Geçirilýän çäreler

MILLILIGIŇ ŞUGLASY

Pasyllaryň soltany bolan bahar paslynyň gelmegi bilen ýaşyl begrese bürenen tebigatyň özboluşly gözel keşbi, baglaryň pyntyk ýaryp, ak gülleriň patrak ýaly açylmagy, mymyjak bahar şemalynyň öwsüp göwünleri götermegi her bir ynsanyň kalbyny heýjana salýar.

Dessegül Orazgylyjowa “Talyp Gözeli - 2016” Diýen Ada Mynasyp Boldy

Türkmen döwlet medeniýet institutynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy we Zenanlar birleşigi bilen bilelikde ýokary okuw mekdepleriniň arasynda her ýylda guraýan “Talyp gözeli” bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi.
Halkara zenanlar gününe bagyşlanyp geçirilen bu bäsleşige öň ýurduň ýokary okuw mekdeplerinde geçirilen bäsleşigiň ýeňiji bolan gyzlary gatnaşdylar.

Döwrümiziň guwanjy, görki zenanlar

Älem-jahany läle-reýhana bezäp, ýurdumyza bahar geldi. Bu paslyň gelmegi bilen ak ýagyşdan hünji seçýän, Ýer ýüzüne älemgoşar nagyşly maýsalardan gözellik paýlaýan ajaýyp bahar ynsan kalbyny ýagşy duýgulara besleýär. Bahar güllerinden ilkinji boglan çemenler bolsa mähriban enelerimize, uýalarymyza, gyzlarymyza bagyşlanýar. Zenan bagty ýurt parahatçylygyna, maşgala sazlaşygyna bagly bolýar. Asuda ilimizde, bagtyýar döwrümizde zenanlarymyz juda bagtly. Ene mähri, zenan päkligi, olaryň gözelligi ýaşaýşyň dabaralanmasy bolan ýaşyl ýazlara meňzeýär.

Bagtyýar döwrüň bagtly maşgalasy

Maşgala — jemgyýetiň esasy söýesi. Ol nesil daragtynyň gülläp, dowamat-dowam bolmagy. Hormatly Prezidentimiziň maşgala agzybirligi barada edýän atalyk aladalaryna jogap etmek, maşgala mukaddesligini gorap, abadan maşgalanyň kämil jemgyýetiň özenidigini açyp görkezmek, Berkarar döwletiň bagtyýar maşgalasyny ýüze çykarmak maksady bilen her ýyl «Ýylyň maşgalasy» bäsleşigi yglan edilýär.

BAÝRAMÇYLYK ŞOWHUNY

Ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanyp, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Esenguly etrap birleşmesiniň we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň etrap bölüminiň bilelikde guramagynda «Hemişelik Bitaraplyk Türkmenistan arzuwlaryň wysal bolan Watany» atly aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirdi.

ZENAN GÖZELLIGIŇ NUSGASY

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň merkezi Geňeşiniň we Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň bilelikde guramaklarynda «Zenan gözelligi nusgadyr ile» ady bilen geçirilen duşuşyk hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 20 ýyllyk baýramyna bagyşlandy.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com