Geçirilýän çäreler

Milli Mertebäniň dabaralanmasy

Her bir ýurduň, her bir milletiň geçmiş taryhy bar, baý medeni mirasy bar. Öz dili, ýol-ýörelgesi, däpdessury bar. Türkmen halkynyň geçmiş taryhyny öwrendigiňçe, çuňluklara aralaşýarsyň, pederlerimizden gaýdýan milli mirasymyzyň neneňsi baýdygyna, dürli-dürlüdigine göz ýetirýärsiň. Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde 2016-njy ýylyň «Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly» diýlip yglan edilmegi bolsa, bize bu gymmatlyklary öňküden-de çuňňur öwrenmäge, bilmäge, kämilleşdirmäge we baýlaşdyrmaga mümkinçilik döretdi.

Wepadarlygyň beýik nusgasy

Jandan eziz görýän halkyna baky bagtyýarlygy bagyş eden Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başda durmagynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gazanylýan üstünlikler, ýetilýän belent sepgitler raýatlarymyzda çuňňur kanagatlanma duýgularyny oýarýar. Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda ösüşlerden ösüşe barýan mähriban Diýarymyz golaýda şanlyÝeňşiň 71 ýyllyk baýramyny uly dabara bilen belledi.

НА ПРОЧНОМ ФУНДАМЕНТЕ К НОВЫМ РУБЕЖАМ ПРОГРЕССА

- под таким девизом в столице Туркменистана прошло торжественное мероприятие, приуро­ченное к Дню Консти­туции Туркменистана и поэзии Махтумкули Фраги.

ÝEŇIŞ TOÝUŇ ŞANYNA

Paýtagtymyzdaky Toý mekany medeni dynç alyş merkezinde Beýik Ýeňşiň 71 ýyllyk baýramyna bagyşlanyp geçirilen baýramçylyk dabarasy uly ruhubelentlige gurşaldy.

WOLEÝBOL BOÝUNÇA ÝARYŞ GEÇIRILDI

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty giňişleýin ösdürmek, ýaşlarymyzda sagdyn durmuş endiklerini terbiýelemek, ösüp gelýän ýaş nesle sporta bolan höwesi döretmek wezipelerinden ugur alyp, «Sagdynlyk we bagtyýarlyk» atly köpçülikleýin bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş-medeni çäreleriň biraýlygynyň dowamynda

ZENANLARYŇ SPORT ÝARYŞLARY

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek, ruhy we beden taýdan sagdyn nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek babatdaky tabşyryklaryndan ugur alyp, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi tarapyndan yglan edilen «Sagdyn zenan — bagtyýar maşgalanyň gözbaşydyr» atly bäsleşigiň Balkan welaýat tapgyry geçirildi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2017      Email: zenan@mail.com