Geçirilýän çäreler

SAZ-SÖHBEDE UTGAŞDY

Kaka şäherindäki «Berkarar» toý mekanynda bolan şowhunly dabara mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 25 ýyllyk baýramçylygyna bagyşlandy. Kaka etrap häkimliginiň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň, Zenanlar birleşiginiň etrap bölüminiň, ylym we bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap Geňeşiniň hem-de etrap medeniýet bölüminiň bilelikde guramaklarynda geçirilen baýramçylyk dabarasy köp adamly boldy.

Dokmaçylaryň döwresinde

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň bilelikde guramagynda «Berkarar döwletimiziň buýsanjy siz, zenanlar!» atly baýramçylyk dabarasy geçirildi. Ruhabat dokma toplumynda geçirilen dabara dokmaçy gelin-gyzlar, kümüş saçly mährem eneler hem-de döredijilik işgärleri gatnaşdylar. Şahyrlar özüniň Watanymyza buýsanjy, Gahryman Arkadagymyza çuňňur hormatyny beýan edip döreden goşgularyny okadylar.

Bahar hem mähir baýramynda

Şu günler ýurdumyzyň çar künjünde ýetip gelen Halkara zenanlar baýramy mynasybetli geçirilýän dabaralar giň gerim alýar. Düýn şeýle çäreler ýurdumyzyň jemgy ýetçilik guramalary toplumynyň mejlisler jaýynda, Döwlet medeniýet merkeziniň döwlet kitaphanasynda, Türkmen halysynyň milli muzeýinde geçirildi. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde geçiren baýramçylyk dabarasy «Zeminiň görki siz, bagtyýar zenanlar!» diýlip atlandyryldy.

Belent sarpanyň nyşany

Ýakynda Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly hemde Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň “Toý mekanynda” Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi

“ÝYLYŇ ZENANY” — DÖWRÜŇ ÖŇDEBARYJY GÜÝJI

Zenanlara, çagalara çuňňur hormatyň nyşanyna öwrülen, söýgini, maşgala agzybirligini, päk ahlaklylygy şöhlelendirýän baýramçylyk hökmünde durmuşymyzda mynasyp orun eýeleýän 8­nji martda Halkara zenanlar gününi ýaýbaňlandyrmak boýunça her ýylda döwlet we sebit derejesinde çäreler toplumy geçirilýär. Ýurdumyzyň Zenanlar birleşiginiň başlangyjy bilen, «Ýylyň zenany»,
«Ýylyň maşgalasy» ýaly bäsleşikler,

Zenanlar — Zemin zynaty

ajaýyp durmuşymyzyň bezegi, gözelligiň, edepliligiň nusgasy bolan zenanlar jemgyýetimizde möhüm orny eýeleýärler. ýurdumyzda türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň merkezi geňeşi tarapyndan her ýylda geçirilýän «ýylyň zenany» atly bäsleşikde hem bu hakykat aýdyň beýanyny tapýar. golaýda bu gyzykly we täsirli bäsleşigiň welaýat tapgyrlary ýokary ruhubelentlik ýagdaýynda geçirildi. oňa şirin zybanly, elleri çeper, dürli kesp-kärlerde göreldeli zähmet çekýän gyz-gelinleriň köp sanlysy gatnaşdy. olar bäsleşigiň şertlerini ýerine ýetirmekde özleriniň ukypbaşarnyklaryny görkezdiler.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com