Geçirilýän çäreler

Dünýä nusgalykdyr medeniýetimiz

   Türkmen medeniýeti dünýä nusgalykdyr. Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy netijesinde bagtyýarlyk döwrümizde türkmen medeniýeti has giň gerim bilen ösýär. Asylly däp-dessurlary berjaý etmekde, milli medeniýete hormat goýup, sungaty sarpalamakda hormatly Prezidentimiziň hut özi bize görelde. Gahryman Arkadagymyz medeniýet, sungat döredijilik işgärleri bilen duşuşyklarynda türkmen medeniýetiniň şan-şöhratyny dünýä doldurmak, şanly geçmişimizi, nurana şu günümizi beýan edýän iň gowy sungat eserlerini döretmek arkaly dünýä medeniýetine goşulyşmak barada belläp geçýär.

Честь и слава по труду

21 июля медицинские работники отмечают свой профессиональный праздник - День работников здравоохранения и медицинской промышлен­ности. В преддверии этой даты в Центре обще­ственных организаций состоялось праздничное мероприятие. Его организовали Союз женщин совместно с Национальным центром профсоюзов Туркменистана и Министерством здравоохранения и медицинской промышленности.

EL HÜNÄRLI IL GEZER

Güneşe baý tomus paslynyň häzirki günlerinde bagtyýar çagalaryň şatlykly sesleri abadan ýurdumyza gaýtalanmajak gözellik goşýar, öçmejek öwüşgin çaýýar. Ýurdumyzyň iň gözel künjekleriniň biri bolan Gökdere jülgesinde ýerleşýän çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezlerinde hem ir ertirden giç agşama çenli çagalaryň şadyýan gülki sesleri ýaňlanýar. Gökderäniň iň gözel ýerinde ýerleşýän merkezleriň biri-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň «Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezidir.

Ylymdan başlanýar binýady ýurduň

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň alyp barýan adalatly hem ynsanperwer syýasaty netijesinde, ähli ulgamlar bilen birlikde, ylym ulgamyny ösdürmeklige hem aýratyn uly üns berilýär. Döwletimizde ylmy ösdürmek, ylmy ösüşiň täze belentliklerine çykarmak babatdaky il-ýurt bähbitli işlere ýurdumyzyň zenanlary hem ylmy gözlegleri, irginsiz zähmeti bilen özleriniň mynasyp goşantlaryny goşýarlar.

BELENTDE TUTULYAR ZENAN SARPASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň alyp barýan bitaraplyk we parahatçylyk söýüjilik ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasaty dünýä jemgyýetçiliginde giň goldaw tapýar. Milli Liderimiziň öňe sürýän halkara başlangyçlary we teklipleri Birleşen Milletler Guramasy we beýleki abraýly halkara guramalary tarapyn­dan kabul edilýän örän wajyp resminamalarda berkidilýär we giňden ösdürilýär.

МЕЧТОЙ И ЗНАНИЕМ ОКРЫЛЁННЫЕ

Женщины Туркменистана развивают отечественную науку

 

В актовом зале Академии наук Туркменистана состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Женщины в науке». Конкурс проводится впервые по инициа­тиве Союза женщин Туркменистана. Лауреатами стали шесть жешцин-ученых, работающих в научных институтах Академии наук. Церемония награждения была приурочена к Дню науки, отмечаемого ежегодно 12 июня.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2019      Email: zenan@mail.com