryjy işleri bitirýän zenanlaryň waspyny ýetirýän «Zenanlar — biziň Watanymyzyň buýsanjydyr!» atly dürli ugurlar boýunça fotosuratlar bäsleşigini geçirdi. Olar «Täze obanyň bagtyýar zenanlary», «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň bilimli ýaşlary», şeýle-de «Ojagyň saýasy zenan» atly ugurlardyr. Bäsleşikde ýeňiji bolan Arslan Müllikowyň, Gündogdy Garaýewiň, Merdan Orazowyň, Magaran Allahgulyýewiň suratlaryny hödürleýäris.

KEÇÄM-KEŞDELI DÜNÝÄM

Gözellik dünýäsiniň täsiri uç-gyraksyz umman ýaly. Gözellige dideleň kaklyşanda seni erksiz öz dünýäsine alyp gidýär. Ene-mamalarymyzyň paýhas eleginde gaýnap, sünnälenen her bir milli mirasymyz ynsan göwnüni gözellige aşyk edýär. Şeýdibem, gözellikleriň melul ediji dünýäsine seýrana çykýarsyň. Bu gezegem şeýle boldy.

HÜNÄR BÄSLEŞIGI

Ýurdumyzyň dünýä dolýan ösüşli-özgerişli keşbini synlamagyň lezzeti bir başga. Ol ynsan kalbynyň watansöýüjiligini, zähmete bolan höwesini has-da artdyrýar. Şeýle bagtyýar günlerde toýlanmaga taýýarlyk görülýän Garaşsyzlygymyzyň 25 ýyllygynyň dabaralary ýatdan çykmajak ýakymly waka öwrülýär.
Halkymyz bu şanly baýramçylygy zahmet üstünliklerine besleýärler. Diýarymyzda giňden ýaýbaňlanýan baýramçylyk dabaralary halkymyzyň şatlyk-şowhuny bilen dowam edýär.

TÜRKMEN KEÇESINIŇ GÜLI OWADAN

Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda türkmen halkynyň asyrlaryň dowamynda döreden milli gymmatlyklaryny aýawly saklamak, olary ylmy esasda çuňňur öwrenmek ugrunda giň möçberli çäreler ýaýbaňlandyrylýar.

“Gülüň owadan”

Çeper elli, zähmetsöýer zenanlaryň arasynda yglan edilen
“Gülüň owadan” atly keçe bäsleşiginiň jemleýji tapgyry Awaza milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän “Daýanç” dynç alyş we sagaldyş merkezinde geçirildi

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2017      Email: zenan@mail.com