Geçirilýän çäreler

WATANSÖÝÜJILIGIŇ BEÝIK ESERI

Golaýda ýurdumyzyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň guramagynda «Gahryman Arkadagymyzyň kitaby umumadamzat gymmatlygydyr» atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi. Oňa etrap-şäherlerde, welaýatlarymyzda hem-de paýtagtymyz Aşgabatda bu bäsleşigiň deslapky tapgyrlarynda ýeňiji bolan gelin-gyzlar gatnaşdylar. Jemleýji bäsleşigiň ilkinji şertine до­га, gelin-gyzlar milli Liderimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly gymmatly eserinden bir parçany labyzly okadylar, ýatdan aýtdylar.

BAHARDAN NUSGALY ZENANLAR

Düýn, bahar  paslynyň  ilkinji  güni Türkmenistanyň  Zenanlar  birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň  yglan  eden  “Ýylyň zenany" bäsleşiginiň  jemleýji  tapgyry geçirildi. Ýurdumyzyň  jemgyýetçilik  guramalarynyň  binasynda  bäsleşigiň geçirilýän  ýeri ajaýyp  bahary ýadyňa  salýar.

Bäsleşik geçirildi

Golaýda Daşoguz welaýatynyň Atçylyk toplumynda ýerleşýän «Bedew» toý mekanynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda, Halkara zenanlar güni mynasybetli, ýurdumyzyň dokma pudagynda zähmet çekýän zenanlaryň arasynda yglan edilen «Bagtyýarlyk döwrüniň çeper elli zenanlary» atly baýramçylyk bäsleşiginiň deslapky tapgyry geçirildi.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ТУРА

В городе Балканабат прошёл творческий кон­курс, организованный велаятским объединением профсоюзов и городским Генгеши Союза женщин Туркменистана.

Основной задачей город­ского тура состязания стало раскрытие темы, идеи и со­держания книги Аркадага «Туркменистан-сердце Великого Шёлкового пути». На красочно оформленной сцене велаятского государ­ственного драматического театра участники конкурса-люди разных профессий-продемонстрировали свои творческие способности.

ÇEPER ELLI, ŞIRIN DILLI ZENANLAR

Balkanabat şäherindäki «Bagt ojagy» toý dabaralary merkezinde «Ýylyň zenany» bäsleşiginiň şäher tapgyry geçirildi.Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Balkanabat şäher geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda geçirilen bäsleşige dürli ulgamlarda zähmet çekýän işewür zenanlar gatnaşdylar.

AJAÝYP KITABA BAGYŞLANAN BÄSLEŞIKLER

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan yglan edilen «Gahryman Arkadagyň kitaby-umumadamzat gymmatlygydyr» atly bäsleşigiň Türkmenbaşy etrap tapgyry geçirildi.Oňa etrabyň bilim, saglygy goraýyş we beýleki ulgamlarynyň işgärleri gatnaşdylar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com