Geçirilýän çäreler

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň bilelikde gurnamaklarynda lukmandan deslapky ilkinji kömegi bermek barada Mary welaýaty boýunça okuwy

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi hem-de Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti bilelikde “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň kanuny esaslanyp ýurdumyzyň welaýatlarynda lukmandan deslapky ilkinji kömegi bermek boýunça okuwlary geçirmek meýilleşdirdiler.

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň bilelikde gurnamaklarynda lukmandan deslapky ilkinji kömegi bermek barada Lepab welaýaty boýunça okuwy

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi hem-de Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti bilelikde “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň kanuny esaslanyp ýurdumyzyň welaýatlarynda lukmandan deslapky ilkinji kömegi bermek boýunça okuwlary geçirmek meýilleşdirdiler.

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň bilelikde gurnamaklarynda lukmandan deslapky ilkinji kömegi bermek barada Ahal welaýaty boýunça okuwy

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi hem-de Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti bilelikde “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Türkmenistanyň kanuny esaslanyp ýurdumyzyň welaýatlarynda lukmandan deslapky ilkinji kömegi bermek boýunça okuwlary geçirmek meýilleşdirdiler.

MILLI MIRASYŇ BAÝRAMY

Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynyň dabaraly wakalary her bir adama ýatdan çykmajak pursatlary bagyş edýär. Toý-baýramlaryň goşa-goşadan tutulýan günlerinde Garaşsyzlygymyzyň şanly 25 ýyllygyna barýan bagtyýar halkymyz Medeniýet we sungat işgärleriniň gününi şatlyk-şowhuna besleýärler.

OKUWLAR NETIJELI BOLDY

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň Medeniýet öýünde Türkmenistanyň Gyzyl Yarymaý Milli jemgyýeti hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi tarapyndan lukmandan deslapky ilkinji kömegi bermegiň endikleri boýunça okuwlar guraldy. Welaýat derejesindäki okuwlara etraplaryň edara-kärhanalarynda, guramalarynda zähmet çekýän işjeň zenanlar gatnaşdylar.

“AŞGABT GÖZELI – 2016”

2016-njy ýylyň 20-nji maýynda Aşgabat şäheriniň “Parahat” dynç alyş merkezinde sagat 10:00-da Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň yglan eden “Aşgabat gözeli” atly bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2017      Email: zenan@mail.com