Geçirilýän çäreler

ZENAN KALBYNYŇ ŞUGLASY

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 26 ýyllyk baýramy mynasybetli Balkanabat şäherindäki Bagt köşgünde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramagynda bäsleşik geçirildi. «Zenan kalbynyň şuglasy» ady bilen geçirilen bäsleşige welaýatymyzyň etrap-şäherlerinden işjeň zenan­lar gatnaşdylar.

ZENAN BAR ÝERINDE GÖZELLIK BAR

Baharly etrabyndaky medeniýet öýünde Türkmenistanyň zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, «Zenan kalby» žurnalynyň redaksiýasynyň, şeýle-de welaýat häkimliginiň bilelikde guramagynda «Zeminiň zynaty —zenan» atly döredijilik duşuşygy geçirildi. Oňa döredijilik işgärleri, edara-kärhanalarda, jemgyýetçilik guramalarynda zähmet çekýän ze­nanlar, mährem eneler gatnaşdylar.

MILLI ÖWÜŞGINLI ŞÜWELEŇ

Ýurdumyzda dabaraly bellenilýän şanly seneleriň biri bolan Hasyl toýuna bagyşlanyp, welaýatymyzyň ähli ýerinde baýramçylyk çärelerine giň gerim berilýär. Millilige ýugrulan baýramçylyk dabaralarynyň biri-de welaýat merkezindäki Milli «Ak bugdaý» muzeýiniň golaýynda ýerleşýän giň meýdançada geçirildi. Ony Ahal welaýat häkimligi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi hem-de welaýat medeniýet müdirligi bilelikde gurady.

GÖZELLIGIŇ ŞANYNA

Düýn ýurdumyzyň Jemgyýetçilik guramalarynyň binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň bilelikde guramaklarynda «Zenan kalbyndan dörän nepislik» atly hünär bäsleşigi hem-de zenanlaryň el işleridir döwrebap lybaslarynyň sergisi geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, «Owadan» hyzmat ediş öýüniň hem-de Aşgabat

şäherindäki 80-nji orta mekdebiň toparlary gatnaşdylar.

ПРЕКРАСНЫЕ МЕЛОДИИ СТРАНЫ

В столичном «Toý Мекапу» состоялся праздничный концерт, организованный Национальным центром профсоюзов Туркменистана и Союзом женщин Туркменистана, в котором приняли участие профсоюзные активисты, представители общественности города.

 

Концертное представле­ние открыла танцевальная группа «Нязли», выразив­шая своим выступлением высокое созидательное на­чало и духовный порыв эпо­хи могущества и счастья.

Keçe ýylysynyň ýakymy

«Adam eli, gyzyl gül» diýleni. Türkmen halysynyň Milli muzeýiniň dabaralar zalynda gyzyl-elwan gülli, şeýle-de ak keçeler öwşün atyp, göreniň gözüni egleýärdi. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň bilelikde guramagynda çeper elli, zähmetsöýer zenanlaryň arasynda yglan edilen «Gülüň owadan» atly bäsleşikde göreniň gözüni dokundyrýan bu gözellikleriň arasynda ýaňy gül basylan, güllenen we dürli nagyşlar salnyp taýýar edilen keçeler-de bar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com