Geçirilýän çäreler

BÄSLEŞIK AWAZADA JEMLENDI

Pähim-paýhasy, döwleti dolandyrmakdaky ynsanperwerlige ýugrulan içeri we daşary syýasaty umumadamzat ykrarnamasyna eýe bolan Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen 2016-njy ýylyň «Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek» ýyly diýlip, yglan edilmegi çuň many-mazmuna eýedir. Bu ýyl bize geçmiş bilen şu günüň arabaglanyşygyny üpjün edýän milli ruhy-medeni hem-de taryhy gymmatlyklarymyzy hemmetaraplaýyn has içgin öwrenip, ony nesillerimize miras galdyrmaga, şonuň bilen birlikde-de, bu genji-hazynamyzy dünýä jemgyýetçiligine doly açyp görkezmäge giň mümkinçilik berýär.

BAÝRAMÇYLYK SERGISI

Diýarymyzda rysgal-berekediň baýramy hasaplanýan Galla baýramy mynasybetli dabaraly çäreler giň gerime eýe bolýar. Baýramçylyk çärelerinde guşgursak däneden taýýarlanylýan çörek we çörek önümleri barada giňişleýin gürrüň edilýär.

OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

Nowjuwan Hazaryň türkmen kenaryna bezeg berip oturan «Awaza» тіlli syýahatçylyk zolagyndaky «Berkarar» myhmanhanasynda, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň bilelikde guramaklarynda, ilkinji lukmançylyk kömegini bermegiň usullaryna bagyşlanan okuw-maslahaty geçirildi. Oňa dürli ugurlarda zähmet çekýän zenanlar gatnaşdylar.

Aşgabatda Zenanlaryň arasynda Sagdyn durmuş ýörelgelerini ündemek, maşgala agzybirligini saklamak, ahlaklylygy, türkmeniň milli ýol-ýörelgelerini wagyz etmek barada çäre geçirildi

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň edara binasynda 2016-njy ýylyň 22-nji iýunynda ýurdumyzyň serhetýaka etraplaryndan gelen işjeň zenanlar bilen bilelikde wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň bilelikde gurnamaklarynda lukmandan deslapky ilkinji kömegi bermek barada Daşoguz welaýaty boýunça okuwy

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi hem-de Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti bilelikde “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň kanuny esaslanyp ýurdumyzyň welaýatlarynda lukmandan deslapky ilkinji kömegi bermek boýunça okuwlary geçirmek meýilleşdirdiler.

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň bilelikde gurnamaklarynda lukmandan deslapky ilkinji kömegi bermek barada Balkan welaýaty boýunça okuwy

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi hem-de Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti bilelikde “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň kanuny esaslanyp ýurdumyzyň welaýatlarynda lukmandan deslapky ilkinji kömegi bermek boýunça okuwlary geçirmek meýilleşdirdiler.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2017      Email: zenan@mail.com